Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El partit polític liderat per Oriol Junqueras centra la seva proposta electoral en dissenyar el full de ruta per assolir la independència de Catalunya. En aquest context, l’educació és una eina de vertebració de la societat, que exigeix incrementar la inversió pública per poder transformar el sistema productiu.

ERC considera que en el context actual, cal oferir una educació de qualitat per a tota la ciutadania al llarg de la vida. Així, considera que un dels principals reptes educatius és formar a ciutadans/es responsables i a professionals competents.

Per començar, un cop s’hagi format el govern, ERC considera necessari impulsar un debat que serveixi de base per a una futura Llei d’Educació Catalana, que organitzi el nou sistema educatiu català sense cap condicionant de la legislació espanyola. Després, cal reduir l’abandonament prematur dels estudis a través de la modernització del sistema educatiu. Per aconseguir-ho proposa una sèrie d’objectius:

- Millorar l’autonomia dels centres: ERC considera fonamental el paper de l’Administració, que ha de consistir a donar capacitat de decisió als centres, donar suport als processos de millora i comprovar si es produeix la millora dels resultats. També proposa incorporar una política de recursos humans que millori la formació inicial, l’accés, la carrera docent i l’avaluació, tot i respectant unes condicions laborals dignes.

- Implicar família i entorn: la família, en tota la diversitat de la seva expressió, és la primera responsable de l’educació dels fills, però necessiten suport i orientació. Per això, es necessària la cooperació entre tots els agents implicats dins el marc institucional.

ERC busca consolidar, ampliar i millorar els Plans Educatius d’Entorn, i juntament amb els Projectes Educatius de Ciutat, culminar en el que hauria de ser un Projecte Educatiu de País que orienti i connecti les diferents polítiques familiars, socials, esportives i culturals.

- Potenciar la formació professional: es necessari qualificar-se professionalment, tant per a joves com per a persones adultes. Per això, caldrà universalitzar l’oferta formativa per a joves per facilitar el seu accés tant al món laboral com a la continuïtat en els seus estudis. Potenciar la formació de les persones adultes amb l’objectiu d’incrementar la seva qualificació acadèmica i professional i millorar la seva ocupabilitat.

El programa electoral també recull que es fa necessari especialitzar els centres de formació professional, implantant un model de formació professional integrada per tal de donar resposta a la formació inicial, a la continuada, a l’acreditació de les competències professionals i a la transferència tecnològica, i flexibilitzar l’oferta per tal de donar resposta tant a joves que inicien la seva formació com a persones treballadors en actiu i persones aturades.

- Escola inclusiva: el programa electoral recull que l’escola ha d’oferir les oportunitats per assolir els millors resultats possibles a tothom. Proposen tendir a una progressiva restitució de la sisena hora a la pública i dels contractes programa a l’escola concertada, així com dels instituts escola; prioritzar l’atorgament de beques de menjador en situacions de pobresa escolar i redefinir els programes de reutilització de llibres de text per tal que suposin un estalvi a les famílies; formar el professorat en diverses metodologies i recursos d’atenció a la diversitat, tot promovent l’estudi de casos i el coneixement de les bones pràctiques.
Deixa el teu comentari