Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUA)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
ICV-EUA considera que el sistema educatiu ha de contribuir a reduir les desigualtats socials d’origen i a garantir la igualtat d’oportunitats i el progrés. Per això, cal vetllar per a què el desplegament de la Llei Catalana d’Educació (LEC) s’orienti atenent els principis d’equitat, igualtat i qualitat de l’educació pública i modificar aquells aspectes ambigus de la LEC que no garanteixen el caràcter de servei públic de l’educació.

Per impulsar aquestes idees proposen un nou model educatiu públic fonamentat en 4 eixos:

- Educació pública: Establir un Pla Plurianual de Finançament Públic que garanteixi destinar a l'educació un percentatge del PIB igual o superior a la mitjana del nostre entorn europeu (6,3 %), marcant com a primeres fites recuperar en el pressupost del 2013 els nivells pressupostaris i les plantilles de personal del 2010 (professorat, TEIS tècnics educació infantil, vetlladors, personal no docent…). Assegurar una ràtio màxima de 25 alumnes a les aules d’Educació Infantil i Primària, de 30 alumnes a Educació Secundària i de 35 alumnes a Educació postobligatòria. Garantir el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats equiparant totes les hores lectives a tots els centres sostinguts amb fons públics. També revisar els concerts educatius per evitar aquells que optin per promoure la diferència ideològica, econòmica o la selecció d’alumnat.

- Qualitat i èxit escolar: ICV busca incrementar els titulats en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) fins arribar al 85 % de la població, objectiu de la Unió Europea per a l’any 2020. Adequar l’ESO al seu veritable objectiu de superació de les competències bàsiques, impulsant la diversificació curricular i potenciant els equips docents de coordinació. Aconseguir una implicació més gran de les famílies en els processos de transició, impulsant polítiques de capacitació educativa dels pares i mares.

- L’educació al llarg de tota la vida també forma part de les propostes de ICV-EUA. En aquest sentit reclamen, l’impuls d’una Llei d’Educació Permanent i de formació al llarg de la vida que garanteixi l’accés a obtenir les competències bàsiques per tota la població, formació professional i qualificacions integrades de manera permanent i actualitzada i eradicar l’analfabetisme digital.
En quant a l’educació infantil, l’objectiu és fer accessible el servei al conjunt de la ciutadania tot recuperant el finançament de 1.800 euros per al manteniment de cada plaça d’escola bressol municipal per part de la Generalitat de Catalunya i la convocatòria de beques a l’escolaritat per a les famílies amb menys recursos.

- Corresponsabilitat: dotant de més competències i capacitat de decisió i participació els Consells Escolars en la gestió compartida per tota la comunitat educativa. ICV-EUA considera que s’ha de donar més autonomia econòmica, organitzativa, curricular i de gestió educativa als centres; Incrementar els recursos humans, materials, organitzatius, pedagògics dels centres, així com serveis i programes educatius i millorar la formació inicial i continuada del professorat.

Pel que fa a l’impuls de la FP, és necessària una planificació del sistema de Formació Professional i Qualificacions partint dels sistemes implicats (sistema educatiu FP inicial i FP per l’ocupació) i tenint en compte els objectius estratègics de país. Proposen la creació d’un organisme únic de caràcter públic i participat pels agents socials sindicats i patronals ( Agència, Comissionat,.. ) que gestioni tota la Formació Professional.

Pel partit liderat per Joan Herrera, l’accés a la universitat ha de ser universal, per això, rebutgen  l’increment de les taxes universitàries. Cal configurar un mapa universitari de Catalunya, amb concreció de les titulacions i directrius generals sobre les seves orientacions, per tal de donar resposta a les demandes de la societat en matèria d’educació superior. També és necessari augmentar el nombre de les beques de mobilitat i instaurar un sistema de matrícules progressives per tal de garantir l’accés a la Universitat en igualtat de condicions, així com també la creació de beques salari, amb l’objectiu estratègic d’avançar cap a la gratuïtat real.

En quant a la recerca, volen donar prioritat a projectes de caràcter interregional amb les regions capdavanteres d’Europa en el camp de la innovació, als acords entre universitats i la promoció de grups de referència a Europa.
Deixa el teu comentari