Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"En el marc del projecte educatiu del nostre centre entenem l'orientació com un dels drets bàsics que hem de garantir al nostre alumnat, esdevenint l'acció tutorial com una eina imprescindible i reconeguda per aconseguir-ho"

Entrevista

Esta entrevista se ha realizado en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Núria Vallduriola, directora, i Manel Merino, cap del departament d?Orientació de l'INS Torre Roja de Viladecans. Guanyadors del 3r Premi en la modalitat individual. Premis Educaweb 2012


Podria descriure breument el projecte "Orientació personal, Acadèmica i Professional a l’institut. De l’ESO cap al Batxillerat i els cicles"?

A l’Institut Torre Roja, ja fa uns quants anys que vàrem començar a treballar l’orientació, un aspecte del desenvolupament de l’alumnat que comprèn aspectes tant instructius com formatius. Els alumnes han de desenvolupar una personalitat madura, lliure i responsable per aconseguir aquest objectiu i correspon a la comunitat educativa gestionar-ho. L’equip directiu ha de mostrar un lideratge ferm, però també es necessària la col·laboració de tot el professorat, i no només la figura del tutor/a ja que, finalment, és el treball en xarxa el que pren un protagonisme especial. Es tracta doncs d’un treball de tots, utilitzant tots els recursos al nostre abast, tant els interns com els externs, permetent tot plegat la consolidació d’aquest procés des de tots els àmbits possibles.

Per assolir aquest objectiu de desenvolupament del nostre alumnat, vàrem agrupar les diferents activitats d'orientació dels alumnes, emmarcades en el Pla d’Acció Tutorial (PAT), incloent-hi les activitats tradicionalment adscrites a la tutoria i les que, de manera més o menys explícita, es duen a terme amb finalitat orientadora des de les matèries o des dels equips docents. Entesa d'aquesta manera, l'acció tutorial apareix com un factor determinant de la qualitat de l'ensenyament.

En el marc del projecte educatiu del nostre centre entenem l'orientació personal, escolar, acadèmica i professional com un dels drets bàsics que hem de garantir al nostre alumnat, esdevenint l'acció tutorial com una eina imprescindible i reconeguda per aconseguir-ho.

El desplegament de l’acció tutorial en un centre de secundària com el nostre comportava adoptar moltes i diverses decisions, tant de caràcter pedagògic com organit¬zatiu i, per això, a l’hora d’elaborar el nostre Projecte Educatiu, vàrem haver de decidir com organitzar l’orientació dels alumnes, concretant el treball a realitzar per part de les persones responsables, com posar-lo en pràctica, com coordinar l'actuació dels tutors i dels equips docents i com  atendre les demandes d'orientació de les famílies.

Quines competències es treballen al projecte? Amb quina finalitat?

Totes les competències es desenvolupen en unes o altres activitats, que es despleguen en les diferents accions que realitzem des de cadascun dels àmbits d’influència que es treballa en el PAT; per exemple el de cohesió social, l’autoestima, l’autoconeixement, l’avaluació, els hàbits i les tècniques d’estudi, la salut, els valors i l’orientació... en tots aquests àmbits, en una mesura o altra, es desenvolupen les nou competències a considerar.

La finalitat d’aquest treball és aconseguir una formació integral de l’alumnat.

Creiem que el procés de consolidació dels nostres alumnes depenen d’aspectes basats en les diferents funcions de l’orientació:

Orientació personal: pretén afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne. Les activitats que en aquest apartat és desenvolupen, són aquelles que estan relacionades  amb les actituds, valors, sentiments, aptituds i procés d’adaptació i integració social de l'alumnat. Aconseguir que l'alumne assoleixi un autoconcepte positiu, guanyi confiança en les pròpies possibilitats i, en general, sigui conscient de les seves característiques.

Orientació escolar: l’entenem com a suport al procés d’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit, s’encarrega de facilitar recursos que millorin l’aprenentatge de l'alumne i fomentin la seva motivació per aprendre.

Orientació acadèmica: cal ajudar a l'alumne a prendre decisions a l'hora de definir el seu itinerari educatiu. Aquest suport es concreta en informar els alumnes de les característiques i possibilitats dels estudis a realitzar un cop finalitzi l’escolaritat obligatòria, així com un programa d’activitats que potenciï la presa de decisions.

Orientació professional: seria la culminació a la decisions preses respecte a la transició dels alumnes cap ell món del treball, treballant-ho de manera que cada noi o noia pugui aconseguir, d’acord amb les seves possibilitats, la major satisfacció personal i el millor rendiment en l’àmbit professional.

Cal dir que  les activitats que formen part de l’acció tutorial i en concret les d’orientació, no compleixen una única funció, tot i que a l’hora de seleccionar-ne unes o altres es consideren vinculades, fonamentalment, a una de les categories anteriors.

El nostre Pla d’Acció Tutorial, i per tant el procés d’orientació, es basa també en  les següents característiques:
  • És processual, és a dir, ha estat planificat tenint en compte l'evolució dels alumnes al llarg dels anys d'escolarització i, per tant, s’ha anat adaptant als canvis que experimenten tant en capacitats com en interessos.
  • És compartit, de manera que tot el professorat, així com els serveis externs o entitats de la població, col•laboren en les activitats programades, amb el grau d’implicació i de responsabilitat que correspongui.
  • És preventiu, amb la intenció d’avançar-se a l’aparició de dificultats i als problemes que puguin sorgir.
  • És adaptat a la diversitat de l’alumnat, considerant els seus diferents interessos, expectatives, valors, ritmes d’aprenentatge i estil propi.
  • Està orientat a la presa de decisions, entenent que aquesta és una habilitat que cal aprendre i, per tant, cal treballar-la amb l’alumnat, tenint en compte els seus interessos, aptituds, valors i actituds. Al final de l’ESO, els alumnes hauran de decidir sobre aspectes que afecten el seu futur acadèmic, laboral i personal. Fóra bo que aquesta fos la culminació d’un seguit de decisions anteriors. Per aquesta raó és important que s’exerciti als alumnes en la decisió responsable.
  • Està obert als diferents agents educatius, com la família dels alumnes o els professionals de les institucions amb que col·labora el centre. L’acció tuto¬rial i en concret l’orientació és una activitat en la que participen moltes persones i és important que ho facin de manera consensuada i coherent.
Com s’elabora un pla tutorial tan ambiciós? ¿Quins agents han participat en el seu disseny i la seva execució?

En la línia exposada en els anteriors apartats, ja fa més de 10 cursos que al nostre centre, entre caps de departament, tutors/es, coordinadors/es i equip directiu, vàrem consensuar un nombre reduït d’àmbits en els què treballar, associant a cadascun d’ells un considerable nombre d’activitats per poder-les dur a terme en el context del grup classe. Era important donar un ventall força ampli de possibles d’activitats, però a la vegada havíem de sistematitzar de manera molt concreta els aspectes a treballar, pautant així aquelles activitats que era imprescindible realitzar de manera irrenunciable.

Per decidir l’organització de les sessions a dur a terme, vam tenir en compte l'equilibri entre les activitats assignades a cadascuna de les funcions orientadores de l'acció tutorial i la priorització d'unes en relació a les altres, buscant també quines eren les activitats més adients per a cada curs de l’ESO i com posar-les en pràctica.

També és necessari fer el seguiment de la programació prevista, tenint en compte la flexibilitat de què disposa el tutor/a per adequar-les al seu grup classe. 

Tanmateix, els agents a qui van adreçades les activitats són els mateixos alumnes i, algunes activitats, amb el temps, es van quedant obsoletes, raó per la qual el projecte ha de sostenir-se amb la col·laboració de tots els docents que el duen a terme, i amb els tutors com a màxims implicats.

Quins han estat les fites assolides fins ara? ¿I les principals dificultats a les que han hagut de fer front?

Les fites assolides són força evidents i satisfactòries per a nosaltres. El reconeixement per part de tota la comunitat educativa i la seva col•laboració, és l’aspecte que valorem més positivament. El projecte ha esdevingut una tasca consolidada que ja no depèn de les persones que el duen a terme, és un projecte global de centre de tot@s i per a tot@s. A més a més, els destinataris (alumnes del centre), que són el principal motiu de la posada en marxa del projecte, valoren la seva aplicació amb un grau de satisfacció molt alt.

Les dificultats amb les que ens trobem, algunes vegades, són degudes majoritàriament a la baixa implicació d’algun/a tutor/a en la dinàmica treballada per la majoria, per això hem establert un sistema de seguiment i coordinació, d’acompanyament i avaluació als tutors novells, tot plegat supervisat pel coordinador de l’ESO.

Com s’aconsegueix la implicació de tota la comunitat educativa en un projecte d’orientació? Quin paper tenen les famílies en el procés?

La implicació de tota la comunitat educativa és un dels objectius més importants a assolir. Per fer-ho, és imprescindible que totes les persones que participen en el projecte el sentin com si fos seu. Un aspecte que, considerem, ens ajuda a consensuar el pla i, a més, ens permet disposar d’una estructura de seguiment lineal, és el fet que les nostres tutories estan compartides amb la figura del cotutor/a que, normalment, és el mateix orientador/a que fa el seguiment dels alumnes del nivell, aspecte aquest que dóna linealitat, cohesió i molta uniformitat a les accions desenvolupades. Hem de tenir en compte que hi ha alumnes amb necessitats educatives específiques que en el procés de l’orientació també han de rebre una atenció més personalitzada, a la vegada que més extensa (en aquest context, per exemple, l’EAP juga un paper força destacat). A més a més, és dinàmic i està subjecte a les aportacions que, com a docent o tutor/a, pugui suggerir, per tant, segueix creixent i s’adapta a les noves línies educatives del moment, comptant sempre amb la col·laboració dels orientadors/es del centre, que són els que ens indiquen les novetats que van sorgint.

Les famílies també reben una atenció personalitzada, hem de tenir en compte que el procés orientador s’ha d’adreçar evidentment als alumnes, però els pares juguen un paper molt important en el moment de  prendre la decisió final.

Quines accions tenen previstes després de guanyar el 3r prem Educaweb d’Orientació Acadèmica i Professional en la modalitat individual 2012?

Seguir treballant en la mateixa línia i ampliar algunes de les accions realitzades. Un projecte premiat avui, té un aval per al curs acadèmic d’enguany, però no pot quedar-se estancat, ha de seguir creixent i seguir adaptant-se a les novetats que cada curs es presenten. Sense anar més lluny, aquest curs, després d’observar que les famílies requerien més informació que la que puntualment donàvem a les sessions individuals globals, vam organitzar, coincidint amb la setmana del Saló de l’Ensenyament, unes Jornades d’Orientació adreçades a les famílies on pares/mares i fills/es podien venir al centre i rebre una orientació semblant a la que rebrien al saló de l’Ensenyament.

Evidentment, les idees i les il·lusions són moltes i la creativitat segueix estant present en el nostre dia a dia laboral però, malauradament, cal tenir en compte que estem en un moment difícil, on la crisi estén els seus tentacles ja no tan sols en l’àmbit econòmic i social, sinó també en el de la motivació de les persones que treballen en nous i ambiciosos projectes, que requereixen de molta energia i dedicació per tirar-los endavant.
Deixa el teu comentari