Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Davant la crisis, la millor opció és seguir formant-se

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Núria Sales. Tècnica de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona)
Segons estudis recents, els i les joves amb baixa formació són els que actualment tenen més dificultat en trobar feina.

Si ens fixem en les dades que ens mostren les esgarrifoses taxes d'atur, es pot concloure que si ens queda alguna alternativa per esquivar aquesta situació, és la de seguir estudiant.

Aquesta realitat ha capgirat certament les dinàmiques de la població. Hi ha un col•lectiu molt significatiu de joves, i ja no tant joves, que condicionats per la realitat laboral actual, no troben el moment d'aturar els seus estudis.

En els darrers temps, una de les alternatives que cada cop va agafant més empenta és el fet de contemplar la possibilitat d'estudiar en el estranger. Aquesta aposta, ja sigui en qualsevol de les seves accepcions (estudiar i aprofundir un idioma, acabar l'ensenyament obligatori, cursar graus, màsters o postgraus, etc), té moltes avantatges, però també hem de contemplar els inconvenients que es poden generar.

És evident tot allò positiu que ens pot aportar:

- Aprofundir en un altre idioma. Fet que a part d'un enriquiment personal, ens obra un ventall de possibilitats, tant a nivell curricular a l'hora de cercar feina, com en trobar feina fora de les nostres fronteres.

- És un pas endavant en el procés maduratiu de la persona. El fet d'enfrontar-se  i resoldre les diverses situacions en que es pot anar trobant, lluny del seu entorn més immediat, de la família i els amics que l'envolten, ens sens dubte, un repte personal molt valuós. S'ha d'aprendre en major o menor mesura a administrar els propis recursos. Això sens dubte, pot millorar l'autoconfiança i fer que es vagi adquirint recursos personals i socials.

- Conèixer de primera ma altres cultures, costums, menjars, horaris, estils de viure... té, sens dubte, moltes connotacions positives.

- Ampliar el cercle d'amistats i de contactes.

- És molt important per una persona en procés de formació, el fet d'interactuar amb diferents mètodes d'ensenyament, així com de poder conèixer professionals experts en qualsevol àmbit.

- En moltes ocasions, es fa un salt qualitatiu tenint accés a estudis més elevats i/o específics.

Resumint, sembla clar que l'enriquiment no és només a nivell acadèmic sinó també, personal.

Però estretament lligat amb aquestes avantatges, se'n poden despendre també els inconvenients, l'alta cara de la moneda, ja que no tothom és igual, ni a tothom  li afecta de la mateixa manera les mateixes experiències.

- Hi ha persones que els hi pot costar més adaptar-se al nou país d' acollida. De fet hi ha persones que no s'hi acaben d'adaptar mai. El que per uns representa un procés de millora de la seva autoestima, per altres, aquesta incomoditat pot provocar una major desconfiança amb sí mateixes.

- Si no s'està be amb un mateix, pot ser que et tanquis  i perdis totes les possibilitats de coneixences i contactes.

- No és una alternativa barata. Tot el contrari, sol ser cara. A voltes s'ha de contemplar la possibilitat de beques amb tot el que pot significar la pressió de conservar-la.

- Hi ha requisits i tràmits que s'han d'anar superant. A vegades els obstacles són més que evidents Sí la voluntat de marxar és ferma, s'acaben superant, però a voltes, aquests tràmits fan trontollar la decisió presa.

- No s'ha d'oblidar el tema de l'homologació. No tots els estudis, ni a tots els països es validen igual.

Davant d'aquesta quotidianitat, els serveis i els professionals que durant anys s'han dedicat a l'orientació educativa, ara es troben davant una important disjuntiva i cal que el jovent trobi en aquests serveis un assessorament especialitzat que contempli la totalitat de les perspectives que inclou aquesta opció.

Per un cantó, i des de la perspectiva de l'orientació personal, es pot fer un anàlisi dels aspectes més o menys positius.

Sembla evident que val la pena destinar esforços, tant econòmics, com personals i contemplar seriosament aquesta opció de formar-se a l'estranger, però, alerta, no ens podem deixar endur per aquesta generalització.

Recursos, n'hi ha molts, uns més bons que altres. L'accés a tots ells és senzill, la xarxa en va plena. Però hem de tenir clar és que no tots són adequats per tothom ni estan a l'abast de totes les butxaques. En tot cas el que s'ha de tenir present és que una bona orientació passa per aconseguir que cada persona sigui capaç de prendre decisions que s'ajustin al màxim a la seva realitat.

S'ha de seguir insistint en la importància de conèixer-se a un mateix , el que anomenem Aspectes personals (les habilitats, capacitats i aptituds, la personalitat, els valors i els interessos i objectius professionals). Contemplar els Factors Externs (cercar la informació objectiva sobre els estudis existents i del mon laboral). I tenir en compte tots els condicionants (tant econòmics, com educatius, familiars i socials, sense oblidar els psicològics i personals de cadascú).

És només a partir d'aquesta base que podrem trobar les avantatges i les desavantatges, a nivell personal, en el fet de formar-se en el estranger, i aquestes dependran de cadascú i de la nostre realitat.

Però hi ha un altre aspecte que ens afecta directament a l'hora de plantejar-nos, com a professionals, la formació a l'estranger, i que val la pena posar-ho sobre la taula perquè obre un debat i una reflexió que va més enllà de la orientació personal i es situa en l'àmbit social, de manera més general.

Per un cantó, fa patir el fet que es posi en perill el valor de l'equitat  i el de la igualtat d'oportunitats per tot el jovent, valors pel que s'ha estat lluitant tants anys, i que progressivament, augmenti l'esquerda que separa la ciutadania segons els recursos econòmics. Els estudis a l'estranger no estan a l'abast de tothom.

I per altra banda, tot i que avui l'univers laboral dels nostres joves és tot el món, la manca d'oportunitats al nostre país està abocant els i les joves del nostre país a fugir més lluny de les nostres fronteres a la recerca d'oportunitats, amb el perill, o no, de que ja no tornin.

El que es vol subratllar amb aquestes línies, és que  els eixos en que es sustenta l'assessorament i la orientació educativa, continuen sent els mateixos i que la influència accentuada dels elements externs (Crisi, atur, etc), segueix sent, encara que molt important,  un element més de tots els que intervenen, a tenir en compte davant la presa de decisió d'uns estudis.

Davant la crisis, doncs, la millor opció és contemplar tots els elements que intervenen en la nostra realitat, per poder decidir.
Deixa el teu comentari