Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Escollir el centre educatiu és un dels aspectes crítics per aprofitar al màxim la formació"

Entrevista

  • 18/02/2014

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Neus Bosch, Cristina Caldas, Olga Valls; orientadores professionals i David Farigola, responsable de màrqueting d'Educaweb
Algunes de les qüestions més freqüents en l'orientació acadèmica fan referència a la tria d'un centre. Tant si es tracta de l'Educació Primària o Secundària com de la formació universitària o de postgrau, hi ha una gran varietat de centres públics, privats i concertats.

1. Pot citar-nos els aspectes fonamentals que cal tenir en compte per triar un centre escolar?

Olga Valls, psicòloga i orientadora d'Educaweb


Hi ha molts aspectes que una família pot tenir en compte a l'hora de triar un centre escolar per als seus fills; miraré d'esbossar-ne alguns, tot indicant quins són per a mi els més importants, però cal tenir present que és un criteri en funció de la tria, no exclusiu, ni millor ni pitjor que un altre. Us dono, doncs, algunes recomanacions, i cada família ha de ponderar-ne la importància que tinguin per a ella.

Sobre qui recau la titularitat del centre? És una escola en què la titularitat correspon a un orde religiós? És una escola en què la titularitat recau sobre els pares? En última instància, qui marca les directrius del centre?

La confessionalitat. És una escola religiosa o laica? Aquest pot ser un criteri important, no tant per a la tria sinó a l'hora de descartar.

El projecte pedagògic. Demaneu el projecte educatiu de centre (PEC) i que us l'expliquin. Pregunteu quins són els fonaments del PEC i com es materialitzen en la pràctica pedagògica a l'aula. Aquest contingut el trobareu inicialment en el web dels centres, però és interessant que visiteu el centre i que aquesta informació us la proporcioni el director o la directora de l'escola, i, si és possible, que ho faci juntament amb el responsable de l'etapa corresponent.

Durant la visita al centre tindreu l'ocasió de veure les instal·lacions que es posen a la disposició de l'aprenentatge dels vostres fills i filles. És un bon moment per observar-ne les aules d'informàtica, els recursos pedagògics a l'aula, les aules de música, els laboratoris....

Demaneu algunes dades relatives al centre: nombre d'alumnes i de línies, nombre d'alumnes per aula, notes dels alumnes (comparades amb la mitjana de notes de Catalunya del Departament d'Ensenyament, PISA...), perfil de l'alumnat, feines i estudis impartits dels antics alumnes de l'escola, perfil del professorat....

Cal conèixer el pla d'acció tutorial del centre, en totes les etapes. Quina és la funció del tutor? Com es duu a terme en cada etapa? Com s'integra l'orientació acadèmica i professional en el PAT, en etapes en què l'alumne ha de prendre decisions sobre el seu futur immediat?

Hem de conèixer de quina manera l'escola afronta la diversitat, com l'atén en un sentit ampli; si dóna resposta als alumnes que presenten dificultats en l'aprenentatge i a aquells que posseeixen altes capacitats.

En quins programes d'internacionalització participa el centre i quins són els seus objectius?  Quin és el programa d'activitats extraescolars que ofereix? Té relació amb els principis pedagògics que regeixen la institució (orquestra, esports, corals...)?

La consideració integral de l'alumne, que ha d'esdevenir un ciutadà: estimulació de l'esperit crític, emprenedoria en sentit ampli (com volem que els nostres fills siguin emprenedors si sempre els diem el que han de fer?), la solidaritat vers l'entorn, el creixement personal i emocional... En definitiva, que l'escola el doti dels recursos que li permetin afrontar amb èxit la vida adulta, donant molta importància a les competències transversals i als valors.

2. Els aspectes són els mateixos quan cerquem un centre universitari, de postgrau o de formació continuada?

Olga Valls, psicòloga i orientadora d'Educaweb

Són semblants, però no iguals. En aquests casos hem de comparar amb tots els detalls els plans d'estudi (crèdits i continguts dels crèdits i optatives que ofereix, sobretot per als graus universitaris) i les sortides professionals que té.

Cal conèixer l'oficialitat de la titulació: són estudis homologats pel Ministeri d'Educació o es tracta de titulacions pròpies no homologades?

Hi ha un aspecte molt important que cal valorar en el cas dels estudis finalistes: l'índex d'inserció laboral dels titulats, el percentatge d'alumnes que treballen en una feina relacionada amb els estudis que han cursat un cop finalitzats. En quina tipologia d'empreses ho fan? I quins tipus de feina acompleixen? Al centre tenen borsa de treball? Com la gestionen? És molt important que el centre escollit porti a terme programes que donin suport a l'estudiant a l'hora de definir el seu projecte professional i que l'acompanyi en el desenvolupament d'estratègies de cerca de feina adaptades a aquest objectiu. Per tant, un programa d'orientació professional al servei de la millora de l'ocupabilitat de l'estudiant serà clau per a l'èxit dels estudis.

També és interessant poder parlar amb antics alumnes, ja que ens poden donar la seva perspectiva del binomi expectatives-resultats obtinguts.

És molt recomanable que el quadre de professors de la institució en què dipositem la nostra confiança estigui format per professionals en actiu, que es dediquin a la docència. D'aquesta manera tindrem més garanties de transferir el que aprenem a l'aula al mercat de treball.

3. Com hem d'escollir un centre a l'estranger?

Neus Bosch, psicopedagoga i orientadora d'Educaweb


Els passos que cal seguir per escollir un centre a l'estranger són els mateixos que per triar-lo aquí; l'única diferència és que hem de tenir molt en compte quins són els requisits d'accés específics del país de destinació.
 
Dos aspectes que també cal tenir presents són els serveis d'acollida cap a l'alumnat estranger i la proporció d'alumnat i professorat estranger que posseeix.
 
A més, hi ha altres criteris que s'han d'adaptar al país de destinació, de la mateixa manera que els adaptem en funció de si es tracta d'un centre de formació obligatòria, postobligatòria o on cursar estudis oficials o no oficials.

4. Des del punt de vista dels alumnes o de les famílies, quina informació, quines dades o quines estadístiques haurien de mostrar els centres per facilitar-ne la tria?

Olga Valls, psicòloga i orientadora d'Educaweb


Una bona dada seria explicar quines feines duen a terme els alumnes que ja han passat per la institució. Tindrà més consideració aquella escola que disposi d'un alumnat més ben posicionat laboralment parlant. Per aconseguir això caldria que les escoles disposessin de dades de traçabilitat dels seus alumnes, de manera que en poguessin seguir l'itinerari un cop fora del centre.

Una altra dada interessant s'obtindria d'un excel•lent sistema d'avaluació del professorat que permetés, el més transparent possible, mostrar a les famílies i a l'alumnat quina valoració fan els alumnes del quadre de professors.

A més, considero que facilitar dades del perfil del professorat i del seu currículum professional és una bona estratègia per diferenciar-se d'altres institucions, més opaques a l'hora de mostrar-les.

És important oferir la tipologia de projectes en què els alumnes poden participar com a estudiants en pràctiques durant la seva formació; cal enumerar-los, descriure'ls i donar-ne el màxim de detalls possibles perquè suposin un reclam per als estudiants que es plantegen iniciar estudis en aquell centre o en un altre.

Mostrar les empreses «amigues» de la institució educativa també és un bon atractiu per a les famílies i els alumnes; empreses que tenen estudiants en pràctiques i les que ofereixen els primers contractes de treball a titulats recents. 

5. Hem de confiar en els rànquings o les classificacions per escollir un centre?

Neus Bosch, psicopedagoga i orientadora d'Educaweb


La posició que ocupa un centre educatiu en un rànquing és un element més que ajuda a triar. Abans de decidir si aquest criteri es vol incorporar en la llista d'aspectes a tenir en compte, cal saber les característiques de cada classificació, què avalua, la tipologia de centres que inclou i la reputació de què gaudeix.

Cada rànquing té una metodologia pròpia, i atribueix més importància a uns aspectes o a uns altres, com ara la proporció d'estudiants-professors, la proporció d'alumnat que accedeix a estudis superiors, l'opinió dels empresaris, etc. A banda dels criteris que es prenen en consideració, cada un té un pes diferent. No tan sols es tracta de conèixer què avalua el rànquing, sinó també quin pes té cada element, i verificar que aquests són aspectes que un mateix valora a l'hora d'escollir un centre. Cal fer-se preguntes: què és més important per a mi, el pes en docència o en investigació?

A més, no tots els centres disposen de rànquings o hi estan inclosos; per això és important que cadascú elabori la seva classificació i hi anoti els aspectes més importants de l'escola i faci una exploració a fons de cada centre per poder triar bé.

6. Què cal fer si tenim la sensació que hem escollit malament el centre?

Cristina Caldas, psicopedagoga i orientadora d'Educaweb


El primer que cal fer és valorar com s'ha arribat a aquesta conclusió i reflexionar sobre els elements que ens fan pensar que ens hem equivocat. Hem de determinar el valor dels punts que creiem que ha de complir el centre per veure si responen a les pròpies expectatives i per saber fins a quin punt tenen tant de pes per decidir que no ens interessa continuar-hi la formació. Després d'aquest primer pas, cal fer una llista d'aquells aspectes a valorar com a avantatges i desavantatges i analitzar-ne amb tranquil·litat tots els punts. Si finalment arribem a la conclusió que ens hem equivocat, caldrà tornar a elaborar la llista dels elements a valorar com a positius i negatius per trobar el centre que s'ajusti millor, sense oblidar el trasbals que pot suposar el canvi.

7. A partir de l'experiència com a orientadores, quins són els dubtes més habituals dels usuaris quan han d'escollir un centre?

Cristina Caldas, psicopedagoga i orientadora d'Educaweb


Trobar un bon centre que compleixi les pròpies expectatives resulta difícil en molts casos i genera dubtes. La pregunta més comuna és saber quins són els elements imprescindibles que hem de valorar abans de triar i quines condicions ha de reunir un centre. Es tracta d'una pregunta genèrica que n'implica moltes més. Abans de pensar quin és el millor centre, és primordial determinar quin és el millor centre per a la persona interessada en la formació; després hi ha altres elements i preguntes que cal tenir presents, com el valor de les borses de treball, la possibilitat de fer estades d'intercanvi, les instal·lacions, el professorat, el perfil de l'alumnat i la metodologia, entre d'altres. Recordem que la resposta a totes aquestes preguntes es pot obtenir en les jornades de portes obertes dels centres, una activitat que cal fer abans de triar, ja que així serem més conscients de la realitat de la institució.

8. Si ens centrem en el portal d'Educaweb, quina importància adquireix el fet que l'usuari triï el centre adequat a les seves necessitats?

David Farigola, responsable del Departament de màrqueting d'Educaweb


Escollir correctament el centre educatiu és un dels aspectes crítics per aprofitar al màxim la formació. No tan sols és imprescindible conèixer a fons tots els detalls del curs que volem estudiar, sinó també com i on. La informació relativa al centre és necessària per entendre com serà el curs: el professorat, les instal·lacions, els recursos dels quals disposa el centre, quins serveis addicionals a la formació ofereix als alumnes, quina tendència utilitza per portar a terme la seva acció pedagògica, etc. El nostre objectiu és facilitar a l'usuari el màxim d'informació per evitar una possible frustració quan el centre formatiu no compleix les expectatives. De vegades el contingut acaba sent el menys important d'un curs, màster o cicle formatiu, ja que els aspectes curriculars poden ser molt semblants entre uns i altres centres. La clau és escollir el centre que encaixa millor amb les característiques i necessitats tant personals com professionals de l'estudiant.

9. Quines accions es duen a terme per facilitar la tria adequada del curs?

David Farigola, responsable del Departament de màrqueting d'Educaweb

A Educaweb treballem per millorar tots els aspectes relatius al centre, tant per obtenir més feedback dels centres educatius que puguem oferir directament als nostres usuaris com dels aspectes clau necessaris en el procés de captura d'informació per part de l'estudiant, des de la primera petició d'informació fins a la matriculació i valoració posterior del curs. Tenim com a objectiu emprar les tècniques més adequades que ens proporciona l'orientació acadèmica i professional, juntament amb la tecnologia, per aconseguir que un estudiant arribi a fer-se una idea molt real de com serà la relació amb el centre durant el seu període d'aprenentatge. Com que la majoria de les vegades l'estudiant no pot o no sol visitar el centre, intentarem que el centre el «visiti» a ell.

10. Hi ha cap contingut que permeti orientar-nos en la tria d'un centre?

David Farigola, responsable del Departament de màrqueting d'Educaweb


A Educaweb.com disposem d'un cercador de centres educatius molt complet amb un total de 30.000 centres que contenen referències i contactes. El cercador permet escollir el centre on ens interessa estudiar en funció de la distància respecte al domicili, trobar el centre del qual ens han parlat bé o ens han recomanat, d'alguna de les més de 250 temàtiques a triar en les quals és especialista, etc. També oferim continguts orientadors, com ara consells i informació sobre aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de decidir-nos per un centre o un altre: per exemple, com triem un centre de formació professional. Seguim treballant en aquest sentit, i aviat disposarem de més informació sobre com escollir una escola i com triar un màster o una carrera universitària, una informació que no solament és útil per als futurs estudiants sinó també per a les seves famílies.

Deixa el teu comentari