Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Tutoria entre iguals: programa de conviència escolar a l'Institut El Til·ler

Article d'opinió


 • Deixa el teu comentari
 • Valora


Neus Moliné i Boixareu, Coordinadora Pedagógica del Instituto El Til·ler (Les Franqueses del Vallès - Barcelona)
Si millorem el clima de convivència i de control emocional en el centre es repercuteix de manera positiva en la millora del benestar de l´alumnat i en el rendiment, i el que és més rellevant en l'educació de l' alumnat com a persona.

 
Aquest programa va ser creat l´any 2003 per Andrés González Bellido, coordinador del grup d´ investigació de l´Institut de Ciències de l´ Educació (ICE) de Barcelona que va liderà un equip de psicòlegs, pedagogs i professors. El seu objetiu és actuar com a mesura preventiva contra la violència i l´assetjament escolar. Des d´aleshores, s´ ha implantat en més de 120 centres educatius de Primària, Secundària i Educació Especial, sobre tot a Catalunya, però també a Aragó, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana i Galicia. "Com més es coneix més és demana", afirma la secretaria de l´ asociació "No al assetjament".

Al llarg del curs escolar 2013-14, l´Institut El Til·ler (Les Franqueses del Vallès) ha portat a terme per primer cop el Programa Tutoria Entre Iguals (TEI).  És una estratègia educativa per a la convivència escolar,  dissenyada inicialment com a una mesura pràctica contra la violència i l'assetjament escolar, té un caràcter institucional, i implica a tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d'intervenció sobre convivència en el centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no únicament curricular, sinó també personal i social.
 
El programa treballa les competències emocionals pel desenvolupament:
 
 • personal: afavorirint que els nois i noies de l´institut puguin viure plenament i desenvolupar-se en el sí de la comunitat, adoptant estratègies per viure en un món complex, canviant i ple d´incertesa, i desenvolupant actituds de responsabilitat i compromís per a la construcció d'una societat més justa, democràtica i participativa.
 • acadèmic:  el treball de les competències emocionals ajuden a millorar el rendiment. Al llarg del curs, l´equip docent ha observat en el centre la millora respecte a la prevenció i minimització de conflictes, de conductes d'inadaptació, i l'increment positiu de resultats acadèmics des de que s'està treballant de forma intencional i sistemàtica en l'acció educativa, - l'Educació emocional (el desenvolupament de les intel·ligències interpersonals i intrapersonals).
Objectius:
 • Facilitar el procés d'integració dels nous alumnes (primer curs de secundària) al centre educatiu.
 • Tenir un referent, (tutor-a) alumnes de segon cicle de secundària per afavorir la integració, l'autoestima i reduir els nivells d'inseguretat propis d'espais i organitzacions desconegudes.
 • Compensar el desequilibri de poder i de forces, sempre presents a l'assetjament, entre agressor i víctima, des d'una perspectiva preventiva i dissuasòria.
 • Cohesionar la comunitat educativa del centre i integrar i desenvolupar la Tolerància Zero com un tret d'identitat.
Característiques i desenvolupament:
 • Els alumnes de tercer d'ESO son tutors/es de -forma voluntària-, dels alumnes que acaben d'arribar al centre.
 • L'assignació de qui farà de tutor i a més és autoritzat per fer-ho és decisió de l´equip docent del nivell de 3r d´ESO tenint en compte les característiques dels alumnes de tercer i els informes dels alumnes de primer (traspàs d'informació de primària a secundària)
 • Durant la primera setmana de classe els alumnes tutors (de 3r ESO) reben una formació específica per part del coordinador del programa, (en el nostre centre són les dues psicopedagogues) sobre les característiques generals de la seva tutoria i la relació que tenen sobre la convivència i l'assetjament escolar.
 • A nivell institucional del centre educatiu:
- Inclòs en el Projecte Eduactiu del Centre
- Inclòs en els instruments de gestió de caràcter operatiu ( NOFC, PAC i normes de convivència).
- Facilitar els recursos necessaris: Recursos humans, econòmics i organitzatius (espai i temps)
- S´ha contemplat que les tutories de 1er i 3er es facin en la mateixa franja horària.
 
 • Informació i consentiment dels pares sobre la tutorització del seu fill/a. En la reunió d´inici de curs del mes de setembre s´ informa del Programa TEI.
 • Reunions de seguiment, de les tutories entre iguals:
 • Formals:
-. Entre les parelles d´alumnes TEI de 1r i 3r d´ESO: una cop al trimestre hem organitzat trobades en les que s´han realitzat dinàmiques, sortides,...
-. Tutors/es i coordinadora (psicopedagogues): trobades una vegada al trimestre i sempre que ha estat necessari davant d´una situació de conflicte i/o altres demandes.
-. Amb els pares i mares de l'alumnat, a les reunions d´inici de curs del mes de setembre.
 • Informals:
-. És l'aspecte més important del projecte. Les parelles TEI es troben en els espais i temps no lectius ( patis, entrades , sortides, passadissos, canvis de classe...). Són les més efectives i la base del projecte.
 • Les tutories estan incloses al currículum del alumne de segon cicle de secundària.
- Treball de memòria (coordinació i tutors)
- A principi de curs es fa un acte institucional de  nomenament de tutor/a de 3r presidit pel director del centre on s´els hi dóna un carnet.  
 
A final de curs, es fa un altre acte institucional on se li dóna al tutor/a de 3r un diploma de reconeixement sobre la feina  realitzada.
 
Diferents estudis demostren que implementant un sistema d'ajuda entre iguals, es poden aprofitar les capacitats, habilitats i punts forts del alumnes per enriquir les seves pròpies vides i les dels demés. Així doncs, la Tutoria Entre Iguals està dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l'assetjament escolar en l'ensenyament de secundària on els alumnes de 3er d'ESO seran nomenats de forma voluntària tutors/es del alumnes de 1er d'ESO. La valoració que en fem d´aquest recurs és molt positiva, ha ajudat als alumnes a resoldre problemes o dificultats com, per exemple, el pas de l'escola primària a la secundària, l'adaptació a un nou institut, conflictes entre iguals no relacionats amb la violència, etc. La tutoria entre iguals té un caràcter institucional, és a dir, no es tracta d'un conjunt d'accions aïllades dutes a terme pels alumnes, sinó que implica la creació d'una cultura general per la pau i la no-violència que afecta a tota la comunitat educativa i que requereix de la participació de tots i totes.
 
 
Deixa el teu comentari
Veure comentaris