Tutoria entre iguals: programa de conviència escolar a l'Institut El Til·ler

Neus Moliné i Boixareu,
Coordinadora Pedagógica del Instituto El Til·ler (Les Franqueses del Vallès - Barcelona)
25/06/2014

Si millorem el clima de convivència i de control emocional en el centre es repercuteix de manera positiva en la millora del benestar de l´alumnat i en el rendiment, i el que és més rellevant en l'educació de l' alumnat com a persona.

 
Aquest programa va ser creat l´any 2003 per Andrés González Bellido, coordinador del grup d´ investigació de l´Institut de Ciències de l´ Educació (ICE) de Barcelona que va liderà un equip de psicòlegs, pedagogs i professors. El seu objetiu és actuar com a mesura preventiva contra la violència i l´assetjament escolar. Des d´aleshores, s´ ha implantat en més de 120 centres educatius de Primària, Secundària i Educació Especial, sobre tot a Catalunya, però també a Aragó, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana i Galicia. "Com més es coneix més és demana", afirma la secretaria de l´ asociació "No al assetjament".

Al llarg del curs escolar 2013-14, l´Institut El Til·ler (Les Franqueses del Vallès) ha portat a terme per primer cop el Programa Tutoria Entre Iguals (TEI).  És una estratègia educativa per a la convivència escolar,  dissenyada inicialment com a una mesura pràctica contra la violència i l'assetjament escolar, té un caràcter institucional, i implica a tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d'intervenció sobre convivència en el centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no únicament curricular, sinó també personal i social.
 
El programa treballa les competències emocionals pel desenvolupament:
 
Objectius:
Característiques i desenvolupament:
- Inclòs en el Projecte Eduactiu del Centre
- Inclòs en els instruments de gestió de caràcter operatiu ( NOFC, PAC i normes de convivència).
- Facilitar els recursos necessaris: Recursos humans, econòmics i organitzatius (espai i temps)
- S´ha contemplat que les tutories de 1er i 3er es facin en la mateixa franja horària.
 
-. Entre les parelles d´alumnes TEI de 1r i 3r d´ESO: una cop al trimestre hem organitzat trobades en les que s´han realitzat dinàmiques, sortides,...
-. Tutors/es i coordinadora (psicopedagogues): trobades una vegada al trimestre i sempre que ha estat necessari davant d´una situació de conflicte i/o altres demandes.
-. Amb els pares i mares de l'alumnat, a les reunions d´inici de curs del mes de setembre.
-. És l'aspecte més important del projecte. Les parelles TEI es troben en els espais i temps no lectius ( patis, entrades , sortides, passadissos, canvis de classe...). Són les més efectives i la base del projecte.
- Treball de memòria (coordinació i tutors)
- A principi de curs es fa un acte institucional de  nomenament de tutor/a de 3r presidit pel director del centre on s´els hi dóna un carnet.  
 
A final de curs, es fa un altre acte institucional on se li dóna al tutor/a de 3r un diploma de reconeixement sobre la feina  realitzada.
 
Diferents estudis demostren que implementant un sistema d'ajuda entre iguals, es poden aprofitar les capacitats, habilitats i punts forts del alumnes per enriquir les seves pròpies vides i les dels demés. Així doncs, la Tutoria Entre Iguals està dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l'assetjament escolar en l'ensenyament de secundària on els alumnes de 3er d'ESO seran nomenats de forma voluntària tutors/es del alumnes de 1er d'ESO. La valoració que en fem d´aquest recurs és molt positiva, ha ajudat als alumnes a resoldre problemes o dificultats com, per exemple, el pas de l'escola primària a la secundària, l'adaptació a un nou institut, conflictes entre iguals no relacionats amb la violència, etc. La tutoria entre iguals té un caràcter institucional, és a dir, no es tracta d'un conjunt d'accions aïllades dutes a terme pels alumnes, sinó que implica la creació d'una cultura general per la pau i la no-violència que afecta a tota la comunitat educativa i que requereix de la participació de tots i totes.
 
 
Categories
Comentar
Nom
Correu (No es mostrarà)
Títol
Comentari Límit 500 caràcters. Només pots introduir text sense format HTML.
He llegit i accepto la política de privacitat
Subscriu-te a les nostres publicacions
Cursos Relacionats
El més Llegit
El més nou