Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'alumnat esdevé protagonista dels seus processos d'aprenentatge i participa, juntament amb el professorat, de l'avaluació i la regulació de les activitats"

Entrevista

  • 11/12/2014

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Sílvia Mir, orientadora educativa de 2n cicle i batxillerat, i Maribel Tarrés, coordinadora pedagògica, de l'Institut L'Estatut de Rubí (Barcelona). 1r Premi en la categoria institucional. Premis Educaweb 2014

En què consisteix el projecte "Planifico el meu futur, orientació acadèmica i professional a 4t d'ESO"?
 
El Projecte consisteix en un treball transversal, en què l'alumnat de 4t treballa sobre els seus plans de futur a través d'activitats de les diferents matèries curriculars. L'objectiu que es persegueix és que coneguin el món acadèmic i professional en acabar l'ESO i que puguin escollir els estudis més adequats tenint en compte els interessos personals, les aptituds acadèmiques i l'entorn familiar.
 
Així, l'alumnat elabora un pla de futur acadèmic i professional no tan sols per al curs que ve sinó tenint com a referència els seus objectius a mitjà i llarg termini.
 
Quines activitats es porten a terme durant el desenvolupament del projecte? Per què les han organitzat durant 7 dies?
 
Els alumnes treballen en grups col·laboratius formats per 4 o 5 components. Les activitats individuals o de grup que han de fer estan penjades en una web que orienta tot el procés de presa de decisió personal. Com a motivació els alumnes llegeixen un article de La Vanguardia (Ja veurem què passa…) responen unes preguntes i escriuen una redacció amb el tema Com em veig en un futur?.
 
En un segon moment en grups es treballa el concepte d'àmbits professionals: definicions i professions de cada àmbit, preparació d'entrevistes a professionals de diferents àmbits i un petit estudi sobre les perspectives de treball de cada àmbit amb l'actual crisi.
 
Després els alumnes individualment fan un test d'àmbits online que permet identificar els àmbits on l'alumne és més dotat. Posteriorment es realitza una sortida a Porta 22 que incideix en el concepte competència i permet que cada alumnes identifiqui les seves competències clau. Cal també afegir-hi els aspectes personals (família, economia, expedient acadèmic, valors i personalitat) que s'inclouen en el projecte a través del mètode de l'anàlisi de casos. Posteriorment cada noi i noia ja estarà en disposició de traçar el seu itinerari acadèmic. Cada alumne prepararà en la penúltima sessió la presentació pública que serà individual on s'explicarà el seu itinerari a la resta de membres del grup de forma argumentada i coherent.
 
La durada prevista és aproximadament el que preveu el Departament d'Educació per portar endavant el Projecte de recerca de 4t. Així, aprofitem aquest espai per fer l'orientació acadèmica i professional de manera intensiva després del segon trimestre i abans del període d'inscripció als cicles formatius de grau mitjà.
 
D'altra banda, en el mateix període de temps, tots els cursos de l'ESO fan un treball transversal sobre diferents àrees acadèmiques, que s'estudien de manera globalitzada. Aquesta manera de treballar, per projectes i de manera col·laborativa, és un dels eixos pedagògics del centre, en què intentem potenciar l'aprenentatge per competències i per projectes. D'aquesta manera, l'alumnat esdevé protagonista dels seus processos d'aprenentatge i participa, juntament amb el professorat assignat a cada nivell, de l'avaluació i la regulació de les activitats proposades.
 
El treball col·laboratiu té un pes destacat en el projecte. Quins beneficis aporta a les accions d'orientació d'un institut?
 
L'alumnat del nostre centre treballa de manera col·laborativa des del principi de l'etapa d'ESO. Estan acostumats a treballar d'aquesta manera i, per tant, no els sorprèn aquesta proposta pedagògica per triar el seu futur. A més, alumnat amb interessos similars pot compartir descobriments que fan de manera individual.
 
En altres activitats, el disseny de la proposta mateix obliga a treballar de manera col·laborativa; per exemple, en la simulació d'una entrevista laboral, cada alumne/a agafa un rol i el desenvolupa davant els altres.
 
Treballar de manera col·laborativa reprodueix la realitat: quan treballem ho fem en equip. Per tant, específicament en el projecte d'orientació ens semblava que era la manera més adequada d'enfocar l'aprenentatge.
 
Quins són els elements clau per a una bona planificació del futur acadèmic i professional?
 
És fonamental que l'alumne tingui un coneixement dels diferents àmbits professionals i una eina potent, com un test, que li permeti veure quines possibilitats i aptituds mostra per cadascun dels àmbits. Això caldrà contrastar-ho amb la visió d'ell mateix (com et veus tu en un futur?) i les seves preferències personals.
 
Un altre element clau és el coneixement actualitzat de totes les professions que engloben els diferents àmbits i els estudis necessaris per poder arribar a desenvolupar en un futur les tasques que li puguin interessar.
 
Altres aspectes a considerar, i que són definitoris, són les seves qualificacions acadèmiques i els aspectes personals de l'alumne (els valors i la personalitat), i pel que fa a les famílies, la situació econòmica i l'opinió sobre la tria.
 
Caldrà també que l'alumne tingui una visió clara del sistema educatiu i de les diferents opcions acadèmiques i l'itinerari o itineraris a seguir per arribar a l'acreditació necessària per a desenvolupar la professió que més el motivi.
 
Val a dir que el nostre sistema educatiu permet dissenyar uns itineraris que es podran anar desenvolupant en menor o major mesura segons els condicionants futurs de l'alumne i les seves possibilitats en els estudis que vagi cursant.
 
¿Es necessari tenir un "pla de carrera" en moments d'incertesa o es persegueix cobrir les necessitats d'orientació a curt termini?
 
És fonamental d'entrada tenir un pla de carrera, que nosaltres anomenem itinerari acadèmic, on l'alumne hagi explorat totes les possibilitats i conegui els diferents estudis i passarel·les que li permetran arribar a l'acreditació necessària per a la professió escollida.
 
Tant important com saber quina professió d'entrada vull fer i quins estudis em calen, és  tenir present quines opcions brinda el sistema educatiu actual, si en un futur l'alumne vol seguir formant-se.
 
Per últim, quines accions tenen previstes després de guanyar el 1r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2014?
 
Aquest projecte, com tots els altres que portem a terme a l'institut al llarg del curs, representen per a nosaltres la consolidació d'una manera de treballar, d'una metodologia pedagògica que és la que ens creiem i la que intentem tirar endavant. Així, aquest curs estem tornant a fer els mateixos projectes que el curs passat, introduint els elements de millora proposats pel professorat i pel mateix alumnat arran de l'experiència passada.
 
En el cas del projecte Planifico el meu futur, les millores es basaran sobretot en tres aspectes: allargarem el període de temps que dura el projecte, de 7 a 10 dies, perquè és prou important com per donar-hi pes curricular i perquè l'alumnat no se senti pressionat i estressat a l'hora de fer les activitats. L'avaluació és el segon element de millora i és per això que pretenem que l'alumnat serà més conscient del procés d'aprenentatge i de la qualitat de la seva feina; en aquest sentit, incorporem cada dia una franja de reflexió sobre la feina feta, les primeres i últimes mitges hores. Per últim, incorporarem una sortida al Saló Estudia, que coincideix en el calendari que hem fixat per al projecte, perquè els nois i noies puguin tenir accés directe al món acadèmic superior i puguin formar-se una idea de primera mà dels estudis que pensen seguir.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris