Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"S'ha d'evitar que es digui"o estudies o fas esport", perquè tots dos processos són importants i es poden compaginar"

Entrevista

  • 11/12/2014

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Pedro R. Álvarez Pérez, professor de la Universidad de La Laguna. 2n Premi en la categoria institucional. Premis Educaweb 2014

Podria explicar-nos breument els objectius del projecte «Una experiència de tutoria formativa personalitzada per a estudiants universitaris esportistes d'alt nivel»?
 
El nostre grup de la Facultat d'Educació de la Universitat de La Laguna fa temps que desenvolupa una línia de treball que té com a objectiu principal promoure mesures d'orientació i de suport a col·lectius d'estudiants vulnerables. En l'àmbit europeu, sobretot des de la creació de l'espai europeu d'educació superior, insisteix en la necessitat de millorar l'oferta d'informació i orientació de l'alumnat (conferència de Berlín, 2003), de dur a terme bons serveis d'orientació a l'estudiant (informes «Trends», de l'Associació Europea d'Universitats) i d'ajudar els alumnes a adquirir estratègies d'aprenentatge, a planificar el projecte acadèmic i a evitar-ne el fracàs o l'abandonament (línies estratègiques del Consell d'Europa). A més, l'aprovació a Espanya de l'Estatut de l'Estudiant Universitari (2010) ha realçat l'orientació i la tutoria universitàries, ja que s'obliga els centres a desenvolupar sistemes d'informació i de suport a tot l'alumnat. Per això treballem en una línia de recerca i innovació centrada en l'orientació universitària i en l'atenció a estudiants amb necessitats de suport educatiu.
 
Primer vam dur a terme diversos projectes amb estudiants universitaris amb discapacitat, i ara ens hem centrat en estudiants universitaris esportistes d'alt nivell, ja que, per la seva condició, també necessiten mesures de suport a la formació. Efectivament, hi ha molts estudiants que han d'alternar l'activitat com a esportistes d'alt nivell amb una formació acadèmica que els ha de preparar per al seu desenvolupament professional futur. Els problemes per compaginar aquests dos processos (estudis i esport) fan que, sense un ajut adequat, la majoria s'aboquin a situacions de fracàs i abandonament dels estudis. Per això sorgeix el programa de tutoria universitària per a estudiants esportistes d'alt nivell (TUDAN), per afrontar les dificultats i donar resposta a les necessitats educatives específiques d'aquestes persones. L'enfocament que se segueix és eminentment preventiu, de manera que els estudiants, des del moment en què arriben a la universitat, puguin disposar d'un ajut acadèmic proporcionat per un tutor acadèmic personal. L'objectiu principal del programa és ajudar els estudiants esportistes d'alt nivell a gestionar adequadament els seus interessos acadèmics i esportius, perquè puguin conciliar la formació universitària amb la pràctica esportiva d'alt nivell. Amb aquesta finalitat hem partit d'un diagnòstic de les necessitats que tenen –hem desenvolupat un programa de tutoria formativa destinat a facilitar-ne la integració als estudis, a afrontar el procés d'aprenentatge i a constituir el projecte formatiu i professional– i hem fomentat la implantació de mesures i institucions que donin resposta a les seves necessitats formatives.
 
Quines necessitats d'orientació tenen els esportistes d'alt nivell?
 
El risc que implica la combinació de la pràctica esportiva amb el procés formatiu és elevat, i les conseqüències que poden derivar-se'n són nombroses. Una d'aquestes és l'abandonament dels estudis, un problema repercussiu que pot marcar d'una manera significativa el futur d'aquestes persones. Les dificultats per gestionar l'alternança incideixen negativament en la motivació dels joves, que consideren l'abandonament una sortida per alliberar-se de la pressió i l'estrès que provoca afrontar al mateix temps tots dos processos (estudiar i practicar esport d'alta competició). Això explica el fet que un percentatge elevat d'esportistes d'alt nivell no aconsegueixin integrar-se d'una manera satisfactòria a la dinàmica de la vida acadèmica, no arribin a finalitzar els estudis superiors o bé prorroguin la graduació. Les causes que hi ha al darrere d'aquesta situació són nombroses: les dificultats per complir les exigències del procés formatiu, l'actitud intransigent d'alguns professors, l'escassa adaptació de l'ensenyament, la poca flexibilitat de l'avaluació, la manca de temps per compaginar tasques de naturalesa diferent, la manca de recursos de qualitat, la manca de suport motivacional, la diversitat d'objectius, la pressió dels entrenadors, etc.
 
Pel que fa a les necessitats dels estudiants esportistes i les possibilitats de compaginar estudis amb esport d'alt nivell, Julia España (subcampiona absoluta d'Espanya de 200 metres llisos) assenyalava el següent: «fins ara he hagut d'anar adaptant les coses com he pogut, mirava si una assignatura, segons quan eren els exàmens, podia intentar aprovar-la al juny o al setembre. Però així i tot no és gens fàcil. De vegades topes amb professors que prescindeixen del que els expliques i et fan sentir com si els demanessis que et regalin alguna cosa i no és així. L'únic que els demanem és una mica d'ajut per poder compaginar-ho».
 
Per evitar aquestes situacions, cal implantar mesures de suport a l'alumnat, de manera que hi hagi una harmonia entre els processos de formació i l'activitat esportiva, atesa la importància que també té en el seu desenvolupament integral i en la formació al llarg de la vida. Recordem que l'article 61 de l'Estatut de l'Estudiant diu que «l'activitat física i esportiva és un component de la formació integral de l'estudiant». Per això estem d'acord i compartim l'opinió d'aquells que pensen que cal fer tot el que calgui per evitar que es digui «estudies o bé fas esports», perquè tots dos processos són importants i es poden compaginar alhora. En el context de la universitat actual no és admissible que per poder estudiar s'hagi de renunciar a altres metes que també contribueixen al desenvolupament integral d'una persona i on es potencien competències de rellevància per a la integració sociolaboral.
 
Es treballa la planificació de la carrera professional més enllà de la universitat?
 
En un programa de tutoria universitària amb estudiants que cursen estudis de grau professionalitzadors és normal que s'abordin competències relacionades amb el desenvolupament i la transició sociolaboral com a part del procés formatiu. En el programa TUDAN ens centrem en l'aprenentatge, a fer que els estudiants esportistes prenguin consciència de la importància que té la formació per al seu futur i a introduir solucions perquè puguin aconseguir els seus objectius acadèmics al mateix temps que practiquen esport. Els estudis que hem dut a terme amb els nostres estudiants esportistes reflecteixen clarament que un percentatge molt elevat atribueix un valor important als estudis, com una via per al desenvolupament professional futur. En aquest sentit, si fem un repàs de les titulacions que cursen, trobem una gran diversitat d'estudis, precisament perquè a l'hora de triar ha tingut un gran pes el futur professional, allò a què volen dedicar-se després de la carrera esportiva. I també es corrobora que molts esportistes d'alt nivell que van compaginar el dur entrenament amb els estudis universitaris ara fan la feina per a la qual es van formar.
 
Com es tracten les competències professionals per a la inserció laboral d'esportistes d'alt nivell?
 
Des del programa de tutoria formativa personalitzada intentem que els estudiants esportistes d'alt nivell adquireixin les competències bàsiques del perfil professional de la titulació que estudien, de manera que la formació tingui una projecció amb vista a la inserció en el món laboral. En les activitats de tutoria formativa personalitzada es treballen aspectes relacionats amb la motivació, la presa de decisions, l'adaptabilitat, la planificació, els interessos i les expectatives, el treball en equip, l'aprenentatge permanent i autònom, l'ús d'eines digitals, etc.
 
Més enllà de la universitat, cal valorar altres iniciatives interessants, com les que duu a terme el Consell Superior d'Esports a través del programa d'atenció a l'esportista d'alt nivell (PROAD), que pretén millorar el grau d'ocupabilitat i la incorporació al mercat laboral dels esportistes d'alt nivell. Aquest tipus d'iniciatives i les que es porten a cap en la línia del que nosaltres fem són un veritable suport a la qualitat de vida de l'esportista, de manera que milloren els processos d'harmonització entre estudis i esport i el preparen per al futur laboral.
 
Quins han estat els màxims assoliments aconseguits fins ara? I les dificultats principals a les quals heu hagut de fer front?
 
Malgrat les dificultats que hem trobat en el desenvolupament –entrar en l'àmbit de la feina docent i la llibertat de càtedra és una tasca complexa–, fins ara les coses positives han tingut molt més pes i significat que les negatives, i si hi ha un aspecte positiu que ens agradaria destacar és el suport institucional a la iniciativa. A la Universitat de La Laguna, el programa de tutoria formativa per a esportistes d'alt nivell (TUDAN) es va posar en pràctica amb el suport del Vicerectorat de Qualitat Docent i Innovació Educativa, el Vicerectorat de Serveis Universitaris al qual pertany el Servei d'Esports i el Consell Superior d'Esports. En relació amb el programa TUDAN i amb l'Estatut de l'Estudiant, la Universitat de La Laguna, a través del Vicerectorat de Serveis Universitaris, va aprovar l'any 2011 una normativa «per al suport a l'activitat esportiva i la seva compatibilitat amb els estudis universitaris».
 
També cal destacar la participació i la implicació dels professors tutors. Durant els últims anys, molts docents de totes les facultats de la Universitat de La Laguna s'han implicat en la funció de tutoria personalitzada dels esportistes. Des de l'inici de curs s'assigna a cada esportista d'alt nivell un tutor de la facultat o del centre en què l'esportista estudia. El tutor és l'interlocutor entre els estudiants esportistes i la institució (professorat, deganat, etc.) per mirar de solucionar les possibles dificultats i reforçar altres aspectes del procés formatiu. Prenem com a referència la idea de professor tutor que se sustenta actualment en el context de l'ensenyament universitari i en el model educatiu de l'espai europeu d'educació superior, en què el docent és més que un instructor de coneixements. Parlem d'un professor com a educador, que desenvolupa funcions d'orientador, de guia, d'amic crític, de facilitador de recursos per a l'aprenentatge.
 
I, per descomptat, també cal reconèixer la feina i el feedback que hem tingut amb els estudiants esportistes, que sempre ens han transmès que el programa TUDAN era un repte important per a ells. Hi ha hagut bastants estudiants esportistes d'alt nivell de prestigi nacional que han passat pel programa i que en les avaluacions fetes en cada curs han demostrat tenir un alt nivell de satisfacció amb les activitats dutes a terme. En són exemples Simón Siverio (campió d'Espanya de salt d'alçada i membre de la selecció nacional), Yasmina Hernández (campiona de la superlliga femenina de voleibol i membre de l'equip nacional amb més de vuitanta partits internacionals) i María Medina (campiona d'Espanya Sub 22 i jugadora de la selecció absoluta de frontennis).
 
Quins projectes té previstos després de guanyar el segon Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2014?
 
Tal com hem assenyalat, aquest premi constitueix un estímul important per continuar treballant i per aprofundir en aquesta línia, en la qual encara hi ha, sens dubte, molts aspectes que cal millorar i bastants reptes que cal aconseguir. En l'àmbit de la recerca, ara mateix es duen a terme dues tesis doctorals en les quals es tracten d'aspectes d'aquesta temàtica: l'una sobre la planificació del projecte professional i vital dels esportistes d'alt nivell, i l'altra sobre la influència dels entrenadors en el procés de desenvolupament personal, acadèmic i professional d'esportistes d'alt nivell. A més, volem començar a investigar quins problemes i quines dificultats afecten els estudiants que són esportistes d'alt nivell en les etapes prèvies a l'arribada a la universitat. I un altre tema que ens interessa molt és el treball amb el professorat, el desenvolupament d'estratègies per adaptar l'ensenyament a les necessitats específiques d'aquestes persones.
 
En l'àmbit de la innovació hem elaborat fins ara molts recursos i materials per a l'acompliment de la tutoria formativa personalitzada, que tampoc no hem tingut temps de difondre i creiem que és important. Són materials per ajudar els docents a fer aquesta tasca personalitzada de reforç i de suport als esportistes d'alt nivell: per exemple, activitats per al desenvolupament de la competència de planificació, que té molta rellevància per a aquest tipus d'estudiants, que disposen de poc temps per estudiar i han d'organitzar molt bé el treball acadèmic, sobretot en aquells moments del curs en què s'intensifica l'activitat esportiva. Dissenyar nous materials per a la tutoria, per al seguiment personalitzat, per a l'avaluació, etc. i explorar encara més els recursos virtuals i digitals són altres afers que voldríem abordar.
Deixa el teu comentari