Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La persona orientada ha d'abandonar la seva posició indefensa de subjecte que es deixa portar per un món adult que té les respostes, per afermar-se com a subjecte actiu"

Entrevista

  • 11/12/2014

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Abel Merino Orozco, Psicopedagog i Màster Universitari en professorat d'ESO i batxillerat, especialitat Orientació Educativa. Premi en la categoria de joves menors de 35 anys amb projectes no aplicats. Premis Educaweb 2014

Ens podria descriure breument en què consisteix el projecte «Construcció d'incipients projectes acadèmics i professionals»? A qui s'adreça?
 
El programa d'orientació professional s'adreça a alumnes de tercer i quart de l'ESO per a la construcció incipient d'un projecte acadèmic i professional flexible i emancipat. Per això també s'hi inclouen famílies i docents, referents per a l'alumne.
 
L'edat obeeix a l'encreuament conjuntural en el qual es troba l'adolescent: ha de prendre decisions responsables en la seva vida, però no és adult. Per això, el programa insisteix en un aprofundiment de l'autoconeixement.
 
En l'argot popular es continua parlant de col·locació per al·ludir a la linealitat entre els estudis formals i la professió. Aquest projecte parteix del fet que aquesta premissa no és pertinent en la societat actual, en la qual preval la incertesa, en un moment en què la globalització i Internet han multiplicat les possibilitats de desenvolupament personal.
 
Així doncs, per mitjà de les entrevistes personals, l'incipient projecte acadèmic i professional s'emprèn a partir dels interessos i referents de cada persona, i es vertebra des de tres fases, que no tan sols tenen en compte aspectes acadèmics sinó tota la integritat de la persona, ja que la premissa fonamental del projecte és la coherència amb un mateix. En la primera fase s'aprofundeix en l'autoconeixement contextualitzat en un entorn, els interessos personals, els referents i la identitat; en la segona s'estudien les possibilitats que ofereix l'entorn per desenvolupar aquestes potencialitats i, finalment, es desenvolupa una fase de presa de decisions coherent, emancipada, viable, flexible i adequada al procés orientador.
 
El programa té l'objectiu de desenvolupar competències de l'alumnat per a la presa de decisions autònoma. Com es treballen aquestes competències? Quins són els agents implicats?
 
En primer lloc, la presa de decisions autònoma motiva vers el pla d'acció, per la qual cosa és molt important que les determinacions les duguin a terme els adolescents; contràriament, les decisions acatades a instàncies d'algú que suposa una autoritat defineixen l'alumne com un ésser passiu, sense responsabilitat sobre les seves accions vitals. A més, la primera persona que viu les conseqüències de les decisions és l'alumne.
 
En aquest escenari es requereix la figura adulta de familiars i educadors com a assessors que obrin el ventall de possibilitats i acompanyin els alumnes en el procés orientador. Amb aquesta finalitat es programen sessions específiques per fomentar la sensibilització cap a la importància que té el fet que l'adolescent es responsabilitzi de les pròpies accions i actituds.
 
En el projecte es considera que, per a la construcció d'un incipient projecte acadèmic i professional, cal dotar l'alumnat d'eines, estratègies i competències. Amb aquest objectiu, l'última fase tracta de la presa de decisions, sobretot des de les particularitats personals. S'hi treballa el següent: la responsabilitat per reflexionar sobre les implicacions de les diverses alternatives mitjançant l'anàlisi del procés eficaç de la presa de decisions; el pensament crític, a fi d'analitzar i comprendre les situacions vitals conjunturals i els dilemes professionals; la importància del valor compartit, atès que qualsevol trajectòria vital se situa en unes coordenades socioculturals, i la importància de l'ètica en la construcció personal. Així mateix, d'una manera transversal es promou la proactivitat com a persones actives en el seu procés de construcció i una actitud de cerca en una societat incerta.
 
Quines novetats aporta el projecte respecte a l'orientació acadèmica i professional que es duu a terme als centres educatius?
 
Més que una novetat, el programa té un compromís amb l'enfocament epistemològic adequat a la persona en l'orientació professional. La tradició dels centres acadèmics, si bé motivada per la manca de temps per atendre personalment cada alumne com es desitjaria, és eminentment determinista, de manera que sovint la tasca de l'orientador professional es relaciona amb l'agent educatiu que passa algun qüestionari sobre interessos professionals i tracta d'adequar aquest perfil en el sistema acadèmic i professional.
 
Aquí, sens perjudici de la reflexió interessant que pot desprendre's dels qüestionaris, l'interès rau a comprendre amb profunditat la persona en formació: els seus referents i les motivacions emancipades, per la qual cosa el procés requereix més temps i més implicació de tots els agents. La persona orientada ha d'abandonar la seva posició indefensa de subjecte que es deixa portar per un món adult que té les respostes, per afermar-se com a subjecte actiu a la recerca de les possibilitats que en potenciïn més l'essència.
 
Com es treballa l'atenció a la diversitat?
 
Es tracta d'un programa que pretén personalitzar, amb idiosincràsia, el procés d'orientació. No obstant això, a fi d'atendre la diversitat, i, fonamentalment, els alumnes amb necessitats educatives específiques, es proposa un treball individualitzat en el qual, a més de concretar i facilitar tot el material de treball a les famílies, s'especifiquen una sèrie de consideracions: posició privilegiada a l'aula –propera al docent–, descansos funcionals, establiment de normes consensuades, contacte visual i gestos còmplices per mantenir l'atenció, demanar una síntesi del que s'ha comentat a classe, delimitació dels temps de treball, utilització del reforç positiu i potenciació de la creativitat, entre d'altres.
 
D'altra banda, aquest programa infereix l'estabilitat de la majoria dels alumnes; no obstant això, assumeix que algun, per qualsevol eventualitat o trajectòria acadèmica, no podrà desenvolupar un programa pensat per a dos cursos. En aquest cas es facilitarà un procés personalitzat, adequat a les seves possibilitats, i es lliurarà tot el material perquè puguin construir un dossier d'aprenentatge.
 
Creu que cal promoure activitats per prevenir l'abandonament dels estudis entre l'alumnat desmotivat?
 
Es tracta d'una qüestió que no és senzilla d'abordar i que acostuma a ser una de les grans demandes del professorat. Es parteix de la premissa freudiana que la persona posseeix una pulsió cap a l'aprenentatge, però que de cap manera ha de coincidir amb l'aprenentatge acadèmic formal.
 
En aquestes edats es demana a l'adolescent que comenci a perfilar els interessos professionals per formar-se específicament; no obstant això, d'altres s'han aturat pel camí del sistema acadèmic. En aquest escenari, l'autoconeixement i la figura de l'orientador són determinants. Avui dia, la idea simplista «qui no val per a l'escola no val per a la vida» està superada, i és ben sabut que existeixen diferents intel·ligències i talents. L'orientador ha de treballar perquè cada alumne conegui les seves potencialitats i els seus interessos, siguin o no siguin coincidents amb les demandes curriculars, i en gaudeixi; després, s'acompanyarà l'alumne en les possibilitats formatives que siguin més congruents amb aquestes.
 
Actualment, la vinculació entre estudis i trajectòries acadèmiques i professionals està interrelacionada per diferents camins (activitats extraescolars, acadèmies de diverses índoles, formació professional bàsica, etc.): l'acció orientadora bàsica ha de conscienciar l'alumne de les seves potencialitats perquè es desenvolupi en l'itinerari que més li convingui. A més, per afavorir la motivació en els estudis cal un seguiment orientador adequat a les particularitats de cada alumne i coherent entre tots els agents educatius. D'aquesta manera, aquells que tinguin una tendència cap a la desmotivació requeriran un procés continuat en el qual es tindran en compte les implicacions progressives que té la seva tasca en el desenvolupament personal.
 
Quines accions té previstes després de guanyar el Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria de joves?
 
Tinc la sort de poder exercir la meva professió en una institució que ha acollit molt bé el projecte i m'ha facilitat les possibilitats per portar a terme el programa en aquest curs 2014-2015, per la qual cosa ara ens hi dediquem de ple. Desafortunadament, amb els alumnes de quart curs tan sols disposem d'un any per desenvolupar-lo, cosa que exigeix un esforç de síntesi important. En definitiva, el pas més immediat i cabdal resideix en l'acompanyament de cada alumne que participa en el programa; posteriorment, en l'avaluació del procés i la seva revisió per optimitzar les accions orientadores més pertinents.
 
Personalment tinc un compromís amb la meva formació al llarg de la vida, per la qual cosa, a banda dels meus estudis de doctorat, estic pendent de congressos i cursos que poden ampliar el meu bagatge professional. Així mateix, atesa la conjuntura del premi, aprofitaré per conèixer alguna institució educativa europea a fi de poder establir un contrast cultural respecte a les nostres pràctiques orientadores, amb una atenció especial a la multiculturalitat inherent a la societat actual.
 
Moltes gràcies per tot l'interès mostrat en el meu treball, fruit de les meves inquietuds i pressupostos educatius. Resulta extraordinàriament satisfactori saber-se valorat en l'esforç. Espero que la meva tasca sigui del vostre grat i tingui utilitat.
Deixa el teu comentari