Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació i educació no formal per promoure el talent femení als sectors laborals tecnològics

Article d'opinió

Este artículo es en catalán. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Ana M. González Ramos; Lidia Arroyo Prieto; Grupo GENTIC, Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya
L'educació no formal es defineix com tota activitat formativa organitzada que es desenvolupa fora del marc dels sistemes educatius formals integrats a les escoles primàries, centres secundàries i universitats. D'aquesta manera es posa en valor altres entorns i recursos d'aprenentatge caracteritzats per un procés voluntari i flexible d'adquisició de coneixements i competències rellevants per al desenvolupament personal i professional de les persones. Segons la UNESCO, aquest tipus de formació té un paper cada vegada més important a les empreses, i per l'assoliment de les fites de l'Educació per a tots i totes al llarg de la vida contemplades en els objectius del Mil·lenni. Així, l'educació no formal pot estar a l'abast tant de la població juvenil amb fracàs escolar, d'aquelles persones que ni estudien ni treballen, com de persones adultes que ja treballen, que volen millorar la seva feina o que necessiten ampliar el seu camp de coneixements.
 
L'orientació educativa és un mecanisme complementari a la educació formal en tant que forma part del procés d'ajuda constant a les persones d'una manera integral (afectiu, cognitiu i psicomotor) per a potenciar el desenvolupament humà al llarg de la vida, com tal s'expressa als objectius d'educatius de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de maig (LOE) apareix per primera vegada el concepte de competències bàsiques, entre les quals es defineix les competències digitals que han de ser adquirides i periòdicament actualitzades. La capacitació digital consisteix en què les persones disposin d'habilitats per accedir i processar la informació computacional i tecnològica per a transformar-la en coneixement, i en la capacitat d' assolir els objectius que es proposen com a persones usuàries de les tecnologies.  
 
Segons l' Eurostat, durant l'any 2003, el 42% de les persones entre 25 i 64 anys havia realitzat algun tipus de formació no formal al menys alguna vegada a la seva vida. Les persones sense ocupació participen menys sovint que les persones que estan treballant. La participació de persones ocupades va ser del 21% davant el 14% de persones a l'atur i el 6% de les persones inactives. Per tot això, la capacitat digital que es desenvolupa amb els estudis i metodologia de la UOC suposa un gran benefici social. 
 
Competències digitals de les homes i dones a Espanya i Europa
 
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són fonamentals per a proporcionar aquests recursos educatius i, alhora, enfrontar-se a un mercat de treball i una societat més dependent de competències flexibles i canviants, orientades a la societat de la informació. Les TIC potencien els recursos d'aprenentatge enfocats a les necessitats concretes detectades, orientats al context d'aprenentatge de les persones i centrats en la flexibilitat en matèria de disseny de continguts, horaris i llocs d'aprenentatges. Això, suposa una manera de superar les limitacions de l'educació formal, les dificultats d'adaptació dels sistemes educatius a les noves demandes d'un mercat de treball cada vegada més canviant i exigent en quant a les competències complementàries a la formació reglada, i caracteritzat per l'escassetat d'ofertes de treball.
 
En relació a la inclusió digital (Gràfic 1), detectem que les dones a la Unió Europea presenten menors percentatges d'inclusió que els homes en tots els nivells educatius, excepte per a les dones espanyoles amb nivell d'estudis alt que presenten xifres similars als homes (91%). Per tant, podem constatar que a mesura que augmenta el nivell d'estudis també s'incrementa el percentatge de persones usuàries d'Internet i, per tant, la disminució de la bretxa digital de gènere.
 
En els nivells d'estudis mitjans, la població espanyola presenta un nivell d'inclusió digital més elevat que la mitjana europea. Però, la inclusió digital de les persones amb un nivell baix d'estudis a Espanya tant de dones (35%) com d'homes (47%) és inferior a la mitjana europea (42% i 51%, respectivament). En canvi, la població amb estudis superiors mostren majors nivells de convergència amb els nivells d'inclusió digital de la mitjana europea al voltant del 92%.

Font: Eurostat
 
Pel que fa a les persones que han adquirit competències digitals a través de cursos de formació per a persones adultes (Gràfic 2), veiem que a Espanya l'educació d'adults relativa a les competències digitals és més elevada que a la mitjana de la UE-28. Respecte a les diferències de gènere, un 33% de les dones han adquirit algunes de les competències digitals a través de cursos de formació en l'educació no formal, xifra molt superior al 18% de les dones que suposa la mitjana europea i al 22% dels homes a Espanya.

Font: Eurostat
 
Incorporant i valorant el talent femení mitjançant l'orientació i l'educació no formal
 
Les persones incloses digitalment poden accedir a més informació sobre el mercat de treball i a les competències necessàries per adaptar-se a l'exigent món laboral de la societat del coneixement. Aquests recursos són especialment valuosos per aquells col·lectius més afectats per diferents segregacions ocupacionals derivats del sexe, la nacionalitat o l'edat. El cas de les dones al sector de les tecnologies ha estat àmpliament estudiat, ja que la masculinització del sector fa que només una de cada quatre persones que treballen en aquest sector siguin dones. Aquest és un problema d'equitat, ja que les professions tecnològiques són centrals a la societat del coneixement on es concentren els nivells d'ocupació més alts i les professions millor valorades i remunerades.
 
Com també hem vist a les dades estadístiques, l'educació no formal és una eina fonamental per a la incorporació de les dones al mercat de treball de les dones espanyoles, ja sigui perquè amplien la seva formació tecnològica especialitzada o perquè procedeixen d'altres àrees i accedeixen a la formació TIC. Els recursos d'orientació i accés a la formació a mida al llarg de tota la vida poden augmentar les oportunitats ocupacionals de les dones que, moltes vegades, han de demostrar més competències que els seus companys per accedir a posicions similars al mercat de treball. A més, aquest recursos també poden orientar a les dones a la presa de decisions en relació a la direcció de la seva carrera professional.
 
Al projecte de recerca "GENTALENT:Incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies", finançat a la convocatòria de 2015 del programa RECERCAIXA, coordinat per un grup de recerca de la UOC, volem donar respostes per al increment del nombre de dones ocupades en lloc de treballs relacionats amb la societat del coneixement. La nostra recerca tracta d'identificar punts claus que facilitin l'avenç de les dones al món tecnològic, superant barreres i prejudicis sobre la seva capacitat.
 
Atès el reduït percentatges de dones als estudis de tecnologia i la necessitat de què les dones participin  al sector de les tecnologies per a satisfer les demandes del mercat laboral, considerem fonamentals desenvolupar un conjunt de eines d'orientació, i basades a l'educació no formal, que aconsegueixin superar les dificultats que les dones troben a les ocupacions tecnològiques. D'aquesta manera, contribuirem al increment de la confiança i l'empoderament de les dones, el que significarà un canvi significatiu al context de la economia del coneixement que acollirà més dones amb ocupacions tecnologies i en posicions de disseny i producció econòmica.
 
La formació no formal es centrarà a l'assessorament i l'aprenentatge de competències formals i informals detectades a les unitats de recursos humans de les empreses tecnològiques. El format d'aquests recursos ha de servir per atraure a més dones a l'ús de les TIC per al seu desenvolupament professional. Així mateix, GENTALENT proporcionarà recursos d'aprenentatges orientats a l'autoformació i la pràctica professional, alhora que facilitarà la comunicació i l'intercanvi professional per ajudar a millorar les ofertes laborals a l'abast de les dones al món de les tecnologies.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris