Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'avaluació per part de l'alumnat, un repte per al desenvolupament de competències dels equips docents

Article d'opinió

  • 14/04/2016

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Silvia Amblàs, Directora de DEP Instituto
Si bé l'avaluació de l'activitat docent és un element imprescindible per al desenvolupament professional dels equips docents, l'informe TALIS 2013 (The OECD Teaching and Learning International Survey) posa en evidència que a Espanya, encara avui, un de cada tres docents de secundària (36,3%) no ha estat mai avaluat formalment (4 vegades per sobre la mitjana de l'OCDE). Per altra banda, als centres on sí es porta a terme una avaluació formal, només un de cada dos docents (51%) assenyala que s'estableix d'un pla de desenvolupament professional, mentre que la meitat del professorat (51%) considera que les avaluacions es realitzen bàsicament per complir amb requisits administratius.
 
En aquest sentit, al nostre entendre, un dels principals reptes dels equips directius és trencar aquesta tendència:
 
  • una avaluació docent que impliqui diferents metodologies i perspectives (l'observació d'un parell acadèmic a l'aula, l'autoavaluació del mateix professorat, l'avaluació per part de l'alumnat, la valoració de les famílies…).
  • els resultats obtinguts i elaborant, en base al seu anàlisi, un pla de desenvolupament professional.
  • acompanyant l'equip docent en el desplegament d'accions orientades a la millora de l'aprenentatge de l'alumnat i de les pròpies competències professionals.
 
Amb tot, en base a la nostra experiència, una de les eines més útils per incorporar aquesta lògica al centre és l'avaluació de l'activitat docent per part de l'alumnat. Amb aquesta aproximació, els equips directius poden proporcionar al professorat elements de reflexió que els motivi a créixer com a professionals i com a equip situant l'alumnat al centre del procés d'aprenentatge i alineant el desenvolupament de competències dels seus docents amb el projecte educatiu de centre.
 
Aquest últim aspecte és especialment rellevant quan parlem de desenvolupament de competències ja que els principis educatius de la institució haurien de marcar, de manera clara, tant les competències a prioritzar com el pla de desenvolupament professional.
 
Així doncs, el docent ‘pluricompetent' no només ha de tenir coneixements sobre la matèria, saber planificar-se i organitzar-se,  treballar en equip, utilitzar i aplicar les tecnologies... sinó que hauria de poder desplegar-les d'acord amb el projecte educatiu del centre. Per exemple, amb la interacció amb el grup: el docent ha de promoure classes participatives i pràctiques?, ha de tractar a tots els alumnes per igual?, ha d'incidir en l'ordre i la disciplina?, ha d'atendre les diferents necessitats de l'alumnat en funció de les seves capacitats? Posar el focus en una o altra qüestió ens hauria de portar a desenvolupar i potenciar un tipus de competència o un altre d'acord amb el model pedagògic i el perfil del docent que volem promoure.
 
Per això, en la selecció de personal i en la planificació del desenvolupament docent, és tant important la reflexió sobre quines són les competències clau, com avaluar-les des de diferents perspectives, incorporant, especialment, el feed-back de l'alumnat, ja que aquest pot aportar informació molt valuosa i única sobre les percepcions i expectatives vers l'activitat docent.
 
Per això és especialment rellevant que les activitats d'avaluació tinguin uns objectius clarament definits i coneguts per tot l'equip; es disposi d'instruments de mesura que proporcionin informació fiable, pertinent i útil; es compti amb els recursos adequats (interns o externs); i s'incorporin procediments estadístics i analítics adequats que garanteixin l'obtenció de resultats clars i accessibles.
 
En aquest context, l'equip directiu ha de ser capaç d'acompanyar als docents perquè els resultats de les avaluacions repercuteixin en la forma d'impartir la docència al centre, millorin la qualitat docent, i incideixin positivament en l'aprenentatge de l'alumnat. Sense oblidar la importància i la riquesa que pot aportar a la institució fer el retorn d'aquest procés a la resta de grups d'interès: el mateix alumnat, les famílies...
 
Deixa el teu comentari