Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La implicació de les famílies d'ètnia gitana és un dels punts més rellevants i complicats"

Entrevista

  • 25/11/2016

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Sara Adroher, Mestra i estudiant de Psicopedagogia a Blanquerna (URL). Guayadora, amb la Lorena Ribas, del premi Menors de 35 anys amb projectes no aplicats 2016


Per què és necessari dissenyar projectes d'orientació acadèmica i professional per als joves d'ètnia gitana?
 
Tot i que estem submergits en una època de transició i canvis importants és cert que el sistema educatiu actual, malauradament, encara presenta mancances estructurals, és a dir, no beneficia als grups més exclosos de la societat i no s'ajusta a les seves necessitats. Continuem generant expectatives negatives i prejudicis sobre l'alumnat d'ètnia gitana amb taxes d'abandonament molt altes i baix rendiment acadèmic, però no ens plantegem que potser estem focalitzant el problema en l'individu i no estem posant en pràctica estratègies per prevenir aquesta situació, així com treballar des de la interculturalitat i veure la diversitat com un fet enriquidor. És cert, però, que per això cal una bona formació i conèixer l'alumnat que tenim al davant.
 
Davant aquesta problemàtica detectada, amb aquest projecte perseguim un impacte en la societat que permeti guiar, acompanyar i orientar als joves d'ètnia gitana que actualment cursen 3r d'ESO cap a l'èxit acadèmic. Després de valorar els diferents estudis realitzats amb aquest alumnat veiem que presenten uns rols predeterminats que promouen, entre altres factors, a seguir la mateixa trajectòria familiar a causa de la falta de referents de persones gitanes amb estudis i treballs ben qualificats dins el seu entorn. No obstant això, considerem que aquests projectes han d'anar encaminats a buscar el reconeixement de les respectives famílies i afavorir la normalització educativa d'aquest alumnat. Així mateix, l'orientació acadèmica augmentaria les seves possibilitats de formació i inclusió dins la comunitat educativa.
 
Què és el més complicat i el més fàcil quan es fa una formació d'aquest tipus?
 
En primer lloc, la implicació i participació de les famílies d'ètnia gitana en el procés de presa de decisions del futur acadèmic i/o professional del seu/va fill/a és un dels punts més rellevants i complicats d'aquesta formació, ja que per a ells seguir formant-se no és una prioritat. A més a més, atenent a les diferents necessitats socials i econòmiques que presenten gran part d'aquestes és difícil fer-los entendre i reflexionar sobre l'educació com a via per obtenir majors oportunitats laborals, ja que, possiblement, no hagin acudit a cap entrevista amb el mestre o no tinguin, gairebé, cap tipus de relació amb el centre educatiu.

Tot i que s'ha observat una millora notable de la situació de les famílies d'ètnia gitana gràcies a l'accés als sistemes de protecció social, salut, educació… encara continua sent un dels grups més vulnerables subjecte a una imatge social discriminatòria que etiqueta i generalitza a tots els gitanos de la mateixa manera. Per tant, el fet que les famílies es comprometin amb un projecte centrat en l'orientació acadèmica és una qüestió que hem de tenir en compte per sensibilitzar i propiciar un canvi de perspectiva, si és necessari.
 
En segon lloc, el més fàcil seria el baix cost econòmic que suposaria pel centre educatiu impartir aquest projecte a la comunitat educativa. Gran part dels recursos són proporcionats pel centre, i sols s'hauria de tenir en compte el sou dels orientadors durant la formació. D'altra banda, cal destacar també, que amb la participació dels voluntaris i referents de les diferents fundacions, podem fer que aquest projecte sigui possible a un cost més reduït.
 
Tan important és el paper de la família?
 
La família és, sens dubte, un dels referents més importants per aquests joves. Per tant, hem de facilitar recursos i eines perquè els alumnes puguin conèixer tot un ventall més ampli d'oportunitats dins el món laboral des d'un rol més pròxim i motivador. D'aquesta manera, també aconseguim que estableixin un vincle més significatiu amb l'escola i apropar el col·lectiu gitano a la realitat educativa. El fet que la família se senti "protagonista" de la seva pròpia història en un moment determinat permet fer-los reflexionar a partir de la seva trajectòria professional i acadèmica, i replantejar-se, de manera més global i holística, quin és el futur que esperen per als seus fills i què implica que això sigui possible.
 
No obstant això, moltes de les experiències d'aquestes famílies han estat vinculades a un entorn socioeconòmic més desafavorit (nuclis urbans segregats), a condicions laborals precàries i a un nivell de vida que no s'ajusta als estàndards imposats per la societat; però per això també cal proporcionar-los un espai ajustat al costat del seu/a fill/a, fer-los partícips de la seva presa de decisions, i viure experiències enriquidores com aquesta que donin seguretat al jove i facilitin la comunicació entre els rols parentals. També és una manera perquè puguin expressar les seves emocions i sensacions mútuament que mai s'han arribat a compartir.

Quina importància tenen altres persones gitanes que han tingut èxit acadèmic i professional, als quals anomenen "referents positius"?
 
Els referents positius són persones gitanes que, tot i les barreres per a l'aprenentatge i la participació d'aquest col·lectiu i els diferents condicionants del seu entorn, han pogut obtenir uns bons resultats acadèmics i, així, gaudir de l'èxit professional recompensat per tot el seu esforç davant d'aquesta societat tan guiada per les etiquetes.
 
Aquests referents positius ajuden als joves d'ètnia gitana a veure i entendre que ells també poden arribar a aconseguir tot allò que es proposin, ja que estan treballant en allò que els hi agrada i pel que han estudiat. Gràcies a això, veuran que disposen de vàries opcions per arribar a un objectiu comú: la inserció laboral enfocada a allò que els motiva. A més a més, cal tenir present que el fet de ser referents positius també es vincula a una relació més pròxima i estreta entre membres d'un mateix col·lectiu, fet que genera confiança per aquests joves. Les experiències reals d'aquests referents, tant laborals com acadèmiques, els ajuden a reflexionar i conèixer un ventall més ampli d'oportunitats.
 
 Quin paper juguen les associacions de persones d'ètnia gitana en l'èxit del projecte?
 
Les associacions de gitanos són les més importants per aconseguir l'èxit del projecte, perquè són les que se sensibilitzen més per la causa, ja que estan dia rere dia amb els joves d'ètnia gitana, els quals els escolten, ajuden en tot el possible, entenen i els orienten cap a un bon futur.
 
Pel que fa a l'atenció directe amb els joves, intenten a través de dinàmiques de grups, activitats, tallers i tutories individualitzades, incloure'ls en aquesta societat tan estigmatitzada perquè segueixin formant-se, i així, poder transformar la mirada en la igualtat d'oportunitats d'accedir al món laboral i/o acadèmic. Els objectius d'aquestes associacions es centren en la idea de diversitat i el fet de poder transmetre a la societat que cada persona és diferent més enllà de les seves particularitats i que no hem de generalitzar al col·lectiu amb prejudicis erronis.

Què espereu aconseguir amb la implementació del projecte?

El que esperem aconseguir amb la implementació del projecte, principalment, tal com vam reflectir al treball, és poder orientar i assessorar els joves d'ètnia gitana cap a una educació de qualitat i la seva permanència en l'etapa obligatòria. D'aquesta manera, intentarem que disposin de suficient temps per poder decidir i escollir el seu futur. A més a més, enfocar, com un acte positiu, la continuïtat acadèmica en els seus estudis post-obligatoris, ja sigui pel camí dels cicles formatius o graus universitaris a través dels quals puguin arribar als seus objectius i optar a una millor qualitat de vida. Per això, hem considerat important donar a conèixer les diferents possibilitats que el sistema educatiu ens ofereix.
 
No obstant això, lluitaríem contra la pobresa i l'exclusió social d'aquests joves, incorporant, al mateix temps, la dona gitana a l'activitat econòmica regularitzada, i així, vetllar per la igualtat d'oportunitats de tots els col·lectius en el marc de l'escola inclusiva; ens agradaria poder reduir l'absentisme i l'abandonament escolar prematur amb l'accés a una major i millor formació acadèmica; i a més a més, volem conscienciar a les famílies de la importància que tenen els estudis per als seus fills fent-los partícips d'algunes activitats, ja que són una peça fonamental per a l'èxit d'aquests joves i els seus màxims referents.
 
 Què significa per a vosaltres haver guanyat el premi Educaweb? Com l'utilitzareu?
 
Per una banda, haver guanyat aquest premi suposa tot un repte per a nosaltres en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional, més específicament dins el camp de l'atenció a la diversitat del col·lectiu gitano. Per tant, intentarem fer difusió d'aquesta experiència perquè sigui possible dins un entorn amb característiques similars i continuar formant-nos per proporcionar més pràctiques d'èxit en aquest camp.
 
D'altra banda, és el resultat de l'esforç, la complicitat i cooperació entre ambdues, ja que sense les respectives aportacions no hagués sigut possible. Cal destacar i agrair a la Fundación de Secretariado Gitano (FSG) la seva col·laboració en totes aquelles incerteses que teníem i propiciar-nos informació al respecte. Finalment, ens agradaria afegir que desitgem poder portar a la pràctica aquest projecte i, d'aquesta manera, orientar, acompanyar i assessorar els joves d'ètnia gitana en el marc acadèmic i/o professional.
 
Deixa el teu comentari