Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Claus per a augmentar les perspectives d'ocupació a l'FP

Reportatge

L'oferta formativa de l'FP ha de créixer d'acord amb les necessitats de les empreses. Per a aconseguir-ho cal implicar-les en la formació dels estudiants i dotar de més recursos físics i humans als cicles més demandats per elles, afirmen alguns experts

  • 08/02/2022

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Mayra Bosada. Redacció de Educaweb
Contingut
 
Raons per les quals hi ha menys places en cicles d'FP amb major ocupabilitat
Com augmentar l'oferta d'FP en funció de les necessitats del mercat laboral
El paper de l'orientació per a millorar la inserció laboral dels titulats d'FP
L'ocupabilitat de l'FP en dades

La Formació Professional és clau per a millorar les oportunitats laborals de les persones, especialment en un mercat de treball transformat per la pandèmia, sostenen informes recents d'organismes nacionals i internacionals.
 
No obstant això, l'ocupabilitat dels titulats d'FP depèn del cicle i la família professional cursada. Per exemple, estudis relacionats amb la indústria i les noves tecnologies ofereixen més oportunitats laborals que la resta, segons l'estudi FP i inserció laboral, un camí amb diferents destins (2021), de l'Observatori de la Formació Professional de CaixaBank-Dualiza.
 
A més, existeix un desajustament entre l'oferta i la demanda de places en certes titulacions d'FP que presenten unes perspectives laborals altes, de manera que hi ha menys places disponibles en alguns cicles formatius els titulats dels quals són més demandats i valorats per les empreses, segons un recent estudi del Banc d'Espanya.
 
Per a reflexionar sobre Com millorar les perspectives laborals dels titulats d'FP, Educaweb llança un nou monogràfic en el qual experts en el tema comparteixen quines són les raons que expliquen els desajustos entre l'oferta formativa i les necessitats de les empreses, i les possibles solucions.
 

Raons per les quals hi ha menys places en cicles d'FP amb major ocupabilitat

Recentment el Defensor del Poble ha denunciat la falta de places en l'FP, que qualifica com "un problema estructural". Aquesta escassetat de places succeeix especialment en alguns cicles formatius els titulats dels quals són altament demandats per les empreses. "I, en canvi, l'oferta de places supera la demanda en especialitats de menors nivells d'ocupabilitat", opina sobre aquest tema Elías Amor, president de l'Associació per al Foment de les Polítiques Actives d'Ocupació i les Qualificacions (AFEMCUAL), en el seu article per a Educaweb.
 
Les raons d'aquests desajustos són complexes i variades. A més, és un fenomen que no és exclusiu d'Espanya ni de l'FP, perquè succeeix també en altres països i en els estudis universitaris, en major o menor mesura.
 
Alguns experts coincideixen que les administracions, encarregades de decidir les places públiques d'FP, es veuen condicionades per l'oferta existent i els costa augmentar-la per la falta de recursos materials i humans. "El sistema és poc proactiu i es veu arrossegat per la pròpia inèrcia de l'oferta anterior", sosté Luis García, director d'FPEmpresa, en el seu article per a Educaweb. A més, es comprova any rere any que aquest sistema sol ser "conservador per comoditat i també perquè canviar o ampliar l'oferta té un cost i un risc que fins el dia d'avui no s'ha volgut assumir", afegeix.
 
D'altra banda, l'oferta d'FP dels centres formatius privats es regeix principalment per les preferències de l'alumnat, encara que aquestes no concordin amb les necessitats de les empreses. Si un centre formatiu privat ofereix un cicle formatiu molt demandat en la seva zona d'influència, però que no coincideix amb les preferències dels potencials alumnes, pot acabar "canviant a l'especialitat més demandada pels estudiants per a poder assegurar la sostenibilitat del seu projecte", indica a Educaweb Xavier Dalmau Graupera, director d'FP Virtual Jesuïtes Educació.
 
Així mateix, tant en el sector públic com privat l'oferta de places d'FP en cicles formatius més demandats per les empreses, en la seva majoria de famílies professionals relacionades amb la indústria i la tecnologia, està determinada pels costos i les dificultats d'implementació que poden suposar aquestes formacions. "No s'ha de caure en l'error de crear només aquelles places que responen a cicles formatius més barats i fàcils d'implementar, però que no responen a aquesta demanda real del mercat laboral", adverteix el president d'FPEmpresa, Luis García.
 
A més, la imatge preconcebuda que tenen els treballs relacionats amb cicles formatius industrials, els titulats dels quals són altament demandats, no ajuda al fet que més persones vulguin estudiar-los i es creïn més places. "Subsisteix encara en l'inconscient col·lectiu la idea del treball en la indústria com a treball dur i penós", opina Josep Francí, consultor d'EYSKILLS, en el seu article per a Educaweb.
 
La falta de docents especialitzats en certs cicles és una altra de les limitacions per a incrementar places, segons José Luis Durán, director de l'Institut Escola del Treball. Per exemple, els cicles de la família d'Informàtica i Comunicacions, els titulats de les quals tenen alta demanda en les empreses, veuen limitada la seva oferta de places, ja que costa trobar professionals que es vulguin dedicar a la docència perquè els salaris són poc competitius.
 

Com augmentar l'oferta d'FP en funció de les necessitats del mercat laboral
El desajust entre l'oferta i la demanda de places d'FP impacta en l'ocupabilitat de l'alumnat, però també acaba condicionant el creixement de les empreses i per tant a l'economia d'un país. "És decebedor com en alguns casos no podem donar resposta a les necessitats de les empreses, mentre que en alguns dels cicles amb alta ocupabilitat queden moltes cadires buides", sosté el director de l'Institut Escola del Treball, José Luis Durán, en entrevista a Educaweb.
 
A més, aquestes incongruències entre l'oferta i la demanda de places d'FP poden propiciar que els estudiants que no han aconseguit accedir al cicle formatiu del seu interès s'apuntin a un altre que no els convenci tant i acabin abandonant els estudis.
 
L'FP és un ecosistema compartit de centres de formació, administracions públiques i empreses, segons Josep Francí, consultor d'EYSKILLS i expert en FP. Per tant, les possibles solucions perquè l'oferta d'FP creixi especialment en cicles formatius que concorden amb les necessitats de les empreses, passa perquè tots aquests agents actuïn conjuntament.
 
Algunes de les mesures per a solucionar el desajust entre l'oferta formativa i la demanda de les empreses, segons els experts consultats, són les següents:
 

1. Incrementar l'oferta formativa pública d'FP de manera selectiva

Resulta fonamental adaptar l'FP ràpidament a les necessitats empresarials i que l'increment de 200.000 noves places d'FP anunciades pel Govern es faci de manera selectiva, de manera que l'augment es produeixi sobretot en els cicles formatius els titulats dels quals són més demandats per les companyies, recomana el Banc d'Espanya.
 
Per a aconseguir-ho, les administracions han de desenvolupar l'oferta formativa d'FP sobre la base de dades fiables sobre les necessitats del món empresarial. "És important identificar de manera rigorosa (amb dades) on poden existir problemes d'oferta i dirigir en major mesura els recursos cap a aquests nínxols", sosté en l'entrevista amb Educaweb Aitor Lacuesta, analista del Banc d'Espanya i coautor de l'informe Oportunitats laborals i desajust en l'oferta i la demanda de places en les titulacions de la Formació Professional.
 
Altres experts opinen que és necessari incrementar de forma sostinguda l'oferta d'FP, fins i tot en situacions de baixa demanda per part dels estudiants. Així mateix, les administracions poden regular l'oferta a nivell de país o per zones d'activitat econòmica, "per a fer possible que existeixi una oferta que pugui cobrir les necessitats més urgents de les empreses", segons Xavier Dalmau Graupera, director d'FP Virtual Jesuïtes Educació.
 

2. Implicar les empreses en l'FP mitjançant convenis amb centres formatius

El teixit empresarial té molt a aportar per a formar als futurs talents d'FP. Per això, els experts recomanen potenciar convenis de col·laboració entre les empreses i els centres formatius per a formar conjuntament als estudiants d'acord amb les necessitats empresarials.
 
Les empreses també poden cooperar amb els centres formatius oferint-los instal·lacions, equips i professionals que contribueixin a la formació dels estudiants. Així mateix, les companyies han de jugar un paper prescriptor, "per a animar a l'alumnat a ocupar les opcions formatives de la seva especialitat i, per descomptat, ajudar a la sostenibilitat econòmica dels centres d'FP, ja que estarien invertint en talent", explica Dalmau Graupera.
 
Comptar amb personal que es dediqui a alimentar la relació centre formatiu-empresa resulta fonamental per a poder formar conjuntament als perfils que les companyies necessiten. Així mateix, les administracions públiques també han de proporcionar facilitats i estímuls a les empreses, especialment les pimes, perquè s'impliquin en l'FP.
 
I, a més, tant les administracions com les companyies han d'invertir més en els cicles formatius d'elevada ocupabilitat que requereixen equipament tecnològic que els centres formatius no poden finançar, coincideixen els experts.
 

3. Més implicació dels centres privats en l'oferta formativa d'FP

Aconseguir que l'oferta formativa en l'FP augmenti per a atendre les demandes dels estudiants i de les empreses, requereix de major participació del sector privat de la formació i el teixit empresarial, "tant per la seva major agilitat per a desenvolupar projectes i instal·lacions físiques, com per la proximitat a l'àmbit empresarial privat, al qual pertany", afirma Elías Amor, president de AFEMCUAL.
 

4. Dotar de major autonomia als centres formatius

Entre les mesures clau perquè més persones triïn titulacions d'FP amb menys demanda per part de l'alumnat, però més valorades per les empreses, es troba dotar de major autonomia als centres formatius per a adaptar el currículum dels cicles d'acord amb les necessitats de les empreses.
 
"Si els centres tenen capacitat de reequipar, d'ajustar la formació del professorat i de complementar el currículum dels mòduls professionals serà més fàcil formar als futurs professionals d'acord amb les necessitats del mercat laboral", sosté Luis García, director d'FPEmpresa.
 

5. Atraure més professionals a la docència en l'FP

Atès que una de les limitacions per a incrementar l'oferta de places en cicles formatius de major ocupabilitat és la falta de professorat, resulta necessari atraure a més professionals cap a la docència.
 
Per a això, és recomanable que tant els centres públics com privats ofereixin sous competitius als potencials docents d'FP en comparació amb els que puguin obtenir en les empreses, segons alguns experts consultats.
 

El paper de l'orientació per a millorar la inserció laboral dels titulats d'FP

Millorar els sistemes d'orientació és clau perquè els estudiants disposin de la informació rellevant i necessària per a conèixer en profunditat l'oferta de l'FP i concretament els cicles formatius amb major ocupabilitat. Els orientadors acompanyen en el procés de presa de decisions formatives dels estudiants i poden informar sobre la demanda en els títols d'FP amb més ocupabilitat, segons indiquen alguns experts.
 
De fet, qualsevol tipus d'actuació per a augmentar les places d'FP d'acord amb les necessitats de les empreses haurà d'anar acompanyada de polítiques d'orientació. "És imprescindible presentar als nens i adolescents els diferents oficis i professions que podrien realitzar quan s'incorporin laboralment. Posar-los en valor socialment i treballar la perspectiva de gènere", sosté Durán.
 
Així mateix, resulta indispensable orientar els col·lectius de joves i adults sense treball cap a formacions pràctiques necessàries en el mercat laboral, com, per exemple, els Programes de Formació i Inserció (PFI), que es realitzen a Catalunya. "Aquests cursos podrien jugar un paper determinant a orientar i conduir a aquests col·lectius cap a les necessitats més urgents de les empreses, generant fins i tot un paper motivador per a tornar al sistema educatiu", opina Xavier Dalmau, director FP Virtual Jesuïtes Educació.
 
A més, les companyies han d'implicar-se en l'orientació dels estudiants abans que acabin l'ESO, ja sigui facilitant que els seus empleats donin xerrades sobre les seves professions en els centres educatius, o bé organitzant visites a l'empresa. Cal recordar que experimentar de primera mà el món laboral ajuda als adolescents a aclarir les seves ambicions professionals, segons un recent estudi de l'OCDE.
 
Quines altres mesures es podrien dur a terme per a ajustar l'oferta d'FP a les necessitats de les empreses? Et convidem a deixar les teves propostes a través d'un comentari al final d'aquest reportatge.
 

L'ocupabilitat de l'FP en dades

Vols saber com es troba el panorama laboral dels titulats d'FP? Heus aquí algunes dades que poden ser del teu interès…
 
  • Les ofertes laborals per a titulats d'FP de Grau Mitjà s'han incrementat, passant de representar un 15,28% en 2019, a un 18,56% en 2020 (+21%). En el cas dels tècnics d'FP de Grau Superior, les oportunitats de treball en 2020 han descendit lleument respecte a 2019, d'un 23,5% al 22,76%, segons l'Informe 2021: L'FP com a clau de desenvolupament i sostenibilitat, publicat per l'Observatori de la Formació Professional de CaixaBank-Dualiza.
 
  • La taxa de desocupació de les persones amb FP de Grau Superior (19,1%) i de Grau Mitjà (21,8%) d'entre 16 i 35 anys és més baixa que la que presenten nivells educatius inferiors, no obstant això, l'FP Bàsica destaca com el nivell formatiu amb major taxa de desocupació juvenil (39,3%), segons dades extretes de l'informe FP i inserció laboral, un camí amb diferents destins, publicat al desembre de 2021 per l'Observatori de la Formació Professional de CaixaBank-Dualiza.
 
  • El 49% de les empreses, gairebé 5 de cada 10 companyies, consideren que els treballadors amb un nivell de qualificació corresponent al de tècnic i tècnic superior d'FP, són els que millor s'adaptaran a les seves necessitats futures, segons l'informe Necessitats de les Empreses en matèria de Recursos Humans en un entorn post-Covid, publicat per la Cambra de Comerç d'Espanya el gener de 2022.
 
  • La inserció laboral dels titulats d'FP a Catalunya s'ha reduït del 53,5%, el 2020, al 45,5%, el 2021, encara que és major en alguns cicles formatius de l'àmbit industrial, segons l'estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021, elaborat pel Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. L'estudi també assenyala que els tècnics superiors registren un millor grau d'ocupació que els tècnics mitjans. Els primers tenen una inserció laboral del 56,4%, enfront del 33,7% dels segons.
 
  • El 41,2% de les ofertes laborals per a titulats d'FP es concentren en estudis relacionats amb les següents famílies professionals: Administració i Gestió (13,6%), Electricitat i Electrònica (8,7%), Instal·lació i Manteniment (6,2%), Fabricació Mecànica (5,6%), Informàtica i Comunicacions (3,7%) i Comerç i Màrqueting (3,1%), segons l'Informe Infoempleo Adecco: Oferta i Demanda d'Ocupació a Espanya 2021, elaborat per l'Adecco Group Institute.
 
Vols aprofundir sobre més temes relacionats amb l'FP? No et perdis els últims monogràfics d'Educaweb sobre Formació Professional, que inclouen articles i entrevistes d'experts:
Deixa el teu comentari