Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La FP, tan reconeguda com la universitat per al 45% de l'alumnat

Notícia

Els i les joves de classe social mitjana-baixa i baixa valoren més la Formació Professional que els d'un nivell socioeconòmic més alt, segons un estudi de la Fundación SM

  • 08/06/2023
  • Temps de lectura 8 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacción de Educaweb

La Formació Professional (FP) té el mateix reconeixement social que la Universitat per a gairebé la meitat dels joves espanyols, ja que la consideren una opció formativa pràctica que s'adapta més ràpidament, que els estudis universitaris, a les demandes canviants del mercat laboral. Aquesta és una de les principals conclusions de la tercera Encuesta Flash. ¿Por qué estudiamos?, elaborada per la Fundación SM i realitzada amb l'objectiu de conèixer les raons de l'elecció d'estudis de l'alumnat

Segons l'informe, que ha estat presentat recentment i que es basa en les respostes de 400 joves espanyols de 15 a 29 anys, el 45% d'ells opina que l'FP és tan reconeguda en la societat com els estudis universitaris

No obstant això, aquesta opinió varia amb l'edat, sent els alumnes de 15 a 17 anys els qui tenen una visió més negativa respecte als cicles d'FP: només el 32% els considera equiparables amb la formació universitària en quant a reconeixement social, enfront del 48% dels estudiants de 18 a 20 anys, o el 49% dels de 21 a 24. 

"La Formació Professional és una opció que s'ha revalorat molt en els últims anys perquè se li està atribuint una importància decisiva en el desenvolupament de sectors tan dinàmics amb el desplegament de la indústria 4.0 i les TIC. Avui dia ja és una opció que escullen 1 de cada 3 estudiants que cursen l'educació obligatòria, la qual cosa ens fa pensar que aquest estigma anirà perdent força en els pròxims anys", indica a Educaweb Ariana Pérez Coutado, coordinadora d'investigació i avaluació educativa de Fundación SM.

Els joves de classe social mitjana-baixa i baixa valoren més l'FP

Els resultats de l'enquesta també revelen que la classe socioeconòmica influeix en la valoració que li atorguen els i les joves a la Formació Professional: més de la meitat de l'alumnat de classe social mitjana-baixa i baixa (52%) té una percepció més positiva de l'FP, ja que pensa que aquesta té el mateix reconeixement social que la formació universitària. 

No obstant això, només el 41% d'estudiants de classe mitjana-alta i alta, i el 32% de la mitjana, consideren que la societat li atorga el mateix valor a la Formació Professional que als estudis universitaris.

Ara bé, el 78% dels alumnes consultats assenyala que l'FP s'adapta més ràpidament que els estudis universitaris a les demandes canviants del mercat laboral. Els que més pensen així són els i les joves de 21 a 29 anys (83%), mentre que només el 66% dels estudiants de 18 a 20 anys opinen que l'FP és més adaptable als canvis del món del laboral.

8 de cada 10 alumnes volen una educació més pràctica

L'informe de Fundació SM fa èmfasi en que el 82% de l'alumnat a Espanya considera que l'educació s'hauria d'enfocar més en el desenvolupament d'habilitats aplicables en el món laboral

Pel que fa a les discrepàncies existents entre els perfils que es formen en el sistema educatiu i els que realment es necessiten en el mercat laboral, el 74% afirma que les places acadèmiques haurien d'estar supeditades a les necessitats de les empreses

Ara bé, aquesta opinió és diferent entre els i les joves segons el seu nivell socioeconòmic: 8 de cada 10 estudiants de classe mitjana-alta opina que l' oferta de places acadèmiques hauria d' establir-se d' acord amb les necessitats del mercat laboral, mentre que només el 66% dels alumnes de classe mitjana-baixa i baixa pensen el mateix. 

Una altra de les dades que arreplega l'estudi és que 4 de cada 5 joves estan bastant o molt d'acord en què la societat dóna més importància a tenir un títol que al fet de ser una persona formada

En línia amb aquesta "percepció social", una majoria d'estudiants (el 61%) afirma que tenir una sèrie de coneixements o habilitats no serveix de res si no es pot demostrar amb una titulació acadèmica. 

Pel que fa al seu futur professional, gairebé la meitat (53%) dels i les joves consultats tem triar una professió o opció formativa que hagi de ser substituïda per la tecnologia en uns anys.
 
Resultados de encuesta de opinión de los jóvenes sobre la FP y sus estudios

Elaboració propia en base als resultats de l'Encuesta Flash. ¿Por qué estudiamos?

Per què estudien els i les joves?

Un dels principals objectius de l'informe de Fundació SM ha estat detectar les principals raons que motiven els i les joves a estudiar. En aquest sentit, els resultats de l'enquesta assenyalen que els motius van lligats al seu futur laboral.  

I és que el 29% es forma per poder dedicar-se al que li agrada en el futur; el 23% per tenir més oportunitats d'ocupació, i el 10% per tenir una feina ben remunerada.

Per contra, un percentatge menor d'estudiants assegura que estudia per l'interès d'aprendre (9%) o per canviar el món (3%).

"Constatem la visió pragmàtica que els joves tenen de l'educació. Estudien fonamentalment per preparar-se pel món laboral.  Fins i tot aquells que senten passió pel que estudien i escullen la seva formació per vocació, ho fan sobre un catàleg d'opcions que prèviament ja han identificat que tenen bones sortides laborals", explica a Educaweb Ariana Pérez, coordinadora de recerca i avaluació educativa de Fundación SM.

Tanmateix, les dades de l'enquesta mostren que a gairebé 8 de cada 10 joves (77%) els apassiona el que estudien, tot i que poc més de la meitat (el 54%) reconeix que triaria un altre tipus de formació si tingués el seu futur assegurat econòmicament.

Quins factors incideixen en l'elecció d'estudis de l'alumnat?

L'informe de Fundación SM també revelen els factors que motiven l'elecció d'estudis dels i les joves. Els resultats de l'enquesta mostren que a l'hora de triar quin camí acadèmic seguir, a la majoria de l'alumnat consultat li motiva la vocació cap als estudis que desitja fer (26%), i les oportunitats professionals que obtindran en formar-se (21%).

La presa de decisions acadèmica-professional dels estudiants d'Espanya es veu menys motivada per la correspondència que els estudis escollits puguin tenir amb les seves aptituds (12%), la disponibilitat de recursos econòmics per costejar la seva formació (7%), o per la tradició familiar (5%).

Només 2 de cada 10 joves pensen que l'orientació els ajuda a decidir el seu futur

Els resultats de l'estudi diuen que la majoria de l'alumnat (77%) ha utilitzat els serveis d'orientació del seu centre educatiu per orientar-se, però sembla que no a tots els ha estat útil. I és que només 2 de cada 10 pensa que l'acompanyament rebut l'ha ajudat a orientar-se sobre el seu futur formatiu-laboral.

Així mateix, 3 de cada 10 joves perceben que l'orientació acadèmica que se'ls proporciona als centres educatius és molt generalista, segons l'informe.

En el següent gràfic es mostren els resultats de l'enquesta respecte a l'experiència dels alumnes amb els serveis d' orientació acadèmica.
Lo que opina el alumnado de la orientación que reciben

Elaboració propia en base a un gràfic de l'informe Encuesta Flash. ¿Por qué estudiamos?
 

Sobre això, la coordinadora de recerca i avaluació educativa de Fundación SM, Ariana
Pérez, assenyala que aquesta percepció de rebre una orientació generalista està especialment arrelada entre l'alumnat de context socioeconòmic baix o mitjà-baix.

"La clau passaria per oferir un acompanyament més personalitzat, a mida dels interessos i aptituds dels i les joves. S'ha avançat molt en aquest terreny, però potser de manera desigual i és precisament en els contextos de menys recursos o els estudiants amb més dificultats d'aprenentatge on l'orientació es torna més necessària, com a mecanisme de compensació i com a recurs per enfortir les expectatives personals i la informació adequada sobre l'oferta formativa que està a disposició d'aquests nois", explica Pérez.

Fitxa tècnica

Encuestas Flash és una iniciativa que la Fundación SM du a terme des del Observatorio de la Juventud a Iberoamèrica. El seu objectiu és conèixer, en un temps molt curt, l'opinió dels i les joves sobre temes concrets. En el cas de la 'Encuesta Flash. Por qué estudiamos?, l'objectiu ha estat conèixer què motiva els joves a l'hora de decidir els seus estudis.

Per a l'elaboració de l'estudi s'han realitzat entrevistes online a 1.600 joves d'Espanya, Mèxic, Brasil i Xile, del 27 de març de 2023 al 3 d'abril del mateix any. A cada país es va entrevistar a 400 persones.

Deixa el teu comentari