Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Les dones en la transició energètica, només 1 de cada 4 tria estudis en aquest àmbit

Notícia

Elles han ocupat el 38,1% de les noves ocupacions lligades al canvi energètic entre 2015 i 2021 a Espanya, segons un estudi de la Fundació Naturgy, que demana donar més visibilitat a referents femenins del sector per reduir la bretxa de gènere existent

  • 28/06/2023
  • Temps de lectura 10 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
En els darrers anys les titulacions universitàries vinculades a la transició energètica estan cobrant més rellevància amb graus cada vegada més específics per a àmbits concrets. No obstant això, la presència femenina en els estudis tècnics i específicament en les titulacions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, en les seves sigles en anglès) continua sent baixa.  

Només 1 de cada 4 estudiants de titulacions universitàries relacionades amb l'ocupació en la transició energètica són dones, segons l'informe El empleo de las mujeres en la transición energética justa en España, elaborat per la Fundació Naturgy, en col·laboració amb l'Instituto para la Transición Justa (ITJ). 

I és que a Espanya el pes de les titulacions STEM sobre el total de graduats és del 36% per a ells i de l'11% per a elles al 2020, unes xifres una mica per sota de la mitjana europea, que se situa en el 39,5% i en el 15,4% respectivament. 

Segons l'estudi, que ofereix el primer diagnòstic complet sobre la situació de l'ocupació femenina en el sector energètic, la bretxa de gènere és més acusada en titulacions com Enginyeria de l'Automòbil, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Elèctrica, que són precisament estudis que donaran accés directe a ocupacions verdes propiciades per les transicions energètiques, que hauran d'anar adoptant els països. A més a més, l'interès de les noies per aquestes titulacions s'està reduint

De fet, el percentatge de matriculades en Enginyeria de l'Automòbil ha baixat del 8,1% al 5,2% entre el període 2015-2021. El mateix succeeix amb Enginyeria Ambiental (del 51% al 48,9%), Enginyeria de l'Energia (del 29,1% al 26,5%) i Enginyeria de Mines (del 25,5% al 23,8%).

Respecte a les titulacions de Formació Professional (FP) la bretxa de gènere és encara més gran. Tenint en compte que l'FP ha experimentat un gran creixement en els últims anys i que les noies suposen pràcticament la meitat de l'alumnat, s'observen grans diferències en aquelles famílies involucrades en la transició energètica, com són: Energia i Aigua, Transport i Manteniment de Vehicles, Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment. "En aquests sectors la situació d'infrarepresentació de les dones és severa", sosté l'informe. 

La poca presència femenina en aquests àmbits repercuteix directament en el teixit empresarial, ja que només el 18% de les feines lligades a la transició energètica estan ocupades per elles. A més a més, gran part d'aquests llocs estan relacionats amb tasques administratives. "El 44% de les dones ocupen llocs de treball de caràcter administratiu enfront de tan sols el 13,8% dels homes", afirma l'estudi.
 
La falta de referentes femeninos es uno de los obstáculos que ellas se encuentran para decantarse por trabajos técnico-científicos
La falta de referents femenins és un dels obstacles que elles es troben a l'hora de decantar-se per feines cientificotecnològiques. Imagen: Freepik.

4 de cada 10 ocupacions noves lligades a la transició energètica els ocupen dones

Malgrat l'encara poca representació femenina en estudis i professions relacionades amb la transició energètica, les dones han ocupat el 38,1% de les noves ocupacions en aquest àmbit entre el període 2015-2021 a Espanya, la qual cosa suposa un total de 58.126 nous llocs de treball. A Europa el percentatge és d'un 34%, lleugerament inferior a les dades espanyoles. 

De fet, l'ocupació femenina ha crescut més que la masculina en el sector cientificotecnològic, ja que elles provenien de xifres molts més baixes. A Espanya la participació de dones en treballs relatius a la transició energètica ha passat del 17% del 2012 al 18,2% al 2022. 

"L'evolució al llarg de l'última dècada és positiva, però és encara massa lenta. Al ritme d'avanç registrat, la paritat de gènere en l'ocupació de la transició energètica trigaria 265 anys a assolir-se", sosté l'informe.  

És important continuar treballant per augmentar la presència de treballadores en el sector i enderrocar els obstacles que es troben pel camí. "Hi ha moltes barreres d'entrada en el sector per a les dones, que els impedeixen no només accedir, si no després avançar i créixer una vegada ja estan dins, per la qual cosa és necessari anar reduint aquestes diferències entre homes i dones", assenyala el director de Socioeconomia i Política de l'Agència Internacional d'Energia Renovable (IRENA), Michael Renner, durant la presentació de l'estudi.
 

Obstacles per obrir-se camí en ocupacions del sector energètic

Són diversos els factors que desmotiven a les dones a decantar-se per titulacions de l'àmbit cientificotecnològic. Precisament la poca presència de noies en aquest sector és un condicionant que les desanima a interessar-se per aquestes titulacions, i en conseqüència pels les feines relacionades. 

La falta de referents femenins és una de les principals barreres d'entrada a les ocupacions tècniques del sector, segons l'informe. "La dona tampoc es veu molt recolzada, no té amigues que ho fan, no té cap referència per formar-se en això. També hi ha alguna (alumna) que ha arribat aquí i després se n'ha anat perquè estan envoltades d'homes", explica una de les participants en els grups de discussió que s'han realitzat per a l'elaboració de l'estudi. 

En altres casos, elles no troben suport en l'àmbit familiar i educatiu, malgrat la motivació que tenen. "La soledat i la falta generalitzada de suports, de vegades, les porten a abandonar aquest tipus de formació", afirma l'informe. 

En aquesta línia, les primeres dones en ocupar llocs tècnics es troben amb una cultura empresarial molt masculinitzada i amb la presència intrínseca d'estereotips de gènere. "El propi clima dels centres de treball desemboca en alguns casos en comportaments i comentaris masclistes, que van des de la falta de reconeixement de la seva capacitat tècnica o d'autoritat jeràrquica fins a actituds paternalistes i, en casos extrems, expressions grolleres", manifesta l'estudi.

Així mateix, l'informe remarca que, tot i que aquest tipus de situacions encara estan passant, és cert que han anat disminuint, especialment entre els homes joves. 

Un altre dels obstacles que elles es troben són els estereotips de gènere i de rols des de les etapes educatives més primerenques, que les condicionen a decantar-se per uns o altres estudis lligats a aquests estereotips. 

"La branca biosanitària, es percep com una cosa més atractiva per al sexe femení, perquè implica una dedicació a la societat i a les cures. Tanmateix, en el costat oposat, l'enginyeria ha quedat com la part tecnològica, com una cosa molt freda, com si estiguéssim cada dia fabricant cargols, quan en realitat l'enginyeria es dedica fonamentalment a donar respostes a necessitats de la societat, és a dir, implica també cures, preocupació i donar solucions a problemes reals. Però això no s'ha sabut transmetre", explica una de les dones entrevistades per a l'estudi.
 
El 18% de empleos ligados a la transición energética están ocupados por mujeres
El 18% de les feines lligades a la transició energètica estan ocupades per dones. Imagen: Freepik.
 

A continuació, es presenten una sèrie de recomanacions i mesures a tenir en compte per part de tots els agents implicats per reduir la bretxa de gènere en les ocupacions lligades a la transició energètica.

Accions per augmentar la presència de dones en feines cientificotecnològiques

L'informe també estableix línies d'acció perquè tant les administracions com les empreses puguin dissenyar polítiques i estratègies per treballar en la superació de la bretxa de gènere que afecta al sector energètic.
 

Donar més visibilitat a les dones que desenvolupen la seva feina en àrees STEM

Reforçar la visibilitat de les noies que desenvolupen tasques en llocs relacionats amb la transició energètica i els àmbits STEM és fonamental. Així mateix, resulta important fer-les visibles a través d'eines audiovisuals, com, per exemple, sent les protagonistes de sèries, pel·lícules, curts o documentals, entre d'altres. Tot plegat ajuda a que més joves puguin interessar-se per professions cientificotecnològiques. 

També es pot aconseguir una major notorietat atraient dones joves, que ja tenen presència en el món laboral, perquè expliquin la seva professió i el seu dia a dia a les xarxes socials populars entre els nois i noies com Tik Tok i Instagram, i que aquestes "assumeixin en part l'activisme de captació i modelització per a futures professions i científiques", recomana l'estudi. 

Així mateix, resulta útil difondre les oportunitats d'ocupació i de requalificació que les professions cientificotecnològiques ofereixen a les dones, així como afavorir el debat públic sobre la importància de dur a terme una transició energètica inclusiva i fomentar les associacions, xarxes i iniciatives a favor de la igualtat de gènere en el sector.

Promoure la formació sobre el sector energètic entre la comunitat educativa

L'informe fa èmfasi en que la pròpia transició energètica demandarà formació i processos de requalificació de competències, que s'hauran de dur a terme en els centres educatius, però també en els centres de treball. En particular, aquesta formació ha d'anar adreçada a docents, famílies i alumnat, amb el propòsit de lluitar contra els estereotips de gènere que limiten el nombre de dones que aposten per estudis STEM. 

Entre les accions que l'informe recomana s'hi troba la de realitzar programes que promoguin les oportunitats de feina pròpies de la transició energètica en els quals s'inclogui informació suficient sobre carreres professionals relacionades amb el sector.  

Així mateix, l'estudi suggereix dur a terme projectes encaminats a lluitar contra les actituds i els comportaments masclistes, i que vagin dirigits a docents, alumnat i empreses que col·laborin en programes de pràctiques. 

Igual d'important serà promocionar les titulacions STEM entre l'alumnat femení mitjançant la creació d' un programa de referents i campanyes de comunicació, que posin en valor aquestes titulacions. L'estudi també recomana desenvolupar programes d'acompanyament a l'entrada de dones en carreres i cicles d'FP on estiguin infrarepresentades (menys del 15-20%) i establir un seguiment al seu voltant, així com fomentar la creació de beques dirigides a elles.

Establir polítiques d'empresa contra la bretxa de gènere

Per fer front als obstacles que es troben en el seu entorn laboral, les companyies hauran de prendre mesures per evitar discriminacions i avançar cap a cultures empresarials menys masculinitzades

Per a això, hauran de captar talent femení i retenir-lo, afavorir l'accés de les dones als llocs tècnics i de presa de decisions, promoure mesures de conciliació de la vida personal i laboral, així com dissenyar i posar en marxa actuacions de mentoria i models de conducta, que defensin la igualtat dins de les empreses i institucions. 

Amb aquestes mesures, que hauran d'implicar també els homes, es pretén corregir la bretxa de gènere dins de les empreses, avaluar el seu impacte en elles i fomentar la igualtat.

Fer més investigació sobre les causes i efectes de la bretxa de gènere en el sector

Donar suport al desenvolupament de més investigacions específiques, que permetin conèixer la bretxa de gènere en el sector de l'energia, les seves causes i efectes sobre les treballadores i les empreses, és la clau per augmentar la presència de dones en les ocupacions lligades a la transició energètica. 

Aquestes investigacions seran importants també per dibuixar les línies d'acció que hauran d'implementar i avaluar els centres de formació i les empreses per a la reducció de la bretxa existent en aquest àmbit.
 

Ficha técnica

L'informe El empleo de las mujeres en la transición energética justa en España, publicat per la Fundació Naturgy en col·laboració amb l'Instituto para la Transición Justa (ITJ), té per objectiu oferir el primer diagnòstic complet sobre la situació de l'ocupació femenina en el sector energètic

Per a l' estudi, desenvolupat per Abay Analistes per a la Fundació Naturgy, s'ha dut a terme una investigació de caràcter qualitatiu amb recopilació d'informació mitjançant l'ús de dues tècniques: grups de discussió i entrevistes en profunditat amb dones

El material recollit ha estat analitzat posteriorment aplicant dues metodologies:
l'anàlisi temàtica i l'anàlisi del discurs.
Deixa el teu comentari