Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Bretxa salarial de gènere: mesures per reduir-la

Reportatge

Es trigarien 60 anys a Europa, i 132 a tot el món, en aconseguir la paritat completa entre els ingressos que perceben homes i dones, segons el Fòrum Econòmic Mundial

  • Temps de lectura 7 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Noelia Carmona. Redacció d'Educaweb
Actualment encara existeix una bretxa entre el salari que perceben els homes respecte al de les dones. Elles guanyen, de mitjana, 5.175 euros menys a l'any que ells, segons dades del Ministerio de Igualdad donades a conèixer en el Boletín de igualdad y empleo: desigualdad retributiva entre mujeres y hombres (BIE), juntament amb l'Instituto de las Mujeres i Igualdad en la Empresa.
 
En aquesta línia, les dades més recents mostren que la bretxa retributiva, en el còmput anual, és d'un 18,72% a Espanya, ja que el salari mitjà se situa en 27.642 euros per als homes i en 22.467 euros per a les dones. "Elles han de treballar dos mesos més que els homes per guanyar el mateix sou", afirma el BIE. No obstant això, malgrat aquesta diferència, en els últims 8 anys s'ha aconseguit reduir-la en 5,21 punts percentuals

La infravaloració del treball de les dones, la seva segregació ocupacional en el mercat laboral, la seva escassa presència en els llocs de major responsabilitat, la desigual assignació dels complements retributius, i la major parcialitat i reduccions de jornada en les feines desenvolupades per les treballadores, entre d'altres, constitueixen els principals factors que expliquen aquesta desigualtat salarial,  argumenta el BIE.

Homes i dones amb la mateixa formació no perceben els mateixos ingressos

La remuneració que perceben les treballadores també és menor a la que ingressen els homes en tots els nivells educatius i en tots els països de l'OCDE, segons l'última edició de l'informe Education at a Glance 2023 (Panorama de la educación 2023), publicat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).
 

Homes i dones amb una mateixa formació no perceben els mateixos ingressos. A Espanya, les titulades de graus universitaris o cicles d'FP de grau superior (CFGS) guanyen un 8% menys que els seus companys homònims homes. Cal destacar que aquest és el país amb menor bretxa salarial en aquest nivell educatiu doncs, de mitjana a l'OCDE, les graduades superiors perceben un 16% menys de salari que ells, afirma l'informe.

Les diferències salarials entre homes i dones són majors quan elles compten amb menor formació: per exemple, aquesta bretxa és del 24% entre les treballadores amb titulació de la segona etapa de secundària (Batxillerat o CFGM), i del 21 % entre els qui només tenen el títol de l'ESO, assenyala l'OCDE.

La bretxa salarial de gènere augmenta amb l'edat

La bretxa salarial, en línies generals, té tendència a incrementar-se amb l'edat, arribant a una desigualtat retributiva del 31,7% en la franja d'edat de 65 anys o més, segons el BIE. A més a més, aquesta va augmentant gradualment des dels 25 anys fins als 59 passant de l'11,61% (punt més baix registrat) al 21,69%.
 
No obstant això, entre els joves de menys de 20 anys es registra el segon pic més alt (24,84%) en quant a diferència salarial entre tots dos gèneres. Aquesta va reduint-se, fins al 17,76% per als joves d'entre 20 a 24 anys, per finalment arribar a l'11,61% per als nois i noies de 25 a 29 anys.
brecha salarial por edad
Distribució de la bretxa salarial de gènere per franges d'edat. Font: Boletín de igualdad y empleo: desigualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Es necessitarien 132 anys per arribar a la paritat completa mundial

Per eliminar completament la bretxa salarial i arribar a la igualtat plena entre homes i dones, a nivell mundial, es necessitaran 132 anys, segons apunta el Fòrum Econòmic Mundial (FEM) en el seu informe The Global Gender Gap Index 2022, per al qual s'han tingut en compte les tendències i comportaments, en aquesta matèria, de 102 països entre 2006 i 2022. I és que la bretxa mundial se situa en el 68,1%.  

Posant el focus a Europa, la xifra es redueix considerablement. El FEM calcula que en aquest continent es necessitarien 60 anys per assolir la paritat absoluta, ja que la bretxa salarial és del 23,4%. El país que millors dades registra en aquest aspecte és Islàndia, amb una desigualtat retributiva del 9,2%. De fet, és l'única economia a tot el món, que ha aconseguit reduir aquesta diferència salarial en més d'un 90%.

Altres països europeus com Finlàndia (14%), Noruega (15,5%) i Suècia (17,8%), se situen en el top 5 mundial dels països amb menor bretxa salarial, juntament amb un país d'Oceania, Nova Zelanda (15,9%). Espanya ocupa el lloc 17, d'entre tots els països analitzats, amb una bretxa salarial del 21,2% el 2022 (2,5 punts percentuals més, que la xifra publicada pel Ministerio de Igualdad al BIE), segons ha analitzat aquest organisme internacional.

programadores de videojuegos
Els països nòrdics són els que presenten una menor bretxa salarial de gènere. Imatge: Freepik.
 

Com es pot combatre la bretxa salarial entre homes i dones a la feina?

El Ministerio de Igualdad juntament amb l'Instituto de las Mujeres proposen una sèrie de mesures, d'obligat compliment per mitjà de la llei d'igualtat retributiva entre homes i dones, per aconseguir l'equitat salarial
Mitjançant una sèrie d'eines d'autodiagnòstic, que les empreses han d'aplicar, es poden conèixer les seves xifres en matèria d'igualtat, per tal que les companyies treballin per aconseguir la plena equitat salarial.

Les mesures que el Ministerio de Igualdad recomana que les organitzacions realitzin en matèria d'igualtat salarial són:

1. Elaborar un registre retributiu i facilitar-ne l'accés

Totes les companyies, independentment de la seva grandària, han d'elaborar un registre retributiu on s'incloguin: els salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials percebudes per la plantilla, desglossats per sexe, i distribuïts per grups professionals, categories, nivell o lloc. 

"Quan la mitjana de les retribucions de les persones treballadores d'un sexe sigui superior a les de l'altre en un 25% o més, l'empresa ha d'incloure en el registre una justificació on aquesta diferència respongui a motius no relacionats amb el sexe", conclou el BIE fent referència a aquelles organitzacions que compten amb 50 o més treballadors.

2. Dissenyar un pla d'igualtat

Les empreses han d' elaborar un pla d'igualtat que haurà de tenir en compte com a mínim les matèries següents: el procés de selecció i contractació, la classificació professional, la formació, la promoció professional, les condicions de treball inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes, l'exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral,  la infrarepresentació femenina, les retribucions i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, conclou el BIE.   

A més, l'Instituto de las Mujeres, facilita una guia per a l'elaboració d'aquests plans d'igualtat en les empreses, amb orientacions tècniques i exemples.

3. Valorar els llocs de treball amb perspectiva de gènere

Aquesta valoració té per objectiu assegurar la igual retribució per treball d'igual valor entre persones. Per constatar l'anterior idea s'han de tenir en compte totes les condicions intrínseques al lloc de treball sense que se'n invisibilitzi o n'infravalori cap, sosté el BIE. 

Per ajudar les companyies a la seva correcta valoració l'Instituto de las Mujeres també posa a disposició del públic general guies que permeten detectar discriminacions retributives per sexe, a més a més d'un kit per a la implantació de mesures d'igualtat.
 

Sabies què...?

  • Canarias és la comunitat autònoma que presenta una menor bretxa salarial (9,85%) i el Principado de Asturias la que més (23,76%), segons l'informe del BIE.  
 
  • La bretxa retributiva és més gran en el sector privat (16,2%) que en el públic (10,3%), afirma l'esmentat estudi.  
 
  • Tenir filles i fills disminueix l'ocupabilitat de les dones, mentre que augmenta la dels homes, segons el BIE.
 
  • EPIC (Coalició Internacional per a la Igualtat Salarial, en les seves sigles en anglès), té per objectiu aconseguir la igualtat salarial per a homes i dones a tot el món. Aquesta iniciativa liderada per l'Organització Internacional del Treball (OIT), ONU Mujeres i l'OCDE, dona suport als governs, empresaris, treballadors i les seves organitzacions per aconseguir avenços concrets i coordinats cap a aquest objectiu.
Deixa el teu comentari