Orientació Acadèmica

Ensenyaments Artístics - Arts plàstiques i disseny - Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 • El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny és formar-te per dur a terme treballs artistico-tècnics amb responsabilitat de projecció, coordinació i realització, assumint la gestió dels recursos tècnics i humans.

  Una vegada superats aquests estudis obtens la titulació de tècnic o tècnica superior de la professió corresponent.

  Vies d'accés als CFGS d'arts plàstiques i disseny

  Per a accedir-hi cal que compleixis amb un dels requisits d'accés següents:
     

  Llistat de cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

  Famílies Professionals Cicles Formatius Superiors Hores
  Art floral Art Floral 1.950
  Arts aplicades a la indumentària Estilisme d'indumentària   1.875
  Arts aplicades al llibre Enquadernació artística
  Gravat i tècniques d'estampació
  1.800
  1.950
  Arts aplicades al mur Arts aplicades al mur 1.800
  Arts aplicades de l'escultura Arts aplicades de l'escultura   1.875
  Ceràmica artística Ceràmica artística 
  Modelisme i matriceria ceràmica
  2.000
  2.000
  Comunicació gràfica i audiovisual
   
  Animació
  Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals
  Còmic
  Fotografia
  Gràfica audiovisual
  Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D
  Gràfica impresa
  Gràfica interactiva
  Gràfica publicitaria
  Il·lustració
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  Disseny d'interiors Aparadorisme
  Arquitectura efímera
  Elements de jardí
  Moblament
  Projectes i direcció d'obres de decoració
  1.950
  1.950
  1.950
  1.950
  1.950
  Disseny industrial Mobiliari
  Modelisme i maquetisme
  Modelisme industrial
  1.900
  1.900
  1.900
  Escultura Ebenisteria artística
  Escultura aplicada a l'espectacle
  Fosa artística
  Motlles i reproduccions escultòriques
  Tècniques escultòriques
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  Esmalts artístics Esmalt artístic al foc sobre metalls 1.950
  Joieria d'art Joieria artística 1.875
  Teatre Tècniques d'actuació teatral 2.000
  Tèxtils artístics Art tèxtil
  Brodats i rebosters
  Estampacions i tintatges artístics
  Puntes artístiques
  1.950
  1.950
  1.950
  1.950

  Prova específica d'accés als CFGS artístics

  La prova específica d'accés l'han de superar totes les persones que vulguin accedir a aquests estudis i que no disposin de la titulació de batxillerat artístic o hagin superat un altre CFGM o CFGS d'arts plàstiques i disseny.

  Aquesta prova avalua que tens els coneixements artístics suficients per cursar-los amb èxit.

  La prova consta de dos exercicis a escollir entre les següents matèries: dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum.

  Prova general d'accés o curs d'accés

  Si no disposes del títol de batxillerat hauràs de realitzar també una prova general d'accés o un curs d'accés. Aquesta prova o curs és el mateix que per a accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació específica.

  El curs d'accés només el pots realitzar si has cursat prèviament un cicle formatiu de grau mitjà.

  La prova d'accés la pots realitzar si ets majors de 19 anys (18 si estàs en possessió d'un CFGM).

  Tant el curs com la prova d'accés consta de diferents continguts general de batxillerat.

  La inscripció a la prova d'accés acostuma a ser a finals de febrer, mitjans de març i la realització de les proves durant el mes de maig.

  És possible que en el cas de no completar el nombre total del places d'accés, al llarg del mes de setembre els centres obrin dates per realitzar una convocatòria extraordinària de la part específica d'accés. La part comuna únicament es convoca durant el mes de maig.

  Alternatives després dels cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny

   

  Normativa dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

  Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

  Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, de 25.5.2007)

  Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)


  Informa't de tots els ensenyaments artístics que pots cursar.