Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Conservació i Restauració de Béns Culturals

Què són els ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals?

Els ensenyaments artístics superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals tenen com a objectiu proporcionar una formació qualificada com a professional competent per definir, dirigir i realitzar l'estudi tècnic, la preservació, la conservació i la restauració dels béns i objectes que integren el patrimoni cultural, amb capacitat de donar resposta als canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

Aquests estudis estan emmarcats en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i tenen una durada de 4 cursos acadèmics, corresponents a un total de 240 crèdits ECTS, de manera que la titulació obtinguda és equivalent a tots els efectes a un grau universitari. Els centres de titularitat pública en els quals s'imparteixen aquests estudis són les Escoles Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, encara que també hi ha alguns centres privats autoritzats.

En acabar aquesta formació, obtindràs el Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals de la modalitat que hagis realitzat.

Les especialitats de Conservació i Restauració de Béns Culturals a què podràs accedir són:

Vies d'accés als Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Per accedir a uns estudis superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals cal que compleixis amb algun dels següents requisits:


En ambdós últims casos, s'haurà de superar la prova específica de l'especialitat que vulguis cursar, on es valorarà si es compta amb les competències necessàries per cursar els ensenyaments amb aprofitament.

Les autoritats educatives han d'establir per a cada convocatòria un percentatge reservat per a aquell alumnat que compti amb un títol superior d'Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques, Disseny o Conservació i Restauració de Béns Culturals, sense necessitat de realitzar la prova específica.

Sortides i connexions amb altres estudis

Després obtenir una d'aquestes titulacions podràs continuar la teva formació mitjançant alguna de les següents opcions:

Centres on pots cursar ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

 

Normativa dels ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.