Cicles Formatius de Grau Mitjà

Formació Professional

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.
El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d'una professió determinada.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:
 • Haver superat l'ESO o equivalent.
 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
  • Superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova o,
  • Superar un curs d'accés específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l'any en que es fa la matrícula al curs.
Titulació: Tècnic/a de la professió corresponent.

Modalitat: Presencial o a distància.

Llistat de cicles formatius de grau mitjà

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Mitjà Hores
Activitats físiques i esportives Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
Conducció d'activitats físicopesportives en el medi natura, perfil professional d'explotació d'estacions d'esquí
1.400

1.800
Administració i gestió Gestió administrativa
Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit jurídic
2.000
2.000
Agrària Aprofitament i conservació del medi natural
Jardineria i floristeria
Producció agroecològica
Producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica
Producció agropecuària
Producció agropecuària, perfil professional de producció agrícola
Producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Arts gràfiques Impressió gràfica
Impressió gràfica, perfil professional en converting
Preimpressió digital
Postimpressió i acabats gràfics
2.000
2.000
2.000
2.000
Comerç i màrqueting Comerç 1.400
Edificació i obra civil Construcció
Obres d'interior, decoració i rehabilitació
Operacions i manteniment de maquinària de construcció
2.000
2.000
2.000
Electricitat i electrònica Equips electrònics de consum
Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
2.000
2.000
2.000
Fabricació mecànica Mecanització
Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en rellotgeria
Soldadura i caldereria
2.000
2.000
2.000
Fusta, moble i suro Fusteria i moble
Instal·lació i moblament
2.000
2.000
Hoteleria i turisme Cuina i gastronomia
Serveis de restauració
2.000
2.000
Imatge i so Laboratori d'imatge
Vídeo, discjòcquei i so
1.400
2.000
Imatge personal Estètica personal i decorativa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
1.400
2.000
Indústries alimentàries Elaboració de productes alimentaris
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d'oliva i vins
2.000
2.000
2.000
Indústries extractives Excavacions i sondatges, perfil professional d'operacions de maquinària de construcció 2.000
Informàtica i comunicació Sistemes microinformàtics i xarxes 2.000
Instal·lació i manteniment Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Manteniment electromecànic
Manteniment electromecànic, perfil professional de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris
2.000
2.000
2.000

2.000
Maritimopesquera Busseig en profunditat mitjana
Cultius aqüícoles
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions
Navegació i pesca de litoral
1.400
2.000
2.000
2.000
Química Laboratori
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operacions de procés de pasta i paper
Planta química
1.300
1.400
1.400
2.000
Sanitat Cures auxiliars d'infermeria
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia
1.400
2.000
2.000
Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció a persones en situació de dependència 2.000
Tèxtil, confecció i pell Confecció i moda
Confecció i moda, perfil professional en innovació i producció de la moda
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
2.000
2.000
2.000
Transport i manteniment de vehicles Carrosseria
Electromecànica de maquinària
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'avions de motor amb pistó
Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'electromecànica de vehicles industrials
Manteniment de material rodant ferroviari
2.000
2.000
2.000

2.000

2.000
2.000

Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà


Per realitzar la prova d'accés cal tenir 17 anys, o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova d'accés i no disposar del títol de Graduat en ESO.

La prova d'accés consta de diferents exàmens dels següents continguts:
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Tecnologia
 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials
 • Educació visual i plàstica
La prova es realitza una vegada a l'any, normalment a principis del mes de maig.

Curs d'accés a Cicles formatius de grau mitjà

Per realitzar el curs d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any en que es fa la matrícula i no disposar del títol de Graduat en ESO.

El curs té una durada mínima de 600 hores. Les matèries obligatòries que cal cursar per a cada un dels àmbits en els que s'estructura el curs són les següents:

 • Àmbit de la comunicació (COM): comunicació en llengua catalana i castellana, llengua anglesa.
 • Àmbit social (SOC): ciències socials i ciutadania, tutoria i orientació.
 • Àmbit cientificotecnològic (CTE): matemàtiques, tecnologia, ciències de la naturalesa (d'aquestes dues últimes només se'n cursarà una, depenent del centre).

Cal obtenir una nota mitjana de 5 o superior en el curs per considerar-se aprovat i l'estudiant s'haurà d'examinar de totes les matèries del curs.

Preparació de la prova o curs d'accés

Les persones que vulguin presentar-se a la prova d'accés ho poden fer lliurement però existeix un curs específic que prepara per a la superació d'aquesta prova, com també hi ha centres on es pot cursar el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Aquests centres són:
 • Centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (tant per al curs que prepara per a la prova com per al curs d'accés).
 • Centres d'Educació Secundària (només per al curs d'accés).
 • Alguns Programes de Qualificació Professional Inicial inclouen unes hores destinades a la preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • També hi ha una àmplia oferta de centres privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau Mitjà

PUBLICITAT