Cursos relacionats

Els Cicles Formatius de Grau Superior

La Formació Professional

Descripció, organització, objectius i requisits d'accés dels cicles formatius de grau superior.
El principal objectiu d'aquests estudis és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; Planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Per a accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:
 • Haver superat el batxillerat o equivalent.
 • En cas de no disposar del batxillerat, cal superar una prova d'accés i tenir 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova.
 • Les persones que disposen d'un títol de tècnic o tècnica i tenen 18 anys poden:
  • Superar una prova d'accés específica.
  • Superar el curs d'accés a cicles formatius de grau superior.

Titulació: Tècnic/a superior de la professió corresponent

Modalitat: Presencial o a distància.

Llistat de Cicles Formatius de Grau Superior

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Superior Hores
Activitats físiques i esportives Animació d'activitats físiques i esportives 2.000
Administració i gestió Administració i finances
Secretariat
2.000
1.300
Agrària Gestió forestal i del medi natural
Gestió i organització d'empreses agropecuàries
Paisatgisme i medi rural
2.000
2.000
2.000
Arts gràfiques Disseny i producció editorial
Producció en indústries d'arts gràfiques
2.000
2.000
Comerç i màrqueting Comerç internacional
Gestió comercial i màrqueting
Serveis al consumidor
Transports i logística
2.000
1.400
1.400
2.000
Edificació i obra civil Projectes d'edificació
Projectes d'obra civil
Projectes d'obra civil, perfil professional de sobreestant
Realització i plans d'obra
2.000
2.000
2.000
1.700
Electricitat i electrònica Automatització i robòtica industrial
Manteniment electrònic
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Sistemes electrotècnics i automatitzats
2.000
2.000
2.000
2.000
Energia i aigua Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Energies renovables
2.000
2.000
Fabricació mecànica Construccions metàl·liques
Disseny en fabricació mecànica
Òptica d'ullera
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers
Programació de la producció en fabricació mecànica
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Fusta, moble i suro Disseny i moblament 2.000
Hoteleria i turisme Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
Animació turística
Direcció de cuina
Direcció de serveis de restauració
Gestió d'allotjaments turístics
Guia, informació i assistències turístiques
2.000
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000
Imatge i so Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
Il·luminació, captació i tractament de la imatge
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
So per audiovisuals i espectacles
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Imatge personal Assessoria d'imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria
2.000
2.000
2.000
2.000
Indústries alimentàries Processos i qualitat en la indústria alimentària
Vitivinicultura
2.000
2.000
Informàtica i comunicació Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d'aplicacions per a webs
2.000
2.000
2.000
Instal·lació i manteniment Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Mecatrònica industrial
Prevenció de riscos professionals
2.000
2.000
2.000
2.000
Maritimopesquera Aqüicultura
Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions
Transport marítim i pesca d'altura
2.000

2.000
2.000
Química Fabricació de productes farmacèutics i afins
Indústries de procés de pasta i paper
Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat
Química ambiental
Química industrial
1.400
1.400
2.000
1.400
2.000
 Sanitat Anatomia patològica i citologia
Audiologia protèsica
Dietètica
Documentació sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Ortesis i pròtesis
Pròtesis dentals
Radioteràpia
Salut ambiental
2.000
2.000
2.000
1.400
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000
1.700
2.000
Seguretat i medi ambient Educació i control ambiental 2.000
Serveis socioculturals i a la comunitat Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social
Interpretació de llengua de signes
2.000
2.000
2.000
2.000
Tèxtil, confecció i pell Patronatge i moda
Vestuari a mida i per a espectacles
2.000
2.000
Transport i manteniment de vehicles Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d'aviònica
2.000
2.000
2.000

Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Per poder realitzar aquesta prova cal tenir 19 anys, o complir-los durant l'any en que es realitza la prova d'accés i no tenir el títol de batxillerat o equivalent.

La prova es pot fer amb 18 anys o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova, si es posseeix el títol de tècnic/a de formació professional específica.

Els continguts de la prova s'ajusten a les matèries de 1r i 2n de batxillerat i aquests es divideix en dues parts, una part comuna per a tothom i una específica que varia en funció del cicle formatiu que es vol cursar:
 • Part comuna: són les matèries obligatòries per a l'accés a tots els cicles formatius:
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
  • Matemàtiques
Aquesta part té un valor del 50% de la nota.
 • Part específica: són dues matèries més, diferents en funció del cicle formatiu de grau superior al qual es vol accedir. Les persones que provenen d'un CFGM d'una família i volen accedir a un CFGS de la mateixa família o del mateix grup d'itineraris estan exempts d'aquesta part.
El valor d'aquesta part és del 50% de la nota.

Els grups d'itineraris de les diferents famílies professionals són els següents:

GRUP 1 GRUP2 GRUP3
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so (excepte CFGS producció d'audiovisuals i espectacles)
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera (excepte CFGS aqüicultura)
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Marítimopesquera (només CFGS aqüicultura)
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient


 
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Imatge i so (només CFGS producció d'audiovisuals i espectacles)
 • Hoteleria i turisme
 • Serveis socioculturals i a la comunitat


 
Matèries: tecnologia industrial, dibuix tècnic i física
 
Matèries: química, biologia, ciències de la terra i medi ambient i educació física (únicament per al CFGS d'animació d'activitats físiques i esportives i és obligatòria per a aquest cicle). Matèries: segona llengua estrangera (anglès o francès), psicologia i sociologia, geografia, economia de l'empresa.

La inscripció a la prova d'accés es fa a través d'internet des del portal del Departament d'Ensenyament de la Generaltiat de Catalunya.

La preinscripció a la prova s'acostuma a realitzar entre els mesos de febrer i març i la realització de la prova es convoca un cop a l'any, durant el mes de maig.

Curs d'accés a Cicles formatius de grau superior

Per realitzar aquest curs cal estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà específic, esportiu o d'arts plàstiques i disseny.

El curs té una durada mínima de 700 hores i els continguts s'organitzen en dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica  que varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir:

Part comuna: matèries que tothom ha de cursar de forma obligatòria.
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
Part específica: cada estudiant ha de triar dues matèries de la part específica (una ha de ser matemàtiques) i aquestes varien en funció del cicle formatiu de grau superior al que es vulgui accedir. L'estudiant haurà de triar entre una de les quatre possibles opcions:

Opció cientificotecnològica (CT) Opció humanística i social (HS) Opció artística (AR) Opció esportiva (EE)
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 
 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Fusta, moble i suro


 
 • Activitats físiques i esportives

 
Matèries: matemàtiques; física-tecnologia; química-tecnologia. Matèries: matemàtiques; economia d'empresa; psicologia i sociologia. Matèries: matemàtiques; física-tecnologia; expressió gràfica i plàstica. Matèries: matemàtiques; química-biologia; ciències de l'esport.

Totes les opcions donen també accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés pròpia d'aquests ensenyaments.

On prepara la prova d'accés o realitzar el curs d'accés

La preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior es pot fer per lliure o en diferents centres formatius. Alguns d'aquests, també ofereixen l'opció de fer el curs de preparació per l'accés a grau superior.
 • Centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (aquests ofereixen tant la preparació del curs d'accés com de la prova d'accés).
 • Alguns centres públics i concertats, distribuïts per Catalunya, ofereixen un curs preparatori d'accés a CFGS.
 • També hi ha una àmplia oferta de centres privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau Superior

PUBLICITAT