Orientació Acadèmica

Diferències entre cursos online i cursos a distància

 • Què són els cursos on-line?

  Els cursos online són cursos que es realitzen de forma no presencial a través d'un dispositiu amb connexió a internet i s'utilitzen les TIC.

  diferències cursos online i a distància

  Els estudiants poden treballar des de casa o des de qualsevol lloc on tinguin connexió a internet. El centre formatiu disposa d'un campus virtual en el qual es pot accedir als continguts dels cursos i, a més, interactuar amb la resta d'alumnat i amb el professorat.

  Les comunicacions es poden realitzar de forma síncrona o asíncrona, el més habitual és que siguin asíncrones, facilitant així els ritmes de treball i els horaris de tot l'alumnat. Tot i això, en alguns casos hi ha connexions síncrones per realitzar algun debat o conferència, per exemple. Les formes de comunicació també poden ser diverses, com xats, fòrums o missatgeria privada, per exemple.

  Els materials utilitzats en aquests cursos, i el tipus d'activitats, poden ser molt diversos. Depèn de la metodologia que utilitzi el docent de cada curs, però hi poden haver documents escrits, vídeos, activitats grupals amb altres estudiants, debats en els fòrums, creació de presentacions dinàmiques, avaluació de les tasques dels companys, exercicis pràctics sobre un tema, etc.

  Les principals modalitats en les quals s'imparteixen els cursos online són e-learning, m-learning i b-learning.

  A continuació pots trobar els principals avantatges i inconvenients dels cursos online:
   
  Avantatges Inconvenients
  • Fàcil comunicació amb el professorat i la resta d'alumnat.
  • Diversitat de recursos multimèdia utilitzats.
  • Varietat d'activitats d'aprenentatge.
  • Varietat de formes d'aprendre.
  • Aprenentatge de competències tecnològiques no relacionades directament amb el curs.
  • Facilitat d'estudiar en qualsevol lloc i en qualsevol hora.
  • Es necessita una bona connexió a internet per poder realitzar bé el curs.
  • Es requereixen competències tecnològiques prèvies dels estudiants.
  • Si les tasques i objectius d'aprenentatge no estan ben descrits és fàcil que els estudiants deixin els estudis a mitges o no aprofitin al màxim la formació.
  • Es requereix un elevat grau d'implicació per part de l'alumnat per a realitzar el curs amb èxit.
   

  Què són els cursos a distància?

  Els cursos a distància, a diferència dels cursos online, no s'utilitza una plataforma d'aprenentatge a través d'internet per a realitzar el curs, sinó que el centre formatiu facilita uns materials en paper o format multimèdia als estudiants a través de correu postal, i les comunicacions amb el docent són a través de correu electrònic, correspondència o per telèfon.

  A través dels materials que el centre facilita, l'estudiant aprèn de forma autodidacta i té a disposició un docent per a qualsevol tipus de consulta que vulgui realitzar.

  En aquest tipus de formació, els materials que s'utilitzen i els recursos no són tan variats ja que s'utilitzen textos escrits, vídeos i també CD interactius.

  Els avantatges i inconvenients de la formació distància és:
   
  Avantatges Inconvenients
  • Permeten aprendre en qualsevol lloc en qualsevol hora.
  • L'estudiant té a la seva disposició un docent per als seus dubtes durant l'aprenentatge.
  • No es requereixen coneixements tecnològics per poder superar el curs amb èxit.
  • No hi ha comunicació amb els altres estudiants.
  • El tipus d'activitats i la forma d'aprendre no és tan variada, s'utilitzen eines menys interactives.
  • Requereix una forta implicació per part de l'estudiant per superar amb èxit el curs.

  Perfil de l'estudiant online

  Fer un curs online o a distància està a l'abast de tothom, tot i això, no totes les persones són bons estudiants online.

  Per ser un bon estudiant online és recomanable que tinguis una sèrie de característiques:
  • Organització: per poder complir amb el calendari i organitzar-te bé els períodes d'estudi i treball. Tot i que els estudis siguin online, existeixen unes dates d'inici i finalització del curs, com també, dates per a l'entrega d'exercicis o treballs.
  • Domini de les TIC: cal que dominis les eines que necessitaràs per a seguir amb èxit el curs. No dominar algunes eines TIC pot suposar no poder aprofitar bé el curs.
  • Actitud: la teva actitud ha de ser activa i participativa en les diferents tasques que es proposen. La motivació és molt important per poder seguir bé un curs online.
  • Comunicació: és possible que hagis de participar en un fòrum o comunicar-te amb el docent o altres companys. Les bones habilitats comunicatives t'ajudaran a que aquestes es realitzin amb èxit.
  • Responsabilitat: la responsabilitat és una virtut de tot estudiant, amb la responsabilitat aconseguiràs els objectius que un et proposis en una formació.
  Coneix els criteris que t'ajudaran a escollir un curs online i troba el teu curs.
Cursos relacionats