Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Diferències entre cursos online i cursos a distància

Què és la formació online?

La formació online són estudis que es realitzen de forma no presencial a través d'un dispositiu amb connexió a Internet, això és, que requereixen de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).


diferències cursos online i a distància

Els estudiants poden treballar des de casa o des de qualsevol lloc on tinguin connexió a Internet. El centre formatiu disposa d'un campus virtual en el qual es pot accedir als continguts dels cursos i, a més, interactuar amb la resta d'alumnat i amb el professorat.

Les comunicacions es poden realitzar de forma síncrona o asíncrona, el més habitual és que siguin asíncrones, facilitant així els ritmes de treball i els horaris de tot l'alumnat. Tot i això, en alguns casos hi ha connexions síncrones per realitzar algun debat o conferència, per exemple. Les formes de comunicació també poden ser diverses, com ara, xats, fòrums o missatgeria privada. 

Els materials utilitzats en aquests cursos, i el tipus d'activitats, poden ser molt diversos. Depèn de la metodologia que utilitzi el docent de cada curs, però hi poden haver documents escrits, vídeos, activitats grupals amb altres estudiants, debats en els fòrums, creació de presentacions dinàmiques, avaluació de les tasques dels companys, exercicis pràctics sobre un tema, etc.

Les principals modalitats en les quals s'imparteixen les formacions online són e-learningb-learning y m-learning.

A continuació pots trobar els principals avantatges i inconvenients de la formación online:
 
Avantatges Inconvenients
 • Flexibilitat horària per a realitzar la formació.
 • Facilitat d'estudiar des de qualsevol lloc.
 • Estalvi de temps i diners en desplaçaments.
 • Àmplia oferta formativa.
 • Comunicació amb el docent i els altres estudiants mitjançant tutories o espais de debat.
 • Diversitat de recursos multimèdia utilitzats.
 • Varietat d'activitats d'aprenentatge que es realitzen.
 • Possibilitat d'avançar al ritme d'aprenentatge de cadascun.
 • Aprenentatge de competències tecnològiques no relacionades directament amb el curs.
 • Es necessita una bona connexió a Internet per poder realitzar bé el curs.
 • Es requereixen competències tecnològiques prèvies dels estudiants.
 • Si les tasques i objectius d'aprenentatge no estan ben descrits és fàcil que els estudiants deixin els estudis a mitges o no aprofitin al màxim la formació.
 • Es requereix un elevat grau d'implicació per part de l'alumnat per a realitzar el curs amb èxit.
 • No existeix el contacte directe amb altres persones i és més difícil que es generin espais d'aprenentatge informal.
 • L'àmplia oferta formativa online fa que s'hagi de prestar especial atenció a la mena de certificació, ja que pot ser oficial o no.
 

Què és la formació a distància?

La formación a distància, a diferència de la modalidad online, no s'utilitza una plataforma d'aprenentatge a través d'Internet per a realitzar el curs, sinó que el centre formatiu facilita uns materials en paper o format multimèdia als estudiants a través de correu postal, i les comunicacions amb el docent són a través de correu electrònic, correspondència o per telèfon.

A través dels materials que el centre facilita, l'estudiant aprèn de forma autodidacta i té a disposició un docent per a qualsevol tipus de consulta que vulgui realitzar.

En aquest tipus de formació, els materials que s'utilitzen i els recursos no són tan variats ja que s'utilitzen textos escrits, vídeos i també materials audiovisuals interactius.

Els avantatges i inconvenients de la formació distància són las següents: 
 
Avantatges Inconvenients
 • Permeten aprendre en qualsevol lloc en qualsevol hora.
 • Estalvi de temps i diners en desplaçaments.
 • L'estudiant té a la seva disposició un docent per als seus dubtes durant l'aprenentatge.
 • No es requereixen coneixements tecnològics per poder superar el curs amb èxit.
 • No hi ha comunicació amb els altres estudiants.
 • El tipus d'activitats i la forma d'aprendre no és tan variada, s'utilitzen eines menys interactives.
 • Requereix una forta implicació per part de l'estudiant per superar amb èxit el curs.

Coneix els criteris que t'ajudaran a escollir un formación online o a distància i troba els teus estudis.