Gestió comptable i fiscal

1057 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Gestió comptable i fiscal
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
400 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs li proporcionarà els coneixements necessaris per dominar correctament la comptabilitat i l'ajudarà a exercir funcions de responsabilitat en un departament de comptabilitat, i poder portar qualsevol comptabilitat a nivell d'autònom, o empresa. El temari del curs permetrà a l'alumne que es mogui amb seguretat en l'àrea comptable de l'empresa i aconseguir el coneixement i posterior aplicació de PGC que pretén harmonitzar la informació comptable amb l'actual legislació mercantil i amb els principis que regeixen a la CEE.

L'objectiu és també adquirir els coneixements pràctics necessaris per poder aplicar la normativa tributària vigent en cada moment a la realitat de la seva empresa o de la seva economia particular, estar en condicions de prendre les decisions més encertades i obtenir el màxim estalvi fiscal. Alguns dels beneficis que s'obtenen són: Tenir una visió completa del sistema tributari. Assimilar els conceptes bàsics del sistema fiscal i aplicar-los correctament. Aconseguir l'habilitat necessària per buscar i trobar la normativa aplicable. Poder calcular i liquidar els diferents impostos. Dominar les tècniques encaminades a l'estalvi fiscal, bonificacions, deduccions, incentius. Actualització constant d'acord amb les noves normes que van sorgint. Aquest curs et permetrà ser un expert en Assessoria Fiscal i dominar el sistema Tributari i la seva aplicació pràctica.

Temari

Comptabilitat
 • Conceptes generals. el patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • Els comptes i les obligacions registrals.
 • Llibres de comptabilitat, principis comptables i planificació.
 • L'immobilitzat o actiu no corrent.
 • Provisions, Deterioraments de valor i periodificacions.
 • Existències. Criteris de valoració.
 • Els comptes de resultats.
 • L'aplicació de resultats.
 • Desenvolupament d'un exercici comptable.
PGC
 • Introducció.
 • Marc conceptual de la comptabilitat.
 • Normes de registre i valoració.
 • Els comptes anul·lis.
 • Quadre de comptes, definicions i relacions comptables.
Comptabilitat de societats
 • Conceptes i Classes d'Empresa.
 • Les societats mercantils.
 • Operativa comptable en la Constitució de Socuiedades.
 • Operativa comptable de Augments de Capital.
 • Operativa comptable de Reduccions de capital.
Fiscal
 • Introducció al dret tributari.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Impost sobre el patrimoni.
 • Renda per no residents.
 • Impost sobre el valor afegit.
 • Impost sobre societats.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Retencions del treball personal.
 • Tributació local.
 • Règim tributari de les Illes Canàries.
 • Infraccions i sancions.
 • Funcions de la inspecció.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de Gestió comptable i fiscal i de perit judicial tributari reconegut per associacions professionals que li permetin exercir la professió d'assessor comptable i fiscal i pèrit judicial tributari.

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs de GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL i amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per accedir al mercat de treball si no el té. Per treballar en gestories i assessories, fent-se càrrec de confeccionar les declaracions tributàries dels seus clients i aconsellant sobre les qüestions de tipus fiscal i comptable que els afectin, tot això amb les degudes garanties d'una eficient actuació professional. Crea per compte propi un despatx d'assessoria comptable i fiscal. Ser responsable de les qüestions comptables i fiscals en una empresa o institució, exclusivament o com a part d'una tasca més àmplia. Realitzar informes, dictàmens i peritatges tributàries en l'àmbit privat i assessorar en procediments judicials i administratius en els quals es requereixi la intervenció d'un perit judicial: subhastes, litigis per herències,

Borsa de treball

Com alumne de ESTUDIS D'EMPRESA, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual van moltes empreses que necessiten personal amb una excel · lent preparació.
Gestió comptable i fiscal
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X