Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
1656 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
 • Sabré identificar les principals teories i enfocaments de les ciències polítiques i de l'administració.
 • Seré capaç de reconèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, de les seves institucions i de les administracions públiques, així com la dinàmica dels principals actors i de la ciutadania en general.
 • Aprendré el funcionament dels processos democràtics i els valors de la democràcia.
 • Adquiriré habilitats per planificar i gestionar els recursos públics coneixent el marc legal i econòmic en
 • què es desenvolupen.
 • Comprendré l'escenari internacional i l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.
 • Aprendré a fer estudis dels fenòmens polítics amb mètodes de recerca quantitatius i qualitatius.
 • Coneixeré les tecnologies de la informació i la comunicació i les tècniques de comunicació polítiques.
 • Seré capaç de gestionar organismes públics, ONG i empreses del tercer sector, optimitzant-ne els recursos i els costos.

El grau en Ciències Polítiques i de l'Administració pretén formar especialistes en les diverses dimensions de la millora i la innovació en la política i en el govern. Ofereix una sòlida formació teòrica en ciència política que et permetrà analitzar i avaluar la realitat política. Aquests estudis s'orienten a facilitar que els estudiants adquireixin uns coneixements i unes habilitats que els ajudin a analitzar, decidir i implantar estratègies innovadores per millorar el govern i la gestió pública.

A partir del curs 2013-2014, es podran cursar simultàniament els graus en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Dret.

Temari

Itineraris

 • Anàlisi Social
 • Internacional
 • Ciutadania i Govern
 • Polítiques Públiques i Gestió Pública
 • Democràcia en Societats Diverses


Els estudiants han d'elaborar durant l'últim curs un treball acadèmic a partir de l'estada en institucions, organitzacions polítiques, empreses o administracions públiques. Aquestes pràctiques els permeten connectar amb el món professional i contrastar així els seus aprenentatges teòrics. El treball acadèmic que en resulta suposa desenvolupar reflexivament els aprenentatges teòrics i pràctics assolits en els estudis.

Treball de fi de grau
És obligatori (6 crèdits). Treball d'aprofundiment en una temàtica vinculada a les àrees de coneixement de grau. Per a més informació, pots consultar el pla i la normativa específica.

Estades a l'estranger
No són obligatòries, però entre un 30% i un 40% dels estudiants fan aquestes estades. La Facultat té convenis d'intercanvi amb gairebé 50 universitats de 20 països.

Competències per a les quals et prepara el curs

En acabar els estudis, els graduats seran capaços de: Identificar les principals teories i enfocaments de la ciència política i de l'administració. Reconèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, de les seves institucions i de les administracions públiques, així com la dinàmica dels principals actors i de la ciutadania en general. Reconèixer el funcionament dels processos democràtics i els valors de la democràcia. Planificar i gestionar els recursos públics coneixent el marc legal i econòmic en què es desenvolupen. Comprendre l'escenari internacional, l'estructura i el funcionament de la Unió Europea. Estudiar els fenòmens polítics amb mètodes de recerca quantitatius i qualitatius, i conèixer les tecnologies de la informació i la comunicació i les tècniques de comunicació polítiques. Identificar situacions d'optimització de recursos i costos. Crear i mantenir una xarxa de contactes professionals que els permetin

Destinataris

Per seguir aquests estudis és recomanable disposar d'una gran capacitat d'anàlisi i de síntesi, de sentit de l'organització i la planificació i d'una notable capacitat de comunicació oral i escrita, tant en la pròpia llengua com, si és possible, en una segona llengua. És important tenir una bona predisposició per treballar en equip i per relacionar-se, així com un sentit crític i autocrític.

En general, l'estudiant ha de tenir interès per l'àmbit públic, i li ha d'agradar llegir sobre els grans problemes de la història, de la societat i de la política contemporània, i estar-ne informat; alhora, no ha de sentir-se estrany fent servir les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i ha de tenir un mínim de cultura matemàtica que li permeti utilitzar les eines bàsiques de l'estadística i de l'anàlisi quantitativa.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès. Hi ha quatre assignatures en llengua anglesa, dues en tercer curs i dos en quart curs.

Durada

Quatre cursos acadèmics

Objectius

Aquest grau s'ha dissenyat tenint en compte el context europeu en què s'insereixen els estudis, els darrers avenços en ciència política i de l'administració i les noves demandes professionals. El títol de grau s'entén com una formació generalista que combina, a més dels coneixements en ciència política i de l'administració, coneixements d'economia, de dret, d'història i de sociologia, així com en matèries instrumentals orientades a la recerca.
Amb el seguiment de les matèries bàsiques i obligatòries assegurem els coneixements mínims per desenvolupar-se professionalment en l'entorn polític i administratiu.
La tria d'un determinat itinerari capacita els futurs graduats per orientar-se professionalment cap a un àmbit més concret i cap a una especialització posterior (màster).
L'objectiu últim del grau és, doncs, formar professionals amb molts coneixements científics i de l'entorn, capacitats per moure's en l'àmbit europeu,

Titulació obtinguda

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Pràctiques

Són obligatòries (10 crèdits). Consisteixen a fer pràctiques externes en organitzacions que ofereixen sortides professionals als politòlegs.

Perspectives laborals

Institucions polítiques i administracions públiques de qualsevol àmbit, ja sigui en l'exercici de la política activa o mitjançant el desenvolupament professional. Organitzacions de representació d'interessos i organitzacions no governamentals, des de partits polítics, organitzacions sindicals, empresarials i ONG fins a corporacions públiques de base privada. Sector privat: empreses dedicades a l'assessoria, la consultoria, la gestió, la realització d'estudis demoscòpics, el màrqueting i les auditories de gestió. Ensenyament i recerca: universitats i instituts de recerca; ensenyament secundari; centres de formació contínua... Mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió, agències de notícies... Organismes internacionals i d'acció exterior: diplomàcia, organitzacions internacionals, conselleries de relacions exteriors i cooperació.
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X