Grau de Comunicació (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

¡Últims dies!
En la societat del coneixement, la comunicació ha adquirit una rellevància crucial que ha provocat l'aparició de professions emergents i una demanda creixent de comunicadors.
El grau de Comunicació està dissenyat per formar professionals experts en l'activitat comunicativa, tenint en compte tant els diferents mitjans i suports (digitals, audiovisuals i escrits) com la diversitat d'objectius estratègics (informatius, expressius o persuasius).
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment.
 • Capacitat per a pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Capacitat emprenedora. 
Competències específiques comunes
 • Capacitat per a la cerca, la gestió i l'ús de la informació.
 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.
 • Coneixement dels processos i les funcions de les organitzacions del món empresarial i institucional.
 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • Capacitat per a comunicar-se de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels diferents mitjans i suports segons els públics objectius.
 • Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies de productes, serveis i projectes de comunicació.
 • Capacitat per a identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
 • Capacitat per a idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius.
 • Capacitat per a editar continguts multimèdia.
 • Capacitat per a construir guions i documents de treball en formats formalitzats per a la indústria del sector.
 • Capacitat per a aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació.
 • Capacitat per a interpretar plans de màrqueting i comunicació.
 • Capacitat per a executar pressupostos.
 • Capacitat per a exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.
Competències específiques segons el perfil d'optativitat
1. Creativitat publicitària
 • Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge automatitzant tècniques creatives davant de qualsevol problema de comunicació.
 • Capacitat per a concebre, planificar, fer el seguiment i avaluar tot el procés de preproducció, producció i postproducció creativa.
 • Domini dels llenguatges publicitaris verbal, gràfic i audiovisual.
 • Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i les tècniques comunicatives en diferents mitjans (multimèdia i hipermèdia).
2. Creació audiovisual
 • Coneixement intensificat de totes les fases de producció del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a desenvolupar el disseny dels aspectes formals i estètics d'una producció audiovisual (disseny de producció).
 • Capacitat per a dirigir la posada en escena i realitzar produccions audiovisuals (realització).
 • Capacitat per a organitzar discursivament, mitjançant processos d'edició i muntatge, els materials expressius (visuals i sonors) del projecte audiovisual (postproducció).
3. Gestió publicitària
 • Capacitat per a gestionar, liderar i executar projectes de comunicació publicitària, dialogant i negociant amb els actors de la industria publicitària que hi estiguin implicats.
 • Capacitat per a aplicar el pensament estratègic en la selecció del missatge que s'ha de comunicar, el públic al qual s'ha de comunicar i els suports que s'utilitzaran (des del departament de comptes o el de mitjans, fins a l'anunciant).
 • Capacitat per a cercar, analitzar i interpretar la informació de mercat amb valor per a un problema de comunicació concret i traduir-la en documents de treball específics.
 • Capacitat per a definir i gestionar pressupostos de comunicació.
4. Gestió audiovisual
 • Coneixement del mercat i del sector professional audiovisual per detectar oportunitats de desenvolupament.
 • Capacitat per a aplicar totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a dirigir estratègicament la comercialització del producte audiovisual.
 • Coneixement i capacitat d'interpretació d'informes tècnics d'audiències i similars.
5. Comunicació corporativa i relacions públiques
 • Capacitat per a utilitzar les tècniques de relacions públiques (relacions amb els mitjans de comunicació, gestió de la identitat corporativa, mecenatge, organització d'esdeveniments, protocol, etc.) per donar resposta als objectius preestablerts.
 • Capacitat per a dissenyar, implementar i avaluar un pla de comunicació.
 • Capacitat per a prendre decisions i preveure els seus efectes en la reputació corporativa en un entorn de risc.
 • Coneixement de les tècniques i rutines del periodisme, i capacitat per a treballar en sintonia amb els seus requeriments.
 • Capacitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals i contribuir a la seva consecució, especialment quan depenguin de la percepció que els públics més rellevants tenen de l'organització.
6. Comunicació informativa
 • Coneixement general dels mitjans de comunicació i dels canvis que la irrupció d'internet ha comportat en el sector i en la manera d'informar.
 • Capacitat per a buscar, seleccionar i filtrar la informació fidedigna, i també per a contrastar les fonts.
 • Capacitat per a crear i editar continguts periodístics en un entorn multiplataforma (escrits, audiovisuals i interactius).
 • Coneixement de les rutines i els processos periodístics en la varietat d'entorns laborals de la comunicació, tant els tradicionals com els emergents.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 114
Optatives 54
Pràcticum6
Treball fi de grau 6
Total 240

Programa:
Semestre 1:
• Competències TIC en comunicació 6 ECTS.
• Llengua i comunicació 6 ECTS.
• Règim jurídic de la comunicació 6 ECTS.
• Teories de la comunicació 6 ECTS.
• Estructura de la comunicació 6 ECTS.

Semestre 2:
• Idioma modern I 6 ECTS.
• Iniciativa emprenedora 6 ECTS.
• Recerca i recuperació de la informació 6 ECTS.
• Introducció a la comunicació audiovisual 6 ECTS.
• Pensament creatiu 6 ECTS.

Semestre 3:
• Gestió de continguts 6 ECTS.
• Sociologia de la comunicació 6 ECTS.
• Introducció a les relacions públiques 6 ECTS.
• Introducció a la publicitat 6 ECTS.
• Expressió oral i escrita 6 ECTS.

Semestre 4:
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Psicologia de la comunicació 6 ECTS.
• Introducció al periodisme 6 ECTS.
• Expressió audiovisual 6 ECTS.
• Sistemes i processos de les relacions públiques 6 ECTS.

Semestre 5:
• Tècniques de relacions públiques 6 ECTS.
• Producció audiovisual 6 ECTS.
• Fonaments del màrqueting 6 ECTS.
• Narrativa audiovisual 6 ECTS.
• Disseny visual i expressió gràfica 6 ECTS.

Semestre 6:
• Idioma modern II 6 ECTS.
• Guió 6 ECTS.
• Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6 ECTS.
• Sistemes i processos de la publicitat 6 ECTS.
• Crèdits optatius 6 ECTS.

Semestre 7:
• Crèdits optatius 30 ECTS.

Semestre 8:
• Crèdits optatius 18 ECTS.
• TFG 12 ECTS.

Destinataris

 • El grau s'adreça a estudiants i/o professionals que aspiren a dedicar-se a la comunicació en algun dels seus múltiples vessants: els mitjans de comunicació, les empreses consultores de relacions públiques, les productores audiovisuals, les agències de publicitat, les centrals de mitjans, les indústries culturals o els gabinets de comunicació, entre d'altres.
 • Aquest programa també s'adreça a professionals que ja treballen en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen actualitzar i innovar les seves aptituds, i alhora adaptar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Metodologia

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

 • Obtenir coneixements sobre les tècniques de cerca, selecció i recollida d'informació, i la capacitat per a examinar i analitzar fonts i documents.
 • Obtenir coneixements teòrics i històrics sobre les diferents formes, tendències i manifestacions de la comunicació.
 • Adquirir coneixements sobre el context social, econòmic i estructural de les indústries culturals i comunicatives.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Adquirir coneixements sobre la legislació vigent en matèria de comunicació.
 • Obtenir la capacitat per a generar, gestionar i produir continguts en diferents mitjans i suports comunicatius (escrits, audiovisuals i digitals).
 • Adquirir la capacitat per a elaborar, dissenyar i planificar accions i missatges comunicatius adequats per a diferents objectius estratègics (expressius, persuasius o informatius).
 • Desenvolupar la capacitat creativa i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i desenvolupar el lideratge personal.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació (TIC), com també la capacitat per a innovar i adaptar-se als canvis constants en un món globalitzat.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

El grau de Comunicació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El grau capacita per a exercir en els principals sectors professionals de l'activitat comunicativa: Producció de continguts: editorials, diaris, revistes, mitjans de comunicació interactius, cadenes de televisió i empreses del sector audiovisual. Empreses de comunicació: empreses consultores de relacions públiques, agències de publicitat, centrals de mitjans, indústries culturals, empreses de gestió i creació de continguts web. Serveis i indústria en general: àmbits de màrqueting, comunicació corporativa i relacions públiques, gabinets de comunicació d'organitzacions públiques o privades. El graduat podrà exercir les professions següents: Director/a comercial Director/a de relacions públiques Consultor/a de comunicació corporativa Director/a de protocol i de relacions institucionals Creatiu/a publicitari Director/a de projectes Guionista Realitzador/a Periodista Director/a de comptes publicitaris Planificador/a de mitjans Planificador/a estratègic/a Productor/a

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Director dels Estudis: Dr. Jordi Sánchez-Navarro. Direcció del programa: Dra. Judith Clares-Gavilán.
Grau de Comunicació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X