Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Educació Infantil

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 102

Obligatoris 60

Optatius 27

Pràctiques externes 42

Treball de finalització de Grau 9

Places Campus Sescelades (Tarragona) 120

Campus Terres de l'Ebre (Tortosa) 40

Seu Coma-ruga (el Vendrell) 40Centre d'impartició Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia:Campus Sescelades de Tarragona

Campus Terres de l'Ebre de Tortosa

Seu Coma-ruga d'el Vendrell

Llengües utilitzades Català

EspanyolLa futura formació dels graduats de Mestres d'Educació Infantil es justifica pel creixement de demanda social i laboral d'aquests professionals i per la necessitat d'adequar la seva formació a les noves exigències socials. Per això, el nou grau de Mestre/a de Educació Infantil ofereix als futurs graduats les competències necessàries perquè puguin desenvolupar les activitats professionals i intel·lectuals vinculades a aquesta formació.Pràctiques externes

L'alumne podrà realitzar les seves pràctiques externes en qualsevol dels àmbits professionalitzadors del mestre d'educació infantil. En les Pràctiques Externes conflueixen tots els continguts que se li han anat presentant a l'alumne en les diferents matèries que conformen el Grau. En el primer període del pràcticum (tercer curs) l'alumne haurà d'observar i analitzar la realitat d'un centre escolar. En el segon període del pràcticum (quart curs) l'alumne dissenyarà, desenvoluparà i avaluarà una unitat de programació o un projecte educatiu.Objectius

Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió psicosociopedagògica del fet educatiu en el període de 0-6 anys.

Adquirir coneixements i habilitats que li permetin el desenvolupament de capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que els són pròpies.

Crear situacions d'ensenyament-aprenentatge que facilitin als alumnes del període 0-6 anys la construcció del coneixement que li permeti en el seu futur treballo plantejar-se una bona reflexió sobre la pròpia pràctica.

Aconseguir una formació que li permeti impartir coneixements i que li capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les seves escoles i dels alumnes del període 0-6 anys, sent també generador constant del currículum dins del context de l'escola de la qual formen part.Treball fi de Grau

És el document escrit on l'alumne plasma tot el realitzat durant els dos períodes de pràctiques: donis de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes amb la reflexió sobre la pròpia acció. En línies generals, la informació mínima que deurà figurar l'en treball de finalització de grau és:Context geogràfic i socioeconòmic del centre escolar.

El marc institucional: el PROJECTE Educatiu de Centre

El marc curricular: el projecte Curricular de Centre

Aspectes organitzatius i de gestió del centre escolar

Aspectes organitzatius i de gestió d'una aula

La unitat de programació o el projecte educatiu: el seu disseny, el seu desenvolupament i la seva avaluació

Anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica.Competències

Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris de avaluació de l'Educació Infantil.

Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, donis d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.

Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.

Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte cap als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.

Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.

Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'educació primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.

Conèixer l'organització dels col·legis d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que el va exercir de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.

Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.

Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i habilitats per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els estudiants.

Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col·legis d'educació primària i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per a la professió de mestre/a de Educació Infantil, conformada com a professió per la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, i el Llibre Blanc: títol de Grau de Magisteri, mestre de suport, ensenyament no reglat, docència hospitalària, centre de recursos pedagògics, etc.
Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

L'aspirant d'aquest grau haurà de tenir vocació, expressada en l'interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb els aspectes psicològics, socials i culturals de nen, disposició motivacional per a l'adquisició dels objectes de coneixement propis de l'acció educativa al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de posseir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics, educatius i reflexionar sobre el seu propi paper en la transformació d'aquests processos, un interès i motivació d'adquirir un grau de preparació professional d'alta qualitat, i compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per a la seva preparació acadèmica i formació personal-professional desenvolupi la Universitat. Finalment, ha de comptar amb habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, tenir interès per la lectura i coneixements bàsics de computació i anglès, i actituds de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Educació Infantil