Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Educació Primària

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 60

Obligatoris 108

Optatius 21

Pràctiques externes 42

Treball de finalització de Grau 9

Places Campus Sescelades (Tarragona) 135

Campus Terres de l'Ebre (Tortosa) 40Centre d'impartició Facultat de Ciències de l'Educació i PsicologiaCampus Sescelades de Tarragona

Campus Terres de l'Ebre de TortosaLlengües utilitzades Català

EspanyolLa futura formació dels graduats de Mestres d'Educació Primària es justifica pel creixement de demanda social i laboral d'aquests professionals i per la necessitat d'adequar la seva formació a les noves exigències socials. Per això, el nou grau de Professor/a de Educació Primària ofereix als futurs graduats les competències necessàries perquè puguin desenvolupar les activitats professionals i intel·lectuals vinculades a aquesta formació.Pràctiques externes

L'alumne podrà realitzar les seves pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del mestre d'educació infantil. En les Pràctiques Externes conflueixen tots els continguts que se li han anat presentant a l'alumne en les diferents matèries que conformen el Grau. En el primer període del pràcticum (tercer curs) l'alumne haurà d'observar i analitzar la realitat d'un centre escolar. En el segon període del pràcticum (quart curs) l'alumne dissenyarà, desenvoluparà i avaluarà una unitat de programació o un projecte educatiu.Objectius

L'objectiu general de títol de Grau de Professor/a de Educació Primària és formar docents i tutors amb la finalitat de:Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió psicosociopedagògica del fet educatiu en el període de 6-12 anys.

Adquirir coneixements i habilitats que li permetin el desenvolupament de capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que els són pròpies.

Crear situacions d'ensenyament-aprenentatge que facilitin als alumnes del període 6-12 anys la construcció del coneixement que li permeti en el seu futur treballo plantejar-se una bona reflexió sobre la pròpia pràctica.

Aconseguir una formació que li permeti impartir coneixements i que li capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les seves escoles i dels alumnes del període 6-12 anys, sent també generador constant del currículum dins del context de l'escola de la qual formen part.Treball de finalització de Grau

És el document escrit on l'alumne plasma tot el realitzat durant els dos períodes de pràctiques: donis de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes amb la reflexió sobre la pròpia acció. En línies generals, la informació mínima que deurà figurar l'en treball de finalització de grau és:Context geogràfic i socioeconòmic del centre escolar.

El marc institucional: el PROJECTE Educatiu de Centre

El marc curricular: el projecte Curricular de Centre

Aspectes organitzatius i de gestió del centre escolar

Aspectes organitzatius i de gestió d'una aula

La unitat de programació o el projecte educatiu: el seu disseny, el seu desenvolupament i la seva avaluació

Anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica.Competències

Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.

Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.

Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.

Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.

Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.

Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Ocupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives de l'estudiant. Assumir que el va exercir de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.

Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.

Mantenir una relació crítica i autònoma quant als sabers, valors i les institucions públiques i privades.

Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i habilitats per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els estudiants.

Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació. Seleccionar la infracció audiovisual que contribueixi a l'aprenentatge, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col·legis d'educació primària i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per a la professió de mestre/a de Educació Primària, conformada com a professió per la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, i el Llibre Blanc: títol de Grau de Magisteri, mestre de suport, ensenyament no reglat, docència hospitalària, centre de recursos pedagògics, etc.
Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

L'aspirant d'aquest grau haurà de tenir vocació, expressada en l'interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb els aspectes psicològics, socials i culturals de nen, disposició motivadora per a l'adquisició dels objectes de coneixement propis de l'acció educativa al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de posseir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics, educatius i reflexionar sobre el seu propi paper en la transformació d'aquests processos, un interès i motivació d'adquirir un grau de preparació professional d'alta qualitat, i compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per a la seva preparació acadèmica i formació personal-professional desenvolupi la Universitat. Finalment, ha de comptar amb habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, tenir interès per la lectura i coneixements bàsics de computació i anglès, i actituds de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Educació Primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Educació Primària