Grau d'Enginyeria informàtica (UOC)

1077 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Enginyeria informàtica (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Estudiar el Grau d'Enginyeria Informàtica online us permetrà dominar els coneixements, habilitats i competències necessàries per treballar al sector de les TIC, un camp en creixement constant i gran demanda de professionals. Amb aquest grau adquiriràs coneixements teòrics i pràctics de programació, xarxes, sistemes distribuïts, intel·ligència artificial i sistemes d'informació, entre d'altres, que necessites per convertir-te en un enginyer o enginyera informàtica.

Temari

Formació bàsica (60 ECTS) - Crèdits
• Fonaments de programació 6
• Pràctiques de programació 6
• Administració i gestió d'organitzacions 6
• Àlgebra 6
• Anàlisi matemàtica 6
• Lògica 6
• Estadística 6
• Treball en equip a la xarxa 6
• Fonaments de computadors 6
• Fonaments físics de la informàtica 6
Formació obligatòria (96 ECTS) - Crèdits
• Disseny i programació orientada a objectes 6
• Enginyeria del programari 6
• Interacció persona ordinador 6
• Ús de bases de dades 6
• Disseny de bases de dades 6
• Administració de xarxes i sistemes operatius 6
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6
• Grafs i complexitat 6
• Gestió de projectes 6
• Estructura de computadors 6
• Xarxes i aplicacions Internet 6
• Sistemes distribuïts 6
• Sistemes operatius 6
• Intel·ligència artificial 6
• Idioma modern I: anglès 6
• Idioma modern II: anglès 6
Formació optativa (72 ECTS) - Crèdits
• Anàlisi i disseny amb patrons6
• Aprenentatge computacional 6
• Arquitectura de bases de dades 6
• Arquitectura de computadors 6
• Arquitectures de computadors avançades 6
• Autòmats i gramàtiques 6
• Comerç electrònic 6
• Compiladors 6
• Criptografia 6
• Disseny de xarxes de computadors 6
• Planificació i ús estratègic de SI/TI 6
• Disseny d'estructures de dades 6
• Disseny de sistemes operatius 6
• Estructura de xarxes de computadors 6
• Fonaments de sistemes dinformació 6
• Gestió funcional de serveis de SI/TI 6
• Enginyeria de requisits 6
• Enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts 6
• Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria 6
• Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
• Integració de sistemes dinformació 6
• Mineria de dades 6
• Projecte de desenvolupament del programari 12
• Representació del coneixement 6
• Seguretat en xarxes de computadors 6
• Sistemes encastats 6
• Ús de sistemes d'informació a les organitzacions 6
• Pràctiques en empresa 12
• Treball final de grau 12

Destinataris

Els estudis d'Enginyeria Informàtica estan adreçats a:
• Les persones professionals que vulguin adquirir les competències i coneixements necessaris per desenvolupar programari i aplicacions, gestionar bases de dades o dirigir projectes informàtics.
• Les persones professionals que vulguin entendre la definició i el disseny de larquitectura que configura la infraestructura de qualsevol sistema informàtic.
• Les persones professionals amb responsabilitat al mercat professional de l'enginyeria informàtica.
• Les persones interessades en tot allò referent a la programació avançada en orientació a objectes, gestió de xarxes, gestió de projectes, sistemes informàtics, etc.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: Setembre 2024.

Objectius

Alguns dels objectius són
Proporcionar als estudiants coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
Adquirir coneixements de la legislació a l'àmbit dels projectes informàtics.
Proporcionar a l'estudiant coneixement i domini de les eines i les tecnologies més avançades, així com dels llenguatges de programació més habituals (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
Desenvolupar la capacitat per analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
Adquirir la capacitat per dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
Desenvolupar la capacitat per administrar sistemes operatius i comunicacions dequips en xarxa.
Algunes de les competències són
Capacitat per planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus dorganitzacions i el paper que tenen les TIC.
Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
Capacitat per utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Com a graduat o graduada en Enginyeria Informàtica de la UOC estareu altament capacitat per exercir en un ampli ventall de sectors professionals de l'enginyeria informàtica, com són: Itinerari d'Enginyeria de Computadors. Itinerari dEnginyeria del programari. Itinerari de Computació. Itinerari de sistemes d'informació. Itinerari de Tecnologies de la informació.
Grau d'Enginyeria informàtica (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X