Grau d'Enginyeria informàtica (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
En un context d'alt creixement de la informatització i de la connectivitat d'empreses, administracions públiques i llars d'arreu del món, el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions ha adquirit una importància crucial en la societat i l'economia actual. En conseqüència, l'enginyeria informàtica s'ha convertit en una titulació amb una demanda creixent de professionals.
El grau d'Enginyeria Informàtica en línia de la UOC forma professionals experts en informàtica, capaços d'adaptar-se a tecnologies emergents i entorns canviants.
L'estudiant adquireix els fonaments teòrics i els coneixements pràctics sobre programació, administració de sistemes, xarxes i seguretat necessaris per a desenvolupar la seva activitat en un ventall ampli d'àrees relacionades amb l'exercici de l'enginyeria informàtica.
Com a part fonamental de la formació, el grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC inclou pràctiques en laboratoris virtuals amb les versions de programari més actualitzades d'ús habitual en l'àmbit professional. L'estudiant, a més d'aprendre, utilitza les noves tecnologies de manera natural, i està capacitat per aplicar-les a l'empresa i les organitzacions del segle XXI.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i aplicar una solució eficaç.
 • Capacitat per a adaptar-se a entorns futurs actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
Competències específiques
 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que exerceixen les TIC.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per a comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per a identificar els elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
 • Capacitat per a analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i aplicacions informàtics en xarxa.
 • Capacitat per a conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar, convenientment, per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
 • Capacitat per a administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.
 • Capacitat per a dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
 • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret. 
Competències pròpies de la UOC
Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Capacitat de comunicació en llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis d'Enginyeria informàtica es compon 240 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació.

Semestre 1:
• Àlgebra 6 ECTS.
• Fonaments de computadors 6 ECTS.
• Fonaments de programació 6 ECTS.
• Idioma modern I: anglès 6 ECTS.
• Treball en equip a la Xarxa 6 ECTS.

Semestre 2:
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6 ECTS.
• Enginyeria del programari 6 ECTS.
• Estructura de computadors 6 ECTS.
• Lògica 6 ECTS.
• Pràctiques de programació 6 ECTS

Semestre 3:
• Administració i gestió d'organitzacions 6 ECTS
• Anàlisi matemàtica 6 ECTS
• Disseny i programació orientada a objectes 6 ECTS
• Idioma modern II: anglès 6 ECTS
• Sistemes operatius 6 ECTS

Semestre 4:
• Estadística 6 ECTS
• Fonaments físics de la informàtica 6 ECTS
• Grafs i complexitat 6 ECTS
• Xarxes i aplicacions Internet 6 ECTS
• Ús de bases de dades 6 ECTS

Semestre 5:
• Administració de xarxes i sistemes operatius 6 ECTS
• Disseny de bases de dades 6 ECTS
• Intel·ligència artificial 6 ECTS
• Interacció persona ordinador 6 ECTS
• Sistemes distribuïts 6 ECTS

Semestre 6:
• Gestió de projectes 6 ECTS
• Optativa d'itinerari 6 ECTS
• Optativa d'itinerari 6 ECTS
• Optativa d'itinerari 6 ECTS
• Optativa 6 ECTS

Semestre 7:
• Optativa d'itinerari 6 ECTS
• Optativa d'itinerari 6 ECTS
• Optativa d'itinerari 6 ECTS
• Optativa 6 ECTS
• Optativa 6 ECTS

Semestre 8:
• Optativa 6 ECTS
• Optativa 6 ECTS
• Optativa 6 ECTS
• Treball de fi de grau 12 ECTS

Destinataris

Adaptació a títols de grau o retitulacions:
Si tens el títol de Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió o Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes o Diplomatura d'Informàtica, especialitats en Sistemes informàtics o Sistemes físics i vols actualitzar els teus coneixements per a obtenir el títol de Grau d'Enginyeria informàtica, a la UOC t'oferim la possibilitat de fer-ho per mitjà d'un procés específic d'adaptació al grau o retitulació.
Els estudis d'Enginyeria Informàtica estan dirigits a:
 • Els professionals que vulguin adquirir les competències i els coneixements necessaris per a desenvolupar programari i aplicacions, gestionar bases de dades o dirigir projectes informàtics.
 • Els professionals que vulguin entendre la definició i el disseny de l'arquitectura que configura la infraestructura de qualsevol sistema informàtic.
 • Els professionals amb responsabilitat en el mercat professional de l'enginyeria informàtica.
 • Les persones interessades en tot el que fa referència a la programació avançada en orientació a objectes, gestió de xarxes, gestió de projectes, sistemes informàtics, etc.

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial
Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

Proporcionar a l'estudiant coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
Proporcionar a l'estudiant coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
Desenvolupar la capacitat per a administrar sistemes operatius i comunicacions d'equips en xarxa.
Adquirir la capacitat d'anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes a projectes.
Desenvolupar i consolidar la capacitat de redacció de documents tècnics amb el registre adequat.
Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Titulació obtinguda

El grau d' Enginyeria informàtica de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

La titulació del grau d'Enginyeria Informàtica capacita per a l'exercici de professions relacionades amb les àrees de programari i serveis, productes i sistemes, telecomunicacions i intersectorials. Dins de cadascuna d'aquestes àrees, el graduat en Enginyeria Informàtica pot desenvolupar diferents funcions professionals: Àrea de programari i serveis. Àrea de productes i sistemes. Àrea de telecomunicacions. Àrea intersectorial.

Promocions

 • Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

L'equip docent està integrat per un professorat amb professionals en actiu amb càrrecs de responsabilitat en empreses de sector. A més, la UOC compta amb més de 20 anys d'experiència formant a enginyers informàtics. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Daniel Riera Terrén Directora del Grau d'Enginyeria Informàtica: Elena Planas Hortal.
Grau d'Enginyeria informàtica (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X