Grau d'Informàtica i Serveis

1089 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau d'Informàtica i Serveis
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Escola Universitària d'Informàtica "Tomàs Cerdà"


Presentació


La cada vegada major importància dels serveis, en general, no només està redissenyant l'economia global, sinó que ha generat la creació d'una nova disciplina acadèmica: la Informàtica de Serveis i Multimèdia. Aquesta nova disciplina pretén proporcionar els coneixements tecnològics necessaris per cobrir el buit existent entre les necessitats de les empreses de donar serveis i les empreses del sector tecnològic que proporcionen els recursos tecnològics necessaris.

El graduat d'Informàtica i Serveis és capaç d'avaluar, dissenyar i implementar els sistemes d'informació, en els quals la tecnologia juga un paper clau, en particular els de aquelles empreses que ofereixen els seus serveis a través d'Internet i, per fer-ho de manera òptima, tenen en compte l'experiència de l'usuari intern i extern a l'empresa (user/costumer experience).


Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Anual.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

3.978 euros per curs

Competències generals


Posseir i comprendre els coneixements que li permetran integrar solucions informàtiques multimèdia i processos empresarials per satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de manera efectiva i eficient en termes de cost, donant-los així avantatges competitius.
Aplicar de forma apropiada teories, procediments i eines propis de l'enginyeria en el desenvolupament professional de la informàtica (especificació, disseny, implementació, desplegui -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats en les decisions de disseny.
Emetre judicis i valoracions, amb les dades recollides a partir de l'anàlisi dels requeriments formulats per una empresa o institució, amb l'objectiu d'implementar sistemes d'informació que la integrin, presentada de diverses formes (text, imatge, àudio, animacions, video, etc.).
Plantejar, redactar i exposar oralment projectes informàtics per al sector serveis, tant per a empreses com per a institucions, amb la finalitat que millorin els seus àmbits de treball i els seus negocis.
Dirigir i responsabilitzar-se de l'engegada i la millora constant dels projectes informàtics elaborats, així com ser capaç de valorar el seu impacte econòmic i social.
Desenvolupar el grau suficient d'autonomia per emprendre estudis especialitzats de la seva branca de coneixement o estudis de qualsevol altre tipus, amb el denominador comú de proporcionar-li formació continuada al llarg de tota la seva vida professional.

Competències transversals


Raonar i pensar científicament buscant solucions als problemes a través d'una visió global del context.
Treballar de manera autònoma, gestionant el temps i els recursos disponibles.
Treballar en equip, en entorns multidisciplinaris i multilingües, respectant el rol dels diversos membres de l'equip.
Comunicar-se i transmetre idees i resultats de manera efectiva a un públic especialitzat i no especialitzat, també en anglès.
Assumir la responsabilitat social, ètica, professional i legal que es derivi de l'exercici de la pràctica professional.
Demostrar orientació cap a la qualitat i la millora contínua, mantenint-se al dia al món de l'enginyeria.

Competències específiques


Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives a la informàtica, així com a l'espectre de les seves disciplines de referència.
Dissenyar sistemes d'informació de forma robusta tenint en compte restriccions de temps i cost.
Avaluar sistemes maquinari/programari en funció d'un criteri de qualitat determinat.
Trobar solucions algorítmiques a problemes, comprenent la idoneïtat i complexitat de les solucions proposades.
Demostrar coneixement i comprensió del context econòmic i organitzatiu en el qual desenvolupa el seu treball.
Analitzar, identificar i definir els requisits que han de satisfer-se per resoldre problemes o aconseguir objectius tant d'organitzacions com de persones.
Analitzar el paper i l'evolució de les tecnologies de la informació (TIC i Multimèdia) per a la seva inclusió en els serveis amb l'objectiu de millorar les seves característiques.
Dissenyar l'arquitectura, ús, accessibilitat i disseny gràfic del sistema d'informació de l'empresa de serveis considerant l'experiència de l'usuari (user/costumer experience).
Integrar diferents sistemes d'informació multimèdia així com la varietat d'elements que ho componen (imatges, àudio, vídeos, animacions, simulacions…).
Adoptar la tecnologia perquè sigui realment eficient en el seu paper d'intermediari en el procés comunicatiu entre les empreses de serveis i els usuaris d'aquests sistemes.
Identificar els mecanismes que permeten la millora i avaluació de la productivitat i qualitat dels serveis, mitjançant la introducció de processos d'innovació, orientats a la satisfacció de l'usuari.

Sortides professionals


Analista i programador de:

Sistemes d'informació de serveis i multimèdia (bases de dades, portals, llibres electrònics).
Sistemes de comunicació multimèdia (videoconferències, teleservicios).
Sistemes de negoci de serveis i multimèdia (comerç electrònic, màrqueting multimèdia).
Consultor i auditor de sistemes d'informació de serveis i multimèdia.
Destinataris

Perfil d'ingrés


El perfil d'un estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

Capacitat d'abstracció, percepció i atenció.
Imaginació i creativitat.
Capacitat de treball en equip i de planificació del treball.
Capacitat d'innovació.
Raonament lògic.
Visió espacial.
Aptitud numèrica
Interès per les qüestions socials, per l'economia i l'empresa.
Facilitat d'expressió.
Capacitat de síntesi.
Caràcter sociable i extrovertido.
Pel que fa referència als coneixements d'una tercera llengua, serà suficient el nivell aconseguit per l'estudiant en els seus estudis de batxillerat. Aquest nivell ha de permetre a l'estudiant l'adaptació al model d'introducció progressiva d'assignatures impartides en anglès, que culminarà amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball Final de Grau en anglès.


Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau d'Informàtica i Serveis
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X