Laboratori d'Anàlisis Clíniques (UPF)

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
1 anys
5749 €

Descripció

Presentació
 
El màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques se centra en l'aplicació de tècniques de laboratori per al diagnòstic clínic, presimptomàtic o de predisposició. S'hi estudien aspectes relacionats amb la microbiologia clínica i ambiental, la bioquímica, la immunologia, la genètica clínica i multifactorial, la genètica molecular aplicada al diagnòstic forense, el consell genètic i les tècniques de reproducció assistida, conjuntament amb l'avaluació i la interpretació clíniques dels resultats que s'obtenen mitjançant les tècniques de laboratori.
 
Destinataris
 
Es requereix del candidat un domini conceptual de diferents disciplines de l'àmbit biomèdic, com bioquímica, microbiologia, biologia molecular i fisiologia bàsica.
 
Estructura
 
El màster té tres modalitats -iniciació a la recerca, formació acadèmica avançada i especialització professional-, i s'estructura en els mòduls següents:
 
Mòduls optatius: Gens i Funció Cel·lular, Genomes i Sistemes, Comunicació Cel·lular, Organismes Model en Biomedicina, Comunicació Científica, Bioinformàtica, Ciència en Acció, i Progressos en Neurociències.
Mòdul obligatori específic: Microbiologia i Parasitologia Clíniques, Anàlisi Ambiental, Bioquímica, Immunologia, Hematologia i Genètica Clíniques, Genètica Forense i Consell Genètic, i Tècniques de Reproducció Assistida.
Pràcticum: el màster es completa amb un pràcticum, que consisteix en una estada supervisada en un laboratori d'anàlisis clíniques o de ciències de laboratori i en el desenvolupament d'un projecte de màster relacionat amb tècniques de laboratori i la seva interpretació clínica.
Pràctiques
 
Durant l'etapa de pràctiques, que són obligatòries i no remunerades (segon i tercer trimestres), l'estudiant farà rotació per diverses àrees del laboratori, on es familiaritzarà amb els principis dels mètodes analítics d'una manera organitzada, segura i eficient. A més, adquirirà les habilitats per desenvolupar programes de control de qualitat utilitzats en els laboratoris i analitzar i interpretar els resultats analítics en termes d'estàndards, controls, qualitat i significat clínic. L'estudiant també adquirirà les habilitats per desenvolupar un projecte de màster supervisat per un especialista del mateix laboratori.
 
Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran
 
Competències de coneixements:
 
Conèixer l'estructura, el funcionament, la distribució de tasques i les responsabilitats del personal del laboratori d'anàlisis clíniques en l'entorn relacionat amb l'àmbit sanitari (laboratoris privats d'anàlisis o hospitals i institucions sanitàries).
Estudiar processos biològics al laboratori d'anàlisis clíniques.
Aprendre els mecanismes pels quals l'organisme manté l'homeòstasi i conèixer les causes de la variació biològica i de la fisiopatologia associada a les proves analítiques realitzades rutinàriament en els laboratoris d'anàlisis clíniques.
Conèixer la metodologia analítica, la indicació i la selecció diagnòstica i les fonts d'error analític.
Avaluar els resultats analítics i la seva interpretació clínica.
Competències metodològiques:
 
Formular hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals.
Dissenyar i dur a terme experiments. Planificar i gestionar eines experimentals i informàtiques adequades.
Aprendre la dinàmica del treball en grup.
Aprendre els elements bàsics de la comunicació.
Aplicar els coneixements de cerca d'informació a una situació real.
Aprendre l'aplicació d'elements de decisió a situacions específiques.
Competències d'actitud:
 
Establir el primer contacte amb el món dels laboratoris d'anàlisis clíniques i de l'àmbit sanitari, així com amb el de la recerca.
Aprendre els principis ètics de funcionament laboral.
Conèixer el principi de cultura d'empresa i de recerca.
Sortides professionals
 
Laboratoris d'hospitals i d'altres centres d'atenció mèdica i laboratoris privats
Laboratoris o centres de recerca
Corporacions de tecnologia d'ADN i enginyeria genètica
Àrees de desenvolupament de productes farmacèutics
Centres de reproducció assistida
Laboratoris d'anàlisis ambientals i de sanitat ambiental
Departaments de diagnòstic d'empreses de la indústria sanitària
Bancs de cèl·lules mare
Laboratoris d'anàlisi forense i de genètica forense
Laboratoris de toxicologia i drogues d'abús
Laboratoris de diagnòstic de malalties poc freqüents
Centres de consell genètic
Laboratoris de toxicologia marina
Aquest màster dóna lloc a la realització d'una tesi doctoral.
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X