Màster en Direcció d'operacions i innovació

1032 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Direcció d'operacions i innovació
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

Històricament, la Direcció d'Operacions sempre ha estat vinculada amb el back-office de les empreses, on la seva màxima preocupació era fer esforços per intentar sobreviure sobre els seus competidors, més que en obtenir una veritable avantatge competitiu. Aquest fet ha portat al fet que molts directius d'aquest àmbit vegin limitada la seva capacitat d'influència en els processos de decisió estratègica en moltes empreses en no poder oferir cap proposta de valor a les mateixes.
Les importants transformacions globals que actualment estan afectant el món provoquen que les cadenes de subministrament, cada vegada més globals, juguin un paper clau en la competitivitat de les empreses, en ser consideres un element essencial en la seva diferenciació. Les cadenes de subministrament han deixat de ser un centre de cost, per passar a ser un motor d'avantatges competitius per a les empreses, via serveis de valor afegit, agilitat en l'adaptació als canvis de l'entorn i innovació.
Aquest canvi de paradigma en les Operacions de les empreses que comporta que el tradicional paper del director d'Operacions hagi de canviar, ens ha impulsat a dissenyar aquest Màster, on ara el director d'Operacions ha de liderar de manera proactiva els òrgans d'influència, tant de companyies industrials com de serveis, ja que la nova visió estratègica de les Operacions requereix anar més enllà de l'eficiència i incidir directament en la proposta de valor de les empreses, a fi d'aconseguir la seva diferenciació i competitivitat en un mercat cada vegada més exigent.
El Màster en Direcció d'Operacions ofereix als seus participants el desenvolupament de competències, habilitats i l'adquisició de coneixements alineats amb els nous reptes que aquest món globalitzat, incert i canviant exigeix ??a aquest nou directiu:
 • Visió transversal de processos en una empresa estesa i interacció efectiva amb la resta d'àrees funcionals de l'empresa.
 • Influència en els processos de decisió estratègica del negoci.
 • Capacitat de col·laborar i desenvolupar relacions de confiança amb els seus socis de la cadena de subministrament.
 • Lideratge i gestió d'equips multifuncionals i multiculturals que generin valor al client.
 • Capacitat analítica i de resolució de problemes.
 • Flexibilitat i estratègies de minimització de riscos davant la incertesa de l'entorn.

Temari

Els nous escenaris de l'economia global: reptes i oportunitats
 • Regionalització vs multilateralisme & proteccionisme de baixa intensitat
 • Integració mercats financers
 • Influència esdeveniments i contagi crisi
 • Born global / re-born global / glocal; global supply chain, offshoring / reshoring / next-shoring, segons les tasques trade; open innovation
 • Ampliació de mercats i economies d'escala
 • Aliances, fusions i adquisicions
 • Nous lideratges, nou mapa empresarial, nous patrons de demanda, nous patrons de costos, noves regles del joc
 • Escenaris de futur
 • Noves àrees de negoci i estratègies clau.
Liderant l'estratègia empresarial des de l'estratègia d'Operacions
 • Visió dual de l'estratègia i introducció al model de negoci
 • Nivells d'estratègia empresarial
 • Eines d'autodiagnòstic estratègic
 • Visió, missió i valors
 • Anàlisi intern i extern (PEST; 5 forces de Porter; mapa d'empatia de clients; corba de valor; anàlisi DAFO i CAME; triangle posicionament desitjat)
 • Definició, comunicació, desplegament i implantació de l'estratègia
 • Quadre de comandament integral (QCI)
 • L'estratègia d'operacions i la seva alineació amb l'estratègia corporativa
 • L'estratègia d'operacions com a avantatge competitiu: prioritats competitives guanyadores, qualificadores i innovadores
 • Decisions estratègiques d'estructura i infraestructura
 • Quadre de comandament d'operacions, benchmarking, bones pràctiques i projectes de millora.
Fonaments quantitatius de la inversió
 • Operations Management Game
 • Arbres de decisió
 • programació lineal
 • Models de simulació i optimització.
Orientació a la demanda a través d'Operacions flexibles
 • Fonts de riscos en les Operacions
 • Gestió dels riscos en una cadena de subministraments
 • Flexibilitat en la cadena de subministrament
 • Flexibilitat en la capacitat
 • Flexibilitat en la producció
 • Estratègies de mitigació de riscos.
Financial supply chain management
 • Gestió dels recursos financers en la cadena de subministraments
 • Valoració d'inversions
 • Sistemes de costos i la seva aplicació en la presa de decisions
 • Factors claus en el disseny d'un quadre de comandament eficient
 • Anàlisi economicofinancera d'escenaris de futur.
Tecnologies emergents i sistemes d'informació associades a les Operacions
 • Les TIC i la integració de la cadena de valor
 • E-business
 • Impacte de TIC a les Operacions
 • Tecnologies emergents (RFID; SCM "On Demand"; sistemes de virtualització; manteniment remot; impressores 3D; automatització i robòtica, etc.).
Gestió del talent i habilitats directives del director d'operacions
 • Direcció de persones
 • Desenvolupament de competències i habilitats directives
 • Tècniques de comunicació i negociació
 • Activitats i capacitats del personal d'operacions
 • Plans interns d'entrenament a les operacions
 • Desenvolupament del flux de talent intern.
Supply Chain Management
 • Models integrats logístic - productius (al aproche LEAN).
 • Indicadors de segon nivell del quadre de comandament de les operacions.
 • El Supply Chain Management: planificació estratègica, tàctica i operativa.
 • Canals de distribució i nivell de servei al client.
 • La logística inversa.
 • El transport internacional de mercaderia.
 • Nous reptes en la gestió de compres i aprovisionament.
Operadors logístics. De la subcontractació tàctica a l'estratègica
 • Concepte de subcontractació
 • De la subcontractació tàctica o tradicional a la subcontractació estratègica
 • Ús d'eines de reenginyeria (outsourcing i benchmarking)
 • El Outsourcing. Definició, fases d'un projecte d'outsourcing, com realitzar-lo, ús adequat d'operadors logístics.
Innovació i nous reptes de les Operacions
 • La innovació a l'empresa
 • Reptes de les cadenes de subministrament del futur: col·laboració, deslocalització i relocalització, producte ampliat, sostenibilitat en les Operacions, logística d'última milla, llegeixin provisioning, etc.
Projecte final
El programa conflueix en la realització d'un projecte final relacionat amb la direcció d'operacions. Constitueix un element fonamental en el desenvolupament del Màster i té com a propòsit aplicar i reforçar els coneixements adquirits durant el mateix en un projecte de Direcció d'Operacions.
El projecte final requereix la utilització d'un simulador per prendre les decisions estratègiques i tindrà una part escrita que es lliurarà al final del programa, així com una presentació a un tribunal on l'equip exposarà el projecte per ser avaluat.
Conferències, seminaris i workshops
El Màster en Direcció d'Operacions es completa amb conferències, seminaris i workshops que s'impartiran en cada un dels blocs. Aquests seminaris seran realitzats per professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de les Operacions qui mitjançant videoconferències exposaran als alumnes les seves experiències i casos pràctics.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.
Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.
Per poder obtenir la titulació de la UB cal disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau s'obtindrà un diploma d'extensió universitària. 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Convocatòria: novembre 2018. Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

Desenvolupar habilitats i competències directives que permetin liderar i gestionar equips multifuncionals i multiculturals d'alt rendiment. Desenvolupar una sòlida estratègia d'Operacions, alineada amb el model de negoci i estratègia corporativa de l'empresa, que compleixi la màxima coherència amb les estratègies de la resta d'àrees funcionals de l'empresa. Dissenyar, gestionar i controlar processos crítics de negoci a través del domini de tècniques de millora contínua, ja sigui en empreses industrials o de serveis, que aportin valor a la proposta de valor de la companyia. Capacitar de forma efectiva en el desenvolupament de processos de negociació amb proveïdors i clients, basats en la mútua col·laboració i el desenvolupament de relacions de confiança Desenvolupar les capacitats analítiques i de resolució de problemes, intrínsecs en una cadena de subministrament que ha d'operar en un entorn incert i canviant.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Direcció d'operacions i innovació
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X