Màster en Gerència de projectes

Preu 9.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Gerència de projectes
Sol·licita informació
Màster
On-line
60 crèdits
Preu 9.500 €

Descripció

Màster en línia amb Titulació OBS i Titulació de Programa Professional de la Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia) a través d'Educació Contínua.
Presentació del Màster en Gerència de Projectes
Avui en dia les empreses conviuen en un mercat en constant canvi i on cada vegada hi ha més competidors. És per això que s'implanten noves estratègies de negoci mitjançant projectes per avaluar els resultats i guanys que aquests puguin aportar a les organitzacions.
La millor manera de fer-ho és assegurant la qualitat, habilitats i capacitats dels Gerents de Projecte.
El Màster en Gerència de Projectes d'OBS Business School incorpora els coneixements i obligacions més actuals de l'estàndard global del Project Management Institute (PMI), preparant als professionals enfocats cap a la direcció i gerència de programes i / o projectes internacionals.
OBS Business School ha estat avaluada i aprovada com R.E.P. pel PMI per poder oferir formació en l'àmbit del project management.
Les organitzacions R.E.P. són institucions acadèmiques certificades pel PMI per ajudar els professionals del project management a aconseguir i renovar les diferents certificacions que concedeix, com són la certificació Project Management Professional (PMP) ®, la certificació Program Management Professional (PgMP) ® i altres certificacions professionals . Les institucions R.E.P. del PMI compleixen una sèrie de rigorosos estàndards de qualitat tant en el contingut i el disseny dels màsters, com en la formació del seu claustre docent.
El programa es desenvolupa també com a Programa Professional de la Pontifícia Universitat Javeriana a través d'Educació Contínua.

Temari

El Pla d'estudis consta dels següents mòduls:
Direcció estratègica de projectes (Mòdul impartit per professorat de la Pontifícia Universitat Javeriana)
En l'actualitat les organitzacions es veuen abocades a canvis continus en contextos de gran incertesa i adaptar-se als mateixos s'aconsegueix partir de la implementació d'estratègies empresarials basades en gestió efectiva de projectes. És així, com aquest mòdul abasta i reflexiona sobre aspectes relacionats amb l'empresa d'avui, els seus models, estructures i la relació amb la gestió de projectes.
 
Gestió de l'abast del projecte. Gestió de la planificació del projecte (Mòdul impartit per professorat de la Pontifícia Universitat Javeriana)
Gestionar la planificació del projecte dóna compte dels processos requerits per establir el ALANÇ dels mateixos, afinar els objectius i definir el curs d'acció necessaris per assolir els objectius proposats en el projecte. La declaració de l'abast s'utilitza per definir el que està dins dels límits del projecte i el que queda per fora d'aquests límits. Inclou tots i cadascun dels processos que seran necessaris per garantir que el projecte inclogui tot les tasques i activitats requerides per a ser completat amb èxit.
 
Gestió del cost del projecte. Finançament de projectes.
• Gestió del cost del projecte: La gestió del cost, juntament amb la gestió de l'abast i temps, formen part dels pilars base en la gestió de projectes. Sobretot la informació relacionada amb els costos és sempre molt sensible per als òrgans de govern del projecte, amb la qual cosa a més de realitzar una correcta estimació del mateix, serà necessari portar un control i seguiment molt estricte per garantir l'èxit del projecte.
• Finançament de projectes: La gestió financera d'un projecte se centra en els aspectes econòmics (ex .. ingressos i costos) i en el "cost del capital", és a dir, en l'obtenció de fons i en l'efectivitat de la seva ús. Aquest abast determina diferents activitats que es desenvolupen des d'abans de l'inici del projecte, durant el seu desenvolupament (planificació i execució) i posteriorment en la seva finalització, i a diferents nivells dins de l'organització. Un project manager ha de ser capaç de conèixer i entendre el llenguatge, l'estructura i els processos que tenen lloc en la gestió financera dels projectes; de liderar aquesta gestió i / o col·laborar amb els responsables financers en el seu desenvolupament, tant a nivell de projecte com a nivell de l'organització.
Gestió de la qualitat del projecte. Gestió dels riscos del projecte.
• Gestió de la qualitat del projecte: En aquesta assignatura, a més d'intentar aclarir què hem d'entendre per Qualitat, realitzarem una exposició pràctica de la Gestió de la Qualitat en tots els aspectes del projecte, des de la planificació, passant per l'execució i finalitzant a monitorització i control.
• S'estudiaran els sistemes de gestió actuals i els principis bàsics de la Gestió Total de la Qualitat per analitzar diversos models actuals, entre ells l'EFQM i les normes ISO.
• Gestió dels riscos del projecte: S'ofereix una visió molt àmplia i detallada de l'actual estat de l'art del professional encarregat de gestionar els riscos d'un projecte, i per tant es dotarà a l'estudiant de l'aprenentatge per a l'exercici tant de la seva activitat com a Cap de Projecte, com la de Responsable de Riscos de Projectes.
El factor humà en projectes. Gestió del canvi en projectes
• El factor humà en projectes: Les persones són una part clau en la gestió de projectes. En aquesta assignatura s'aprendrà el relacionat amb la gestió d'equips de projectes, les habilitats interpersonals i el lideratge que ha de tenir un bon project manager, així com les principals tècniques de resolució de conflictes. Coneixeràs el codi d'ètica i conducta professional i la seva aplicació en la nostra professió.
• Gestió del canvi en projectes: En tot projecte s'ha de gestionar un canvi d'estat (ja que es passa d'una situació inicial a una final diferent), doncs bé la majoria dels projectes fracassen per una mala gestió d'aquest canvi. Mentre la gestió de projectes posa el focus en tasques, activitats, abast i lliurables; la gestió del canvi s'encarrega de dirigir a les persones a canviar de comportament per assolir el nou estat. És a dir, el Project Manager es centra en el què, quan i quant; mentre que el Change Manager en el perquè, qui, on i com.

Gestió de les adquisicions, contractacions i aspectes legals en projectes. Gestió de la venda del projecte.
• Gestió de les adquisicions, contractacions i aspectes legals en projectes: Aquesta assignatura dotarà l'estudiant de la capacitat de desenvolupar l'estratègia contractual més correcta en cada projecte, així com d'avaluar els tipus de contractes més adequats per a cada lliurable del projecte i elaborar els plecs de
• licitació corresponents. També adquirirà competències per poder plantejar i portar negociacions, i no només arribarà a entendre l'estructura dels contractes i la importància de cada un d'ells, sinó que també aprendrà a comunicar-se amb els serveis jurídics que donaran empara als projectes.
• Gestió de la venda del projecte: Al llarg d'aquest mòdul s'analitzarà en quin entorn es desenvolupen les ofertes, com maximitzar la seva efectivitat, com incrementar les opcions de venda del projecte, (mantenint sempre una base sòlida per a la seva execució), la figura del comprador i els aspectes de negociació i venda estratègica.
Gestió de la integració i del coneixement del projecte. Metodologies tradicionals.
• Gestió de la integració i del coneixement del projecte: La gestió de la integració en projectes es compon dels processos i activitats per identificar, definir, combinar i coordinar les activitats de gestió de projectes, així com les fases del projecte. També inclou accions integradores de la unificació, la consolidació i la coordinació necessàries per completar el projecte i gestionar els requisits i expectatives de les parts interessades o stakeholders. En altres paraules, és la cola que uneix les diferents parts del projecte i els converteix en un conjunt sòlid.
• Metodologies tradicionals: Aquesta assignatura s'analitzen metodologies tradicionals per a la gestió de projectes alineades amb el PMBOK® Guide. S'estudiaran tant les metodologies de caràcter general, i independent del sector d'aplicació, com les personalitzades per a un sector específic.
Metodologies àgils: un canvi de mentalitat
Aquesta assignatura presenta una altra forma de gestionar els projectes i els productes d'equips d'alta performance, comparant-les amb les metodologies tradicionals com la desenvolupada a la PMBOK® Guide. L'aplicació de les Metodologies Àgils requereix un canvi de mentalitat important. Per abordar-les cal conèixer els conceptes fonamentals d'aquest tipus de gestió i les diferències que tenen amb la gestió per processos tradicional, tant com les tècniques i eines que s'utilitzen.
 
Aplicació de les metodologies àgils.
En aquesta assignatura s'aprendrà a triar l'enfocament de project management més adequat per a cada projecte, havent comprès la necessitat de la metodologia en funció dels productes innovadors, de com es gestionen tant la seva producció com el seu seguiment, quins rols intervenen i com es gestionen els equips d'alta performance que es requereixen.
 
Gestió avançada de projectes.
En aquest mòdul es realitzarà un pas cap a la gestió de projectes no convencionals amb l'objectiu de donar un impuls més a l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge.
 
tallers
• Taller: Emprenedoria i Viabilitat de Negoci (Taller impartit per professorat de la Pontifícia Universitat Javeriana): Aquest taller està orientat al reconeixement dels aspectes bàsics de l'emprenedoria; la seva relació amb la innovació i la gestió de projectes a la llum de l'aplicació del model Canvas.
• Taller: Curs avançat de planificació de projectes: MS Project: L'aplicació Microsoft Project versió Professional permet la planificació, programació i control de projectes, i és un estàndard de facto de la indústria. En aquest taller i a través de vídeos explicatius, exercicis i debats, l'estudiant podrà adquirir un coneixement avançat en la gestió de la planificació de projectes a través de l'ús d'aquesta eina
• Taller: Project Management Information Systems (PMIS) and Tools: Aquest taller està orientat a l'adquisició de destreses per a l'anàlisi, selecció i aplicació de solucions PMIS (Clarity PPM, Planning IT, cardinis, EnterpriseTrack, Power Steering, etc.) i eines (Redmine, Remember The Milk, TeamViewer, etc.); i així fer més fàcil la vida diària del Gestor de Projectes. També s'explica com es treballa amb el Quadrant Màgic de Gartner.
• Taller: Project Management Simulation. Simultrain (STS): L'eina SimulTrain proporciona la simulació de trucades, recepció de correus i missatges de veu per crear un entorn de gestió de projecte realista, a través del qual els assistents a aquest taller poden posar en pràctica procediments, eines, i tècniques fonamentals de la gestió de projectes apreses al llarg del Màster.
• Taller: Preparació per a la certificació PMI-PMP: Iniciació. X-AM (STS): Actualment la certificació PMP és considerada fonamental en el desenvolupament professional dels especialistes de diferents disciplines en variades indústries i és cada dia més requerida en el mercat laboral de la gestió de projectes.
Treball final de màster.
L'objectiu principal consisteix en la realització d'un projecte que permeti als estudiants aplicar els grups de processos apresos al llarg de tot el programa, a la vegada que s'aconsegueix una especialització en la gestió d'un projecte en concret. Es focalitza en aplicar les millors pràctiques de diferents indústries, comprendre els seus beneficis i exercitar habilitats de gestió que tot Project Manager ha de tenir.
 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Etapes del procés d'admissió: 1. Condicions prèvies d'admissió 2. Sol·licitud d'admissió 3. Entrevista personal 4. Carta de motivació 5. Avaluació Comitè d'Admissions 6. Matriculació

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: noviembre 2018. Durada: 10 mesos.

Objectius

• Gestionar projectes complexos de manera eficient i eficaç.
• Direcció i gestió d'equips de treball a través de capacitats directives i tècniques de gestió de persones i recursos.
• Coneixement de les necessitats actuals de les empreses en la direcció de projectes amb l'ensenyament de les millors pràctiques del mercat.
• Preparació per als exàmens de certificació PMP i / o ACP del PMI, al costat dels nostres docents amb certificació PMP que et faran entrega dels crèdits acadèmics necessaris per a poder inscriure't.

Titulació obtinguda

A més, els alumnes que cursin aquest Màster obtindran també la titulació de Programa Professional de la Pontifícia Universitat Javeriana a través d'Educació Contínua.

Perspectives laborals

Gestor de projectes. Gerent de l'Oficina de Gestió de Projectes (OGP). Director de programes. Director o Gestor de portafolis. Director de projectes online.

Professorat

Director de Programa: Joan Torres Moreno.
Màster en Gerència de projectes
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X