Màster Interuniversitari en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari

1013 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.050 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Interuniversitari en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 4.050 €

Descripció

El Màster Interuniversitari en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari, és un Màster Oficial conjunt de la UDIMA i la Universitat Complutense de Madrid.
L'especial valor formatiu del Dret Financer i Tributari fa que el seu ensenyament i recerca no es justifiqui, només, per raons pràctiques o professionals, donats els nombrosos problemes que planteja la constant mutabilitat de la legislació financera, la perspectiva particular de presentar-se de institucions i figures jurídiques en el camp financer i la cada vegada major complexitat del sistema fiscal espanyol davant les exigències de globalització econòmica.
El seu disseny respon a la necessària aprofundiment en la investigació i orientació pràctica sobre el conjunt del sistema tributari espanyol i comparat, així com de les altres institucions hisendístiques, donada la demanda creixent d'especialistes en l'àrea fiscal.
El Màster aprofundeix en les qüestions centrals i dogmàtiques però sense desatendre l'orientació pràctica dels futurs docents i cultivadors d'aquesta matèria, ja que es tracta de conjugar la investigació del Dret Financer i el coneixement dels problemes concrets de la fiscalitat per a resultar un bon professional en aquest àmbit.
El Màster en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari ofereix línies d'investigació per a la posterior realització de la tesi doctoral.
El Màster Interuniversitari en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 167 de 10 de juliol de al 2014.

Temari

Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS
Assignatures Obligatòries 48
Treball Fi de Màster 12
Total 60

Mòdul I: Dret Financer i Sistema Fiscal sota Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Mòdul II: Formació avançada en Dret Financer i especialitats del Sistema Fiscal espanyol i Comparat.
Mòdul III: Treball Fi de Màster (**).

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat d'utilització de la terminologia, conceptes i eines de treball pròpies del Dret Financer i Tributari a un nivell avançat. Capacitat d'arribar a una visió crítica i actualitzada dels problemes específics que afecten cadascuna de les branques del Dret Financer i Tributari. Capacitat d'interrelacionar, tant a nivell teòric com pràctic, els problemes que es presentin a cadascuna de les branques del Dret Financer i Tributari entre si i amb la resta de l'ordenament jurídic. Capacitat d'operar tant en l'ordenament jurídic-financer, com en els fonaments històrics, polítics i tècnics del mateix, a un nivell avançat. Capacitat de resolució de problemes especialitzats dins del Dret Financer i Tributari. Domini de les habilitats metodològiques necessàries per emprendre en una fase posterior una investigació jurídica a nivell de doctorat sobre problemes de Dret Financer i Tributari.

Destinataris

El Màster va dirigit tant a estudiants acabats de graduar en el camp de les Ciències Socials i Jurídiques, preferentment de Dret, Ciències Econòmiques, Empresarials o en Administració i Direcció d'Empreses, com a professionals que, després d'haver adquirit experiències en l'exercici de les seves activitats , desitgin obtenir una formació addicional en les matèries cursades.
No s'exigeix tenir experiència prèvia en l'àmbit fiscal.
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la UCM o la UDIMA que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Aquests requisits han de de ser acreditats pels estudiants de nou ingrés a l'efecte que la seva sol·licitud d'admissió sigui aprovada. Així com pels estudiants que cursin estudis a la UDIMA i que desitgin emprendre altres de diferents, simultanejant o no amb els primeros.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Inici: setembre 2022.

Objectius

El Màster s'orienta a l'especialització acadèmica i professional, promovent la iniciació i desenvolupament de tasques investigadores. El programa formatiu afavoreix el domini de coneixements i desenvolupament adequat de capacitats per afrontar amb garantia d'èxit l'estudi i investigació, la reflexió i resolució de problemes, la recerca i gestió de la informació necessària, així com l'aportació de judicis crítics que afavoreixin la interpretació racional i coherent del Dret Financer i Tributari.
A més de procurar la transmissió de coneixements relacionats amb la regulació jurídica de la hisenda pública estatal, autonòmica i local, els processos de pressupostació, execució i control de la despesa pública, els principis que sustenten el deure de contribuir, la interpretació de les normes tributàries i l'aplicació de les diferents figures impositives, etc., el Màster pretén educar en l'adquisició d'habilitats d'anàlisi, interpretació, desenvolupament i aplicació de coneixements als estudiants, que han de formar part de la seva formació integral.

Titulació obtinguda

El Màster Interuniversitari en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari, és un Màster Oficial conjunt de la UDIMA i la Universidad Complutense de Madrid.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

Assessor fiscal i tributari. Responsable de la fiscalitat en petites i mitjanes empreses. Consultories. Advocat especialitzat en l'àrea tributària.

Preu

Preu 4.050 €
Consultar preu del crèdit.

Avantatges del curs

Tots els estudiants del Màster en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari disposaran del següent material didàctic, editat pel Centre d'Estudis Financers: Unitats didàctiques. Es lliuren Manuals i carpetes de fulles intercanviables amb comentaris i casos pràctics, en cadascuna de les assignatures del Màster que competeixen a la UDIMA. Normacef fiscal (Internet). Conté la més actual base documental especialitzada en matèria tributària, amb tota la legislació aplicable, jurisprudència, resolucions economicoadministratives, consultes DGT, bibliografia, formularis i casos pràctics, imprescindible per a l'èxit professional. Lleis Tributàries. Principals normes fiscals actualitzades bimestralment i a través d'Internet. Revista de Comptabilitat i Tributació. Durant el desenvolupament del Màster els estudiants reben mensualment aquesta Revista editada pel CEF.

Professorat

Amelia García Santiago. Belén García Carretero . Covadonga Mallada Fernández. Fernando Serrano Antón. Francisco Javier Martín Fernández. Gabriel Casado Ollero. Jose Manuel Almudí Cid. María Amparo Grau Ruiz. María Jesús Lillo Díaz. María Teresa Pérez Martínez. Miguel Ángel Martínez Lago. Silvia Albarrán Sanz.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials.
Màster Interuniversitari en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X