Màster Universitari en Assessoria Jurídica d'Empreses

1062 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.740 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Assessoria Jurídica d'Empreses
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 7.740 €

Descripció

La situació jurídic-legal i econòmica actual, cada vegada més complexa i globalitzada, planteja una problemàtica la resolució necessita de profunds coneixements tècnics i pràctics.
El títol de Màster Universitari en Assessoria Jurídica d'Empreses té múltiples possibilitats professionals, ja es pensi en la prestació d'aquests serveis d'assessorament professional per compte propi, ja s'integri el professional en una organització per compte d'altri, sigui aquesta organització la receptora última d' l'activitat professional o sigui el seu objectiu oferir el seu assessorament a altres empreses o entitats.
El Màster Universitari en Assessoria Jurídica d'Empreses és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.

Temari

Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS
Obligatòries 78
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 90

Primer semestre
• Informàtica Aplicada a l'Assessoria d'Empreses
• Dret Tributari i Procediments Tributaris
• Impost sobre Successions i Donacions. ITP i AJD
• Habilitats i Competències Professionals de l'Assessor d'Empreses
• Pràctica en Contractació Mercantil
• Pràctica societària mercantil

Segon semestre
• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
• Obligacions Comptables i Registrals
• Gestió Pressupostària i Anàlisi Financera
• Aspectes Pràctics de Seguretat Social en l'Empresa

Tercer semestre
• Impost sobre el Valor Afegit
• Tributació de no residents
• Drets d'Importació, IVA i impostos especials
• Obligacions mercantils i fiscals
• Pràctica en Negociació Col·lectiva
• Pràctica en Relacions Laborals

Quart semestre
• Impost sobre Societats
• Tributació Local
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)
(**) Per aprovar l'assignatura de Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 60% dels crèdits del màster.
(***) Per aprovar l'assignatura de Treball fi de màster serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 60% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per assessorar sobre les conseqüències jurídiques i econòmiques en l'empresa que provoquen el compliment o incompliment de les obligacions jurídic tributàries. Assessorar sobre els efectes les diferents situacions l'empresa poden produir en les persones físiques particulars que interaccionen amb ella. Planificar estratègies empresarials optimitzant els efectes jurídic econòmics en les diferents àrees de l'empresa (fiscal, laboral, mercantil, comptable i financer). Capacitat d'assessorament i desenvolupament d'estratègies de planificació fiscal internacional i les seves repercussions en l'àmbit jurídic econòmic de l'empresa. Capacitat per analitzar les contingències fiscals i optimitzar la càrrega tributària de les operacions de comerç internacional. Capacitat per identificar els possibles riscos i contingències derivats de l'incompliment per l'empresa de les seves obligacions jurídiques, des d'una perspectiva professional i objectiva.

Destinataris

El Màster en Assessoria Jurídic d'Empreses és de caràcter multidisciplinari, dirigint-se a qui hagin cursat alguna de les següents titulacions de la branca de Ciències Socials i Jurídiques (o altres idèntiques o anàlogues però de diferent denominació):
Graduats / Llicenciats o diplomats en Ciències Econòmiques, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses.
Graduats / Llicenciats en Dret.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Aquests requisits han de de ser acreditats pels estudiants de nou ingrés a l'efecte que la seva sol·licitud d'admissió sigui aprovada.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. Els pesos percentuals establerts per avaluar les activitats de cada assignatura seran descrits en detall en la fitxa de cada mòdul o assignatura continguda en la planificació de l'ensenyament i s'establiran a partir dels màxims i mínims. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

És formar professionals altament qualificats en l'àmbit de l'assessoria legal per a l'empresa, la qual cosa exigeix també una formació complementària en el camp econòmic fonamentalment. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca com a assessor d'empresa, ja sigui com a professional independent que presta els seus serveis externs a l'organització empresarial, ja sigui com a professional integrat en qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa (assessoria jurídica, gestió economicofinancera, direcció, qualitat, logística, etc.).

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

A causa de la seva relació amb el món laboral, la UDIMA treballa activament per detectar les capacitats i habilitats més demandades en el mercat laboral actual. Aquest màster en concret capacita per a les següents sortides professionals: Exercici de la professió lliure, com a advocat o graduat social. Consultories i / o Assessories jurídiques per a empreses. Banca i entitats financeres. Departaments de Recursos Humans i / o gabinets jurídics d'empreses. Prestació de serveis en Departament fiscal de tot tipus d'empreses.

Promocions

Els alumnes que realitzin simultàniament aquest Màster i el Màster en Pràctica de l'Advocacia obtindran en aquest últim un 30% de descompte.

Preu

Preu 7.740 €
Preu a consultar.

Professorat

Agustina Martínez Rubio. Alfonso García Tavares. Alfonso Merino Hijosa. Amelia García Santiago. Ángel González García. Antonio Pastor Sanmillán. Blanca Arroyo Barreda. Carlos Diego Palao Taboada. Claudio García Díez. Concepción Burgos García. Covadonga Mallada Fernández. Cristina Herrera López. Diego Megino Fernández. Djamil Tony Kahale Carrillo. Francisco Herrera García. José Andrés Sánchez Pedroche. José Pedro Valero Tolosa. José Tovar Jiménez. Josefa Tébar Jusdado. Juan Manuel Herreros López. Juan Ramón Chaler Iranzo. Luis Bardaji Muñoz. Luis Felipe López Álvarez. Luz María García Martínez. Maria Álvarez Fernández. María Aránzazu de las Heras García. María Barriga Rubio. María Jesús Ros Benavides. María Luisa Campanario Hernández. María Teresa Bote García. María Teresa Pérez Martínez. Miguel de Haro Izquierdo. Ricardo Sampablo Buezas. Rocío García de la Calle. Silvia Albarrán Sanz. Silvia de Antonio Franck. Sotero Amador Fernández.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Assessoria Jurídica d'Empreses
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X