Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!

Formem especialistes en l'ús de la tecnologia per a l'anàlisi de dades biològiques i mèdiques
 • Únic màster oficial online sobre aquesta temàtica
 • Estudia les dades de la biologia molecular i la biomedicina
 • Programa amb orientació professionalitzadora
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) han unit la seva experiència i els seus coneixements de bioinformàtica i bioestadística amb la finalitat d'oferir aquest màster universitari, una formació de qualitat i amb rigor acadèmic que permet a l'estudiant adquirir un perfil professional molt sol·licitat per empreses i centres de recerca.
El màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC i la UB permet adquirir un perfil particularment adaptat a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformàtica i de bioestadística orientats a adquirir competències en la gestió de les dades, la intel·ligència artificial, el modelatge i l'anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.
L'estudiant cursa una formació obligatòria que li permet adquirir les bases de coneixement de bioinformàtica i bioestadística i aprendre a utilitzar a nivell avançat el programari especialitzat d'aquest àmbit.
D'altra banda, el màster ofereix la flexibilitat i l'optativitat necessàries perquè l'estudiant es pugui especialitzar en els aspectes que li interessin més. Les assignatures optatives inclouen temes com tendències del sector bioinformàtic, biologia molecular i biologia estructural, disseny i anàlisi d'experiments, anàlisi de supervivència o anàlisi multivariant, i aprenentatge automàtic o machine learning, i també la possibilitat de fer pràctiques en empreses.
Competències:
Competències generals
Capacitat per a aplicar coneixements i resoldre problemes en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística, tant en entorns coneguts com en entorns nous.
Capacitat per a la investigació, el desenvolupament i la innovació en centres tecnològics, universitats i empreses en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.
Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.
Competències específiques
Comprendre les bases moleculars i les tècniques experimentals estàndards més comunes en les investigacions òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, interactòmica, etc.).
Adquirir coneixement biològic des de l'escala cel·lular fins a la d'organisme, amb una visió interdisciplinària i un èmfasi especial en aplicacions biomèdiques.
Adquirir les habilitats tècniques apropiades per a la bioinformàtica, com la programació, la creació i gestió de bases de dades, la creació de pàgines web, i l'anàlisi i el disseny d'algorismes, i conèixer-ne l'ús i l'aplicació en la bioinformàtica.
Aplicar els principis bàsics d'inferència estadística en l'àmbit de la bioestadística.
Reconèixer els principals dissenys experimentals habituals en bioestadística i saber com analitzar-los.
Conèixer els principals mètodes de regressió adequats a diferents tipus de dades, saber ajustar els models apropiats i saber com avaluar la bondat de l'ajustament.
Ser capaç d'utilitzar els principals mètodes d'anàlisi multivariant i de mineria de dades, i les seves aplicacions biològiques. 
Conèixer les principals bases de dades biològiques públiques i saber com s'ha d'explotar la informació.
Adquirir la capacitat de manejar, gestionar, interpretar i analitzar grans volums de dades utilitzant el programari estadístic adequat, com el llenguatge estadístic R.
Tenir la capacitat d'entendre i aplicar mètodes d'investigació d'estadística i d'aprenentatge automàtic (machine learning) en el context de la bioinformàtica.
Conèixer els principals mètodes d'anàlisi de supervivència i les seves aplicacions potencials a entorns estadístics caracteritzats per l'existència d'observacions censurades.
Fer un ús avançat de les eines del programari estadístic que són adequades per als diferents problemes de modelització i anàlisi de dades.
Fer un ús avançat de les aplicacions informàtiques més freqüents en bioinformàtica i bioestadística.
Analitzar un problema de bioinformàtica i ser capaç d'identificar i definir els requeriments informàtics i estadístics apropiats per resoldre'l.
Saber utilitzar algorismes d'alineació de seqüències i de generació d'arbres evolutius, i també mètodes de seqüenciació i predicció.
Aplicar les tècniques experimentals per a resoldre el problema de detecció d'estructura de proteïnes i els mètodes de predicció d'estructura.
Analitzar els principals tipus de dades que es deriven de les tecnologies òmiques (per exemple, dades de microarrays i d'ultraseqüenciació) i d'interpretar biològicament els resultats.
Actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb el desenvolupament de productes i l'àmbit empresarial de la bioinformàtica i la bioestadística.
Capacitat de realitzar un projecte que integri coneixements i habilitats propis de l'àmbit de la bioinformática i/o la bioestadística, i capacitat de presentar i defensar aquest projecte davant un grup d'experts o tribunal.
Competències transversals
Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de manera independent.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.
Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
Competències pròpies de la UOC
L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El pla d'estudis del Màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística està format per 5 assignatures obligatòries, 4 assignatures optatives i el Treball final de màster, de caràcter obligatori.
Per a completar el Màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística de 60 crèdits, l'estudiant ha de cursar 5 assignatures obligatòries de 5 crèdits cadascuna, 4 assignatures optatives de 5 crèdits cadascuna  i el Treball final de màster, de caràcter obligatori, de 15 crèdits.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 25
Optatives 20
Treball final de màster 15
Total 60

Assignatures:
Asignatures obligatòries - Crèdits
 • Programari per a l'anàlisi de dades 5
 • Inferència estadística 5
 • Regressió, models i mètodes 5
 • Genòmica computacional 5
 • Anàlisi de dades òmiques 5
Assignatures optatives - Crèdits
 • Eines informàtiques per a la bioinformàtica 5
 • Programació per a la bioinformàtica 5
 • Biologia molecular 5
 • Biologia estructural 5
 • Disseny i anàlisi d'experiments 5
 • Anàlisi de supervivència i dades longitudinals 5
 • Anàlisi multivariant 5
 • Machine learning 5
 • Pràctiques en empreses
Treball final de màster 15

Complements de formació:

En general, no cal cursar complements de formació si es prové de titulacions superiors dels àmbits de les ciències de la salut, biologia, matemàtiques, estadística o enginyeries. No obstant això, depenent del perfil de l'estudiant, s'ofereix una tutorització personalitzada en què s'avalua si cal cursar alguna de les assignatures de complement de formació per a enfortir alguna competència prèvia.

Competències per a les quals et prepara el curs

En acabar la formació, l'estudiant serà capaç d'aplicar i integrar els coneixements adquirits a situacions i problemes concrets de la bioinformàtica i la bioestadística mitjançant els treballs finals de màster.

Destinataris

Coneixements previs
No és indispensable tenir coneixements previs específics, no obstant, per a perfils de procedència d'altres titulacions que ho requereixin i amb l'objectiu que l'estuiant pugui superar amb èxit el màster i en cas que es consideri necessari, es recomanarà als estudiants la realització de complements formatius de forma prèvia o simultània amb el màster. Aquesta recomanació es realitzarà mitjançant una tutorització i evaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant.
Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Requisits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional:
reconeixement d'assignatures per mitjà de l'experiència professional de l'estudiant.
Perfils d'ingrés recomanats:
El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són titulats en:
 • Enginyeria Informàtica o de Telecomunicació (grau, enginyeria o enginyeria tècnica)
 • Grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura de l'àrea d'enginyeria i arquitectura
 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'àrea de ciències
 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'àrea de ciències de la salut
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 19 setembre 2023. Matricula't!

Objectius

L'objectiu principal del màster és la formació d'especialistes en els àmbits de la bioinformàtica i la bioestadística que puguin satisfer la demanda creixent d'aquests professionals per part de les empreses, institucions i universitats.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Bioinformàtica i Biostadística de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El perfil professional permet assumir responsabilitats que en el món laboral s'identifiquen i s'etiqueten com a: Expert en camps quantitatius en bioinformàtica i bioestadística. Expert en anàlisi estadística de problemes bioinformàtics. Analista de dades o professional que sigui expert en l'ús d'eines informàtiques. Aquests perfils són professionals capaços de: Gestionar, visualitzar i analitzar quantitats ingents d'informació de la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia. Extreure coneixement dels experiments a gran escala. Explotar dades amb finalitats mèdiques, com ara avançar en la detecció, el diagnòstic i la prevenció de malalties (biomedicina). Desenvolupar aplicacions informàtiques que automatitzin alguns processos determinats i aplicar coneixements estadístics especialitzats que permetin analitzar la informació i interpretar els resultats dins de contextos específics relacionats amb la biologia.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció acadèmica: Carles Ventura Royo. Alexandre Sánchez Pla.
Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X