Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) han unit la seva experiència i els seus coneixements de bioinformàtica i bioestadística amb la finalitat d'oferir aquest màster universitari, una formació de qualitat i amb rigor acadèmic que permet a l'estudiant adquirir un perfil professional molt sol·licitat per empreses i centres de recerca.

El màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC i la UB permet adquirir un perfil particularment adaptat a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformàtica i de bioestadística orientats a adquirir competències en la gestió de les dades, la intel·ligència artificial, el modelatge i l'anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.

L'estudiant cursa una formació obligatòria que li permet adquirir les bases de coneixement de bioinformàtica i bioestadística i aprendre a utilitzar a nivell avançat el programari especialitzat d'aquest àmbit.

D'altra banda, el màster ofereix la flexibilitat i l'optativitat necessàries perquè l'estudiant es pugui especialitzar en els aspectes que li interessin més. Les assignatures optatives inclouen temes com tendències del sector bioinformàtic, biologia molecular i biologia estructural, disseny i anàlisi d'experiments, anàlisi de supervivència o anàlisi multivariant, i aprenentatge automàtic o machine learning, i també la possibilitat de fer pràctiques en empreses.

Competències:

Competències generals

Capacitat per a aplicar coneixements i resoldre problemes en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística, tant en entorns coneguts com en entorns nous.

Capacitat per a la investigació, el desenvolupament i la innovació en centres tecnològics, universitats i empreses en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.

Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.

Competències específiques

Comprendre les bases moleculars i les tècniques experimentals estàndards més comunes en les investigacions òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, interactòmica, etc.).

Adquirir coneixement biològic des de l'escala cel·lular fins a la d'organisme, amb una visió interdisciplinària i un èmfasi especial en aplicacions biomèdiques.

Adquirir les habilitats tècniques apropiades per a la bioinformàtica, com la programació, la creació i gestió de bases de dades, la creació de pàgines web, i l'anàlisi i el disseny d'algorismes, i conèixer-ne l'ús i l'aplicació en la bioinformàtica.

Aplicar els principis bàsics d'inferència estadística en l'àmbit de la bioestadística.

Reconèixer els principals dissenys experimentals habituals en bioestadística i saber com analitzar-los.

Conèixer els principals mètodes de regressió adequats a diferents tipus de dades, saber ajustar els models apropiats i saber com avaluar la bondat de l'ajustament.

Ser capaç d'utilitzar els principals mètodes d'anàlisi multivariant i de mineria de dades, i les seves aplicacions biològiques. 

Conèixer les principals bases de dades biològiques públiques i saber com s'ha d'explotar la informació.

Adquirir la capacitat de manejar, gestionar, interpretar i analitzar grans volums de dades utilitzant el programari estadístic adequat, com el llenguatge estadístic R.

Tenir la capacitat d'entendre i aplicar mètodes d'investigació d'estadística i d'aprenentatge automàtic (machine learning) en el context de la bioinformàtica.

Conèixer els principals mètodes d'anàlisi de supervivència i les seves aplicacions potencials a entorns estadístics caracteritzats per l'existència d'observacions censurades.

Fer un ús avançat de les eines del programari estadístic que són adequades per als diferents problemes de modelització i anàlisi de dades.

Fer un ús avançat de les aplicacions informàtiques més freqüents en bioinformàtica i bioestadística.

Analitzar un problema de bioinformàtica i ser capaç d'identificar i definir els requeriments informàtics i estadístics apropiats per resoldre'l.

Saber utilitzar algorismes d'alineació de seqüències i de generació d'arbres evolutius, i també mètodes de seqüenciació i predicció.

Aplicar les tècniques experimentals per a resoldre el problema de detecció d'estructura de proteïnes i els mètodes de predicció d'estructura.

Analitzar els principals tipus de dades que es deriven de les tecnologies òmiques (per exemple, dades de microarrays i d'ultraseqüenciació) i d'interpretar biològicament els resultats.

Actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb el desenvolupament de productes i l'àmbit empresarial de la bioinformàtica i la bioestadística.

Capacitat de realitzar un projecte que integri coneixements i habilitats propis de l'àmbit de la bioinformática i/o la bioestadística, i capacitat de presentar i defensar aquest projecte davant un grup d'experts o tribunal.

Competències transversals

Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de manera independent.

Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.

Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.

Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.

Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del Màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística està format per 5 assignatures obligatòries, 4 assignatures optatives i el Treball final de màster, de caràcter obligatori.
Per a completar el Màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística de 60 crèdits, l'estudiant ha de cursar 5 assignatures obligatòries de 5 crèdits cadascuna, 4 assignatures optatives de 5 crèdits cadascuna  i el Treball final de màster, de caràcter obligatori, de 15 crèdits.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 25
Optatives 20
Treball final de màster 15
Total 60

Assignatures:
Asignatures obligatòries - Crèdits
 • Programari per a l'anàlisi de dades 5
 • Inferència estadística 5
 • Regressió, models i mètodes 5
 • Genòmica computacional 5
 • Anàlisi de dades òmiques 5
Assignatures optatives - Crèdits
 • Eines informàtiques per a la bioinformàtica 5
 • Programació per a la bioinformàtica 5
 • Biologia molecular 5
 • Biologia estructural 5
 • Disseny i anàlisi d'experiments 5
 • Anàlisi de supervivència i dades longitudinals 5
 • Anàlisi multivariant 5
 • Machine learning 5
 • Pràctiques en empreses
Treball final de màster 15
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En acabar la formació, l'estudiant serà capaç d'aplicar i integrar els coneixements adquirits a situacions i problemes concrets de la bioinformàtica i la bioestadística mitjançant els treballs finals de màster.

Destinataris

Coneixements previs

No és indispensable tenir coneixements previs específics, no obstant, per a perfils de procedència d'altres titulacions que ho requereixin i amb l'objectiu que l'estuiant pugui superar amb èxit el màster i en cas que es consideri necessari, es recomanarà als estudiants la realització de complements formatius de forma prèvia o simultània amb el màster. Aquesta recomanació es realitzarà mitjançant una tutorització i evaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


¿Per cursar el màster universitari de Bioinformática i bioestadística és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:


 • Enginyeria Informàtica o Enginyeria de Telecomunicacions (grau, enginyeria, enginyeria tècnica).

 • Grau, Enginyeria, Enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura del Àrea d'Enginyeria i Arquitectura.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura del Àrea de Ciències. Per exemple, Matemàtiques o Estadística.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura del Àrea de Ciències de la Salut. Per exemple, Biologia, Medicina, Farmàcia o Veterinària.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 19 de setembre 2018.

Objetius

L'objectiu principal del màster és la formació d'especialistes en els àmbits de la bioinformàtica i la bioestadística que puguin satisfer la demanda creixent d'aquests professionals per part de les empreses, institucions i universitats.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Bioinformàtica i Biostadística de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El perfil professional permet assumir responsabilitats que en el món laboral s'identifiquen i s'etiqueten com a:
Expert en camps quantitatius en bioinformàtica i bioestadística.
Expert en anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.
Analista de dades o professional que sigui expert en l'ús d'eines informàtiques.
Aquests perfils són professionals capaços de:
Gestionar, visualitzar i analitzar quantitats ingents d'informació de la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia.
Extreure coneixement dels experiments a gran escala.
Explotar dades amb finalitats mèdiques, com ara avançar en la detecció, el diagnòstic i la prevenció de malalties (biomedicina).
Desenvolupar aplicacions informàtiques que automatitzin alguns processos determinats i aplicar coneixements estadístics especialitzats que permetin analitzar la informació i interpretar els resultats dins de contextos específics relacionats amb la biologia.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.