Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral
Sol·licita informació
Màster
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
1 any
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral, és formar professionals dins l'àmbit laboral d'alt nivell amb capacitat per resoldre problemes laborals i recursos humans complexos, ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans.

Competències per a les quals et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi . Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis . Saber comunicar les conclusions i els coneixements - i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats . Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigida o autònoma.

Destinataris

El Màster de Direcció i Gestió Laboral està dirigit a:

Graduats / des en Relacions Laborals i Recursos Humans, Diplomats / des en Relacions Laborals i Graduats / es Socials Diplomats / es.
Llicenciats / des o Graduats / des en Dret, llicenciats / des o Graduats / des en Ciències Polítiques; Llicenciats / des o Graduats / des en Administració Pública; Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències del Treball; Llicenciats / des o Graduats / des Grau en Administració i Direcció d'Empreses; Graduats / des en Treball Social; Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències Econòmiques.
No obstant això, la Comissió d'estudis del Màster, podrà admetre, prèvia sol·licitud motivada, a persones amb altres titulacions que demostrin un coneixement suficient de les matèries relacionades amb la direcció i gestió laboral, pertanyents a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques.
(En funció de la formació prèvia acreditada s'hauran de cursar uns complements formatius)

Requisits

Tenir una correcta expressió oral i escrita Dominar una llengua estrangera Dominar les TIC Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus coleges, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement. Desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds que permetin una idònia direcció i gestió laboral . Saber reconèixer els aspectes econòmics de la Seguretat Social i de les Relacions laborals Desenvolupar la capacitat d'organització , planificació i presa de decisions Capacitat d'integrar coneixements en els camps laboral , tributari i de Seguretat Social per a prestar serveis d'assessoria socio-laboral i fiscal Que als estudiants se'ls suposi capaç de fomentar , en contextos acadèmics i professionals l'avenç tecnològic , social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Professorat

Dr. Ramón Borjabad Bellido, Dra. Aurea Esther Vilalta Nicuesa, Dra. Blanca Ballester Casanella, Dra. Carmen Alonso Ledesma, Dr. Manuel Aragón Reyes
Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Sol·licita informació
X