Universitat de Lleida (UdL)

Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral

Universitat de Lleida (UdL)

Màster
Presencial
Oficial / Homologat
1 Anys
  • Lleida
consultar preu

Descripció

L'objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral, és formar professionals dins l'àmbit laboral d'alt nivell amb capacitat per resoldre problemes laborals i recursos humans complexos, ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans.

Competències per a les que et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi .
Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis .
Saber comunicar les conclusions i els coneixements - i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats .
Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigida o autònoma.

Destinataris

El Màster de Direcció i Gestió Laboral està dirigit a:Graduats / des en Relacions Laborals i Recursos Humans, Diplomats / des en Relacions Laborals i Graduats / es Socials Diplomats / es.

Llicenciats / des o Graduats / des en Dret, llicenciats / des o Graduats / des en Ciències Polítiques; Llicenciats / des o Graduats / des en Administració Pública; Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències del Treball; Llicenciats / des o Graduats / des Grau en Administració i Direcció d'Empreses; Graduats / des en Treball Social; Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències Econòmiques.

No obstant això, la Comissió d'estudis del Màster, podrà admetre, prèvia sol·licitud motivada, a persones amb altres titulacions que demostrin un coneixement suficient de les matèries relacionades amb la direcció i gestió laboral, pertanyents a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques.

(En funció de la formació prèvia acreditada s'hauran de cursar uns complements formatius)

Veure més

Requisits

Tenir una correcta expressió oral i escrita Dominar una llengua estrangera Dominar les TIC Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Objetius

Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus coleges, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement. Desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds que permetin una idònia direcció i gestió laboral . Saber reconèixer els aspectes econòmics de la Seguretat Social i de les Relacions laborals Desenvolupar la capacitat d'organització , planificació i presa de decisions Capacitat d'integrar coneixements en els camps laboral , tributari i de Seguretat Social per a prestar serveis d'assessoria socio-laboral i fiscal Que als estudiants se'ls suposi capaç de fomentar , en contextos acadèmics i professionals l'avenç tecnològic , social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral

També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral