Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament

1027 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.200 €
Sol·licita informació
Barcelona School of Management UPF
Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament
Sol·licita informació
Màster
Oficial / homologat
On-line
350 hores
Preu 6.200 €

Descripció

Formació especialitzada en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament (farmacoeconomia).

Aquest màster ha estat verificat com a màster universitari per a ser impartit en el curs acadèmic 2012-2014.

El Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament. Modalitat online (MUESOL) forma especialistes en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament. El màster s'adreça a professionals i titulats relacionats amb el sector sanitari i farmacèutic.

La preparació dels materials per als mòduls no presencials va a càrrec de professors dels departaments d'Economia i Empresa i de Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, així com d'altres col · laboradors amb àmplia experiència investigadora i professional. Tots ells estan vinculats al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) i tenen experiència professional i acadèmica provada.
Objectius

El principal objectiu d'aquest programa de formació consisteix a proporcionar formació especialitzada en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament (farmacoeconomia). La gestió en el sector sanitari i farmacèutic s'entén en el sentit més ampli i inclou la gestió de les prestacions sanitàries de les administracions i altres organismes públics, els centres i serveis de les institucions sanitàries a qualsevol dels nivells assistencials, els proveïdors de les prestacions farmacèutiques, les agències d'avaluació de medicaments i tecnologies mèdiques, així com la indústria i els distribuïdors farmacèutics, les entitats asseguradores i les consultores d'aquest sector.

En finalitzar el curs els participants han adquirit els coneixements i habilitats necessàries per, entre altres aspectes, ser capaços de:

    
Conèixer i aplicar els aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant l'anàlisi cost-efectivitat, cost-utilitat i cost-benefici.
    
Conèixer l'ús de tècniques estadístiques i economètriques en l'anàlisi econòmica en àmbits tan dispars com la relació entre la despesa i la renda, el comportament dels prescriptors de medicaments, l'elaboració de pressupostos de farmàcia o l'estudi dels determinants de l'eficàcia de un tractament.
    
Analitzar la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.
    
Conèixer i aplicar els instruments d'utilització racional dels medicaments per tal de garantir el millor ús possible tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques
    
Analitzar i conèixer l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut
    
Conèixer i utilitzar de forma pràctica tècniques de modelització en el marc dels estudis d'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques.
    
Conèixer els conceptes i principis bàsics que caracteritzen l'anàlisi econòmica i utilitzar el llenguatge econòmic amb soltesa.

El Màster universitari en Economia del la Salut i del Medicament online (MUESOL) es caracteritza per tres elements fonamentals:

    
El contingut s'aborda de forma rigorosa i acadèmica des d'una perspectiva econòmica i de gestió.
    
Utilitza una aproximació basada en els procediments d'e-learning impulsant la transmissió de coneixements, l'adquisició d'habilitats i l'aprenentatge mitjançant una combinació adequada de treball individual i col · lectiu a través de mitjans virtuals.
    
El rigor dels conceptes, casos i activitats, el mètode de treball i l'avaluació continuada dels coneixements adquirits.

Metodologia

El Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament (MUESOL) s'imparteix totalment a través d'un entorn virtual d'aprenentatge. La metodologia didàctica situa el participant al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge i es fonamenta en l'estudi i realització de casos pràctics, la participació en fòrums de discussió, la realització d'exercicis individuals d'avaluació i activitats cooperatives. Tots els punts del temari inclouen a més activitats d'autoavaluació.

Cada un dels set primers mòduls s'organitza en 4 unitats didàctiques, compostes per:

    
Una descripció precisa dels objectius i de les habilitats que el participant haurà d'adquirir.
    
Un test introductori que el participant haurà de realitzar per poder continuar.
    
Els continguts didàctics als quals el participant podrà accedir en format web i que també podrà descarregar i imprimir, si així ho desitja.
    
Les activitats d'autoavaluació corresponents, que consisteixen en la realització de diversos exercicis de forma interactiva. Són test i exercicis pràctics que es resolen de forma immediata oferint el feed-back de les solucions.
    
Un exercici final d'avaluació personalitzat per a cada participant i compost per deu preguntes de tipus test amb quatre opcions de resposta, les quals només una serà correcta. El participant realitza aquest exercici final en l'espai virtual de l'assignatura i s'obté de forma immediata la qualificació obtinguda.
    
Una activitat d'avaluació, individual o en grup, que forma part de l'avaluació del rendiment acadèmic de cada participant.
    
Les respostes del tutor a les preguntes més freqüents plantejades pels participants.
    
Un accés personalitzat al tutor del mòdul mitjançant correu electrònic.
    
Complements de l'aprenentatge: bibliografia complementària, articles relacionats i diversos vincles.

La durada de cada unitat didàctica serà de dues setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix en dues setmanes (de dimecres a dimarts), de manera que el participant podrà, si ho desitja, aprofitar el cap de setmana per realitzar les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades.

El mòdul 8 consta de 6 unitats didàctiques.
Avaluació

L'avaluació de cada un dels 7 primers mòduls es realitzarà de la manera següent:

    
El 75% de la qualificació correspondrà a la mitjana de les puntuacions obtingudes en els exercicis finals de cadascuna de les quatre unitats didàctiques. Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5 en tres dels quatre exercicis finals de cada unitat didàctica. Es considera superat l'exercici final si el participant obté un mínim de 5 respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En el cas que no s'hagin superat almenys els exercicis finals de tres unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent.
    
El 25% de la qualificació correspondrà a la nota obtinguda en l'activitat individual o de grup que s'estableixi per a cada mòdul.
    
En el cas de no superar el mòdul, s'establirà un període de temps durant el curs acadèmic durant el qual el participant tindrà la possibilitat de realitzar, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades. L'activitat individual o en grup que es realitzi per a cada mòdul no tindrà període de recuperació.
    
L'avaluació del mòdul 8 es realitzarà a partir de la valoració d'un treball individual i un altre en grup d'aplicació i desenvolupament de coneixements.

Temari

El Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament consta d'un total de 60 crèdits ECTS. Els mòduls 1 al 7 tenen, cadascun d'ells, un valor de 6 crèdits, el Mòdul 8 té un valor de 8 crèdits i el Treball Final de Màster val 10 crèdits.

A continuació es detallen els mòduls del programa:

Mòdul 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris. Aquest mòdul es pot cursar per separat. Per realitzar aquest mòdul es requereixen coneixements d'estadística elemental.

Mòdul 3. Economia i polítiques de finançament del medicament. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços. Per realitzar aquest mòdul cal haver superat el mòdul 1.

Mòdul 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 6. Economia de la salut (1): Oferta. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 7. Economia de la salut (2): Demanda. Per realitzar aquest mòdul cal haver superat el mòdul 6.

Mòdul 8. Tècniques de modelització en avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries. Per realitzar aquest mòdul és necessari haver superat els mòduls 1 i 4.
Mòdul 9. Informe final (term paper). Per cursar aquest mòdul cal haver superat els 8 primers mòduls.

CONTINGUTS

    MÒDUL 1: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.
    Tutor: Jaume Puig Junoy
    Autors: Jaume Puig Junoy i José Luis Pinto.

    L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

    Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
    1.1. La necessitat de comptar.
    1.2. Quins són els passos a seguir per realitzar una avaluació econòmica?
    Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (1).
    2.1. Estimació dels costos d'un nou medicament.
    2.2. L'ajust temporal dels costos.
    2.3. La distinció entre el cost mitjà i el cost marginal.
    Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
    3.1. Estimació dels beneficis de les alternatives de tractament.
    3.2. L'ús i el càlcul dels anys de vida ajustats per qualitat (AVAQ).
    3.3. Disseny d'un estudi cost-utilitat (ACU).
    Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1).
    4.1. És útil valorar el resultat en termes monetaris?
    4.2. Les primeres passes per obtenir una mesura del valor monetari.
    4.3. Valorant els resultats a través de la disposició a pagar.
    MÒDUL 2: Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
    Tutor i autor: Carles Murillo i Fort

    L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

    Unitat 1. Mesura de la relació entre despesa en medicaments i renda.
    1.1. Associació entre la despesa en productes farmacèutics i la renda.
    1.2. Mesura del grau d'associació entre la despesa i la renda.
    1.3. La regressió simple com a instrument per valorar la capacitat predictiva de la renda.
    1.4. Valoració dels resultats de l'anàlisi.
    Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
    2.1. Proposta d'un mètode per saber si un medicament és eficaç.
    2.2. Determinants dels canvis en els resultats d'un tractament.
    2.3. Quin és el pes de cada variable explicativa?
    2.4 La quantitat de medicament i les característiques dels individus són determinants de l'eficàcia del tractament?
    2.5. Diagnòstic estadístic del mètode utilitzat.
    Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
    3.1. Elaboració de pressupostos de farmàcia en atenció primària.
    3.2. Què passa quan una variable explicativa és una variable categòrica?
    3.3. Costos de farmàcia en equips d'atenció primària.
    3.4. Les característiques del prescriptor i la despesa farmacèutica.
    Unitat 4. La regressió logística.
    4.1. Models de regressió amb variable dependent categòrica o limitada.
    4.2. El model logit (regressió logística).
    4.3. Validació del model de regressió.
    MÒDUL 3: Economia i polítiques de finançament del medicament.
    Tutor i autor: Jaume Puig Junoy

    L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

    Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
    1.1. La interpretació de la despesa farmacèutica.
    1.2. Quines són les causes de l'augment del preu dels medicaments?
    1.3. Les característiques distintives del mercat farmacèutic.
    Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
    2.1. Les polítiques de gestió farmacèutica.
    2.2. Els copagaments en els serveis de salut.
    2.3. Els efectes dels copagaments en els serveis de salut i en els medicaments.
    Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
    3.1. Les raons per regular el preu dels medicaments.
    3.2. Els sistemes de regulació del preu dels medicaments.
    3.3. Els efectes de la regulació de preus.
    Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.
    4.1. El paper de les patents en el mercat farmacèutic.
    4.2. És possible la competència en el mercat farmacèutic?
    4.3. Els sistemes de preus de referència dels medicaments.
    MÒDUL 4: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços.
    Tutor: Jaume Puig Junoy
    Autors: Jaume Puig Junoy i Eulàlia Dalmau.

    L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

    Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2).
    1.1. Disseny de l'estudi del cost d'una malaltia.
    1.2. Mètodes de valoració del temps remunerat i no remunerat.
    1.3. La qualitat de la valoració de cost.
    1.4. Estudi de l'impacte pressupostari d'un nou fàrmac.
    Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2).
    2.1. Disseny d'un estudi de valoració contingent.
    2.2. Disseny d'una anàlisi conjunta. Com introduïm els resultats de la Disponibilitat a Pagar en una Anàlisi Cost-Benefici.
    Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica.
    3.1. Avaluació econòmica i assaigs clínics.
    3.2. Tècniques de modelització.
    3.3. Fonts d'incertesa en l'avaluació econòmica.
    Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica a la presa de decisions.
    4.1. Criteris de decisió en l'anàlisi cost-efectivitat i cost-utilitat.
    4.2. Presentació de l'estudi i ús dels resultats en la presa de decisions.
    4.3. Avaluació econòmica i política del medicament.
    MÒDUL 5: Gestió del medicament en els sistemes sanitaris.
    Tutors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra.
    Autors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra.

    L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar a l'alumne les possibilitats d'aplicació de la utilització racional dels medicaments per tal de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi.

    Unitat 1. Podem gestionar el medicament?: La visió de la microgestió.
    1.1. La política de medicaments: la diferència entre veure i mirar.
    1.2. Factors que influeixen en la selecció i ús de medicaments: a què ens enfrontem a l'hora de gestionar aquest recurs?
    1.3. Com començar a gestionar: Què saber, què conèixer, què analitzar?
    Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: la visió de la microgestió.
    2.1. La microgestió del medicament: estratègia, tàctica i tècnica.
    2.2. Actuant sobre el fàrmac: la selecció de medicaments i la incorporació de
    novetats terapèutiques.
    2.3. De la gestió del medicament a la gestió de la utilització: Per a qui, quan, com i per què?
    Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: Informació, corresponsabilització, integració i avaluació.
    3.1. La coresponsabilització dels professionals: un element bàsic basat en informació, participació i responsabilitat.
    3.2. Elements de suport operatiu a un pla de gestió del medicament: Integració, formació i avaluació.
    3.3. Desenvolupament d'un Pla Operatiu per a la gestió del medicament en el complex "Sud Saludable".
    Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: la perspectiva de la indústria farmacèutica.
    4.1. El procés de desenvolupament d'un nou fàrmac.
    4.2. Interaccions amb les autoritats reguladores en el desenvolupament de fàrmacs.
    4.3. El desenvolupament internacional de fàrmacs: el Project Management.
    4.4. Avaluació dels projectes de desenvolupament en la Indústria Farmacèutica: el mètode de l'arbre de decisió NPV.
    4.5. La farmacoeconomia en la indústria farmacèutica.
    MÒDUL 6: Economia de la salut (1): Oferta
    Tutor: Jaume Puig Junoy
    Autors: Marisol Rodríguez

    L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en el present mòdul i en el mòdul 7 d'aquest programa de formació.

    Unitat 1. L'Economia i la seva aplicabilitat al camp de la salut.
    1.1. Entendre l'Economia en tres actes i un epíleg.
    1.2. L'aplicació de l'economia al camp de la salut.
    Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de la despesa en salut.
    2.1. La funció de producció de salut.
    2.2. Anàlisi de la despesa en serveis de salut.
    Unitat 3. Els mercats de béns i serveis de salut.
    3.1. Les relacions econòmiques en producció i en la utilització de serveis de salut.
    3.2. Les fallades del mercat de serveis de salut.
    3.3. Les fallades del mercat d'assegurances privades.
    Unitat 4. Costos, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut.
    4.1. Producció i costos en els serveis de salut.
    4.2. L'eficiència en la producció de serveis de salut.
    4.3. Els sistemes de pagament a metges.
    4.4. Els sistemes de finançament hospitalària.
    MÒDUL 7: Economia de la Salut (2): Demanda
    Tutors: Marisol Rodríguez i Carles Murillo i Fort.
    Autors: Marisol Rodríguez, Carles Murillo i Fort i Jaume Puig Junoy.

    L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en el present mòdul i en el mòdul 6 d'aquest programa de formació.

    Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica.
    1.1. Demanda i necessitat: dos models diferents per respondre a la mateixa pregunta.
    1.2. Demanda i inversió en salut: el model de Grossman.
    1.3. Estimació empírica de la demanda.
    Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM).
    2.1. Què entenem per variació en la pràctica mèdica?
    2.2. Tractant d'identificar la magnitud de la variabilitat.
    2.3. Els arguments explicatius de les VPM i l'orientació de polítiques.
    Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència en els serveis de salut.
    3.1. La tecnologia en la producció de serveis de salut.
    3.2. ¿Contractació externa o producció directa?
    3.3. La competència i l'organització dels serveis de salut.
    Unitat 4. L'objectiu d'equitat en salut: teoria i aplicacions.
    4.1. El concepte d'equitat en salut.
    4.2. Evidència empírica sobre l'existència de desigualtats socioeconòmiques en salut.
    4.3. La responsabilitat / contribució dels sistemes de salut a la (in) equitat.
    MÒDUL 8: Tècniques de modelització en avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries.
    Tutors: José Manuel Rodríguez Barrios i Carlos Crespo Palomo.
    Autors: José Manuel Rodríguez Barrios i Carlos Crespo Palomo.

    L'objectiu del seminari és dotar el participant d'habilitats i capacitats pràctiques a l'hora de buscar solucions a un problema d'avaluació econòmica en salut. Per a això es revisaran els conceptes de l'anàlisi de decisions i de les tècniques de modelització en avaluació econòmica per insistir en el desenvolupament pràctic de models d'anàlisi de decisió i models de Markov que comparin diversos cursos d'acció, programes de salut, intervencions sanitàries o tractaments complementaris. D'aquesta manera el participant encara, al llarg del mòdul, els problemes típics de l'aplicació pràctica dels models d'avaluació econòmica i desenvolupa diferents eines per solucionar-los.

    Els participants que ho sol · licitin i acreditin experiència professional específica en economia de la salut i avaluació econòmica podran obtenir la convalidació d'aquest mòdul.

    Unitat 1: Introducció a les tècniques de modelització en els estudis d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries.
    1.1. Conceptes bàsics
    1.2. Tipus de models i justificació de la seva utilització.
    1.3. Avantatges i inconvenients dels models.
    1.4. Directrius per a la lectura crítica de models d'avaluació econòmica
    1.5. Exercici autoevaluable: Excel per avaluació econòmica
    1.6. Avaluació de la unitat: Lectura crítica d'un article (test)
    Unitat 2: Fases d'elaboració d'un model
    2.1. Recerca d'informació
    2.2. Els models d'anàlisi de decisió.
    2.3. Anàlisi de sensibilitat
    2.4. Representació gràfica dels models de cost-efectivitat
    2.5. Exercici autoevaluable: elaboració d'un arbre de decisió
    2.6. Avaluació de la unitat: elaboració d'un arbre de decisió (test)
    2.7. Presentació de l'exercici d'avaluació final i creació de grups de treball (fòrum per grup)
    Unitat 3: Models de Markov (primera part)
    3.1. Conceptes bàsics
    3.2. Dibuixar un model de Markov (diagrama de decisió i graf)
    3.3. Estructura de la informació
    3.4. Propagació de la cohort
    3.5. Exercici autoevaluable: representació gràfica de models de Markov (diagrama de decisió i graf)
    3.6. Exercici autoevaluable: Elaboració d'un model determinístic
    3.7. Avaluació de la unitat: Elaboració d'un model determinístic (test)
    3.8. Definició de rols de treball (fòrum per grup) i recerca bibliogràfica (beneficis clínics) per al'exercici d'avaluació final.
    Unitat 4: Tècniques estadístiques per a la modelització
    4.1. Taxes i probabilitats
    4.2. Probabilitats d'estudis de supervivència
    4.3. Propagació de la incertesa en models de regressió
    4.4. Avantatges i desavantatges dels programari de modelització (Excel, TreeAge, WinBUGS, Arena, ..).
    4.5. Cas pràctic: exercici de taxes a probabilitats, estimació de probabilitat d'estudis de supervivència i propagació de la incertesa.
    4.6. Definició dels comparadors i de l'estructura del model de l'avaluació final. Continuació amb la recerca bibliogràfica (beneficis clínics i qualitat de vida).
    Unitat 5: Models de Markov avançats
    5.1. Incertesa
    5.2. Selecció de les distribucions de probabilitat
    5.3. Plànol cost-efectivitat i corba d'acceptabilitat a pagar
    5.4. Valor de la informació perfecta
    5.5. Cas pràctic: elaboració d'un model de Markov probabilístic
    5.6. Avaluació de la unitat: elaboració d'un model de Markov probabilístic (test)
    5.7. Continuació amb la recerca bibliogràfica per a l'avaluació final, focalitzant en l'ús de recursos i costos unitaris. Preparació del model d'avaluació econòmica i càlcul de probabilitats.
    Unitat 6: Avaluació final
    6.1. Finalització de la recerca bibliogràfica
    6.2. Elaboració del model d'avaluació econòmica determinístic.
    6.3. Transformar el model en probabilístic
    6.4. Obtenció de resultats numèrics i gràfics
    6.5. Fòrum dels participants de cada grup amb el progrés del treball i dubtes
    6.6. Elaboració de l'informe final
    MÒDUL 9: Informe final (term paper)
    Coordinador: Carles Murillo Fort

    Tutor: El tutor serà assignat de forma individualitzada a cada participant en funció del tema triat per a la realització de l'informe final. La direcció del curs assignarà a cada participant un tutor que farà el seguiment i control de les activitats i servirà de suport per als dubtes que puguin sorgir al llarg de la seva realització.

    L'informe consisteix a redactar un document, sobre un tema a l'elecció de cada un dels participants, que contingui elements d'anàlisi econòmica sobre alguns dels punts d'interès de les matèries i continguts del curs.

Modularitat
El Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament (MUESOL) està format pel Programa de postgrau de Farmacoeconomia, el Programa de postgrau d'Economia de la Salut i el Mòdul 8. Els mòduls de l'1 al 8 es poden cursar per separat.
Titulació i valor acadèmic

    La realització dels mòduls de l'1 al 8 més l'Informe final (mòdul 9) permet l'obtenció del Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.
    La realització dels mòduls de l'1 al 5 permet l'obtenció del Diploma de postgrau en Farmacoeconomia, i la realització dels mòduls de l'1 al 3 més els mòduls 6 i 7 permet l'obtenció del Diploma de postgrau en Economia de la Salut, ambdós expedits per la Universitat Pompeu Fabra.
    La realització de mòduls de forma aïllada (a excepció del mòdul 9) porta a l'obtenció d'un certificat en la matèria tractada expedit per la Barcelona School of Management.

VALOR ACADÈMIC
60 ECTS *.
* European Credit Transfer System. 1 crèdit ECTS equival a una dedicació total aproximada de 25 hores per part del participant, incloent hores lectives i treball personal.

Destinataris

El Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament (MUESOL) s'adreça a professionals dels sectors sanitari i farmacèutic que no disposin de temps per a una formació presencial o prefereixin una formació basada fonamentalment en la comunicació virtual. Aquest programa online en Economia de la Salut i en Farmacoeconomia s'adapta a les necessitats i requeriments de professionals amb experiència i de titulats recents que vulguin ampliar els seus coneixements en aquestes àrees. El programa no exigeix ??als participants coneixements previs d'economia. Per seguir el mòdul 2 els participants han de tenir, o adquirir abans del seu inici, coneixements elementals d'estadística descriptiva i inferencial.

El programa s'adreça a professionals que, independentment del seu lloc de residència, vulguin seguir un curs a distància de les característiques esmentades.

Aquest programa està especialment indicat per a completar la formació d'aquells professionals amb responsabilitats de gestió o de titulats que vulguin adquirir les habilitats necessàries per a la gestió:

     hospitals, laboratoris clínics i centres sanitaris públics i privats,
     administracions públiques encarregades de la gestió i / o finançament de medicaments i serveis sanitaris,
     empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, centres de formació en gestió de medicaments i serveis sanitaris, etc.

Requisits

Requisits d'admissió
Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat de l'àmbit sanitari, farmacèutic, de les ciències de la salut o de l'economia. Es valorarà positivament una experiència mínima de dos anys en el sector, tant a nivell nacional com internacional (experiència en hospitals, laboratoris clínics i centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió i / o finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, serveis de consultoria en gestió sanitària i farmacèutica, etc.). Es valorarà positivament tenir coneixements d'anglès, oral i escrit. La valoració de les candidatures es farà en base a un escrit de presentació (màxim dues pàgines) en el qual els candidats exposaran les seves motivacions per estudiar el Màster i els seus objectius professionals.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

La llengua vehicular del programa serà el castellà.

Durada

Inici: octubre 2012. Fi: juliol 2014. Durada: 21 mesos.

Professorat

Direcció Jaume Puig Junoy Professor Titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Director del Màster en Economia de la salut i del medicament de la Barcelona School of Management. Carles Murillo Catedràtic d'Economia Aplicada del Departament de Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Director de l'Observatori de les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA-UPF). Co-director del Màster en Economia de la Salut i del Medicament de la Barcelona School of Management.

Lloc on s'imparteix el curs

El curs s'imparteix totalment a través d'un entorn virtual d'aprenentatge.
Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament
Barcelona School of Management UPF
Campus i seus: Barcelona School of Management UPF
Barcelona School of
Balmes, 132-134 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X