Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Treball Social Sanitari (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari de Treball Social Sanitari en línia de la UOC està dissenyat per a proporcionar una formació especialitzada en l'àmbit de l'assistència sanitària i la salut.

La majoria d'organitzacions sanitàries, tant els hospitals com els centres de salut, disposen en els seus organigrames de servei o unitat de treball social sanitari. Juntament amb el diagnòstic mèdic i d'infermeria, també s'elabora el diagnòstic social sanitari, que contribueix a la recuperació i rehabilitació de cada pacient.

Els nous models de gestió clínica i treball interdisciplinari han transformat el paradigma de l'atenció psicosocial. Tanmateix, mentre altres professionals de la salut, metges i infermers/es tenen una àmplia oferta formativa, els/les treballadors/es socials sanitaris/es no en tenen i en molts casos exerceixen de manera autodidàctica.

En aquest context, la UOC crea el màster universitari de Treball Social Sanitari, el primer i únic centrat en l'àmbit de la salut que ofereix una formació reglada. Un màster pioner que respon a una necessitat estructural, funcional i legal.

L'estudiant d'aquest màster adquireix el coneixement teòric i pràctic, així com les competències i habilitats, per a garantir una assistència de qualitat, un bon diagnòstic social sanitari i la capacitat de dissenyar un pla d'intervenció adequat. Aquest programa aprofundeix en tots els vessants de l'atenció psicosocial, que considera les vivències tant de les persones malaltes o en risc d'emmalaltir com de les famílies o persones properes, el seu entorn, les emocions que genera la malaltia, les dificultats laborals, la dependència, etc.

Competències:

Competències transversals


Capacitat per a l'organització i la planificació.

Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos amb seguretat, fluïdesa i autonomia.

Capacitat per a transmetre a un públic especialitzat o no especialitzat els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten.

Capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions.

Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.

Capacitat per al treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.

Capacitat d'adaptació a noves situacions i d'actualització mitjançant l'aprenentatge permanent.

Capacitat de compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

Capacitat per a transformar els coneixements adquirits en serveis de qualitat per a mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i de les seves famílies.

Capacitat per a la reflexió i l'autocrítica en relació amb les noves realitats de les persones malaltes i de les comunitats on viuen.

Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

Capacitat per a identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

Capacitat per a diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.

Capacitat per a identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o al risc de malaltia.

Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés.

Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per a orientar els responsables institucionals i polítics en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari públic o privat.

Capacitat per a fer un diagnòstic social sanitari i garantir la prestació del servei adequat a les necessitats de les persones i de la institució sanitària.

Capacitat per a implicar altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.

Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes multidisciplinaris i interdisciplinaris d'acord amb els principis i valors del model biopsicosocial.

Capacitat per a liderar i promoure programes biopsicosocials de prevenció primària i secundària en l'àmbit individual, grupal i comunitari.

Capacitat per a analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis mitjançant el conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.

 

Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per obtenir la titulació de màster universitari de Treball Social Sanitari, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 38
Optatives 10
Pràctiques 4
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Context històric, antropològic i filosòfic en el treball social sanitari 5
 • Estructura i funcionament del sistema sanitari 5
 • La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital 5
 • La intervenció del treball social sanitari segons els àmbits sanitaris 6
 • Eines de treball per a la intervenció 6
 • Mètodes i tècniques en el treball social sanitari 6
 • Disseny de programes i recursos de suport a les persones malaltes i a les seves famílies 5
 • Pràcticum 4
 • Treball final de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits
Intervenció des del treball social sanitari en organitzacions transversals al sistema sanitari 5
Intervenció des del treball social sanitari en persones amb malaltia mental 5
Intervenció des del treball social sanitari en persones amb malalties de baixa prevalença 5
Treball social sanitari en malalties amb gran afectació social i psicosocial 5
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El/la treballador/a social sanitari/a format/da a la UOC serà capaç d'exercir des d'un nou rol professionalitzat i mantenir una relació horitzontal amb els/les altres professionals que formen part de l'equip d'atenció sanitària; en definitiva, desenvolupar la seva funció d'acord amb les exigències del sistema sanitari del segle XXI.

Destinataris

El màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC s'adreça a treballadors que vulguin exercir en l'àmbit sanitari des d'un doble vessant: el primer, l'acció de prevenció i assistència als malalts i les seves famílies, i el segon, la gestió i planificació dels centres que els atenen.

Per això, per a cursar aquest màster cal haver completat algun dels estudis universitaris espanyols o expedits per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Treball Social.

 • Grau de Treball Social.Requisits

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Treball Social Sanitari és obligatori haver cursat alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Treball Social

 • Grau de Treball Social


Per a accedir a estudis oficials de màster, és necessari tenir un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, segons on hagis fet aquests estudis:


 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a l'Amèrica Llatina o altres països de fora de la UE.


Criteris d'admissió:

Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.Coneixements previs:


 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018

Objetius

Obtenir coneixements avançats de les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari.

Adquirir coneixements sobre el sistema nacional de salut: estructura, funcionament, cultura i exigències de la institució sanitària.

Obtenir coneixements dels mètodes, les tècniques i les eines de treball per a la intervenció en el treball social sanitari.

Desenvolupar la capacitat de fer un diagnòstic dels problemes psicosocials de les persones i les seves famílies associats a una malaltia.

Desenvolupar el pensament crític per a analitzar les realitats socials de les persones malaltes, les famílies i les comunitats on viuen.

Adquirir la capacitat per a garantir la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.

Desenvolupar i consolidar la capacitat de planificar, implantar i avaluar plans d'intervenció adequats.

Adquirir i desenvolupar la capacitat d'investigar sobre els serveis i prestacions perquè la cobertura resulti més adequada, eficaç i eficient.

Adquirir la capacitat d'identificar i analitzar les diferències i necessitats de cada individu.

Dotar l'estudiant d'una deontologia i ètica professional correcta, compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no-discriminació.

Adquirir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

Centres de salut o serveis d'atenció primària de salut.
Serveis d'atenció sociosanitària domiciliària a malalts/es amb patologies cròniques i terminals.
Hospitals generals, hospitals maternals i hospitals infantils.
Centres sociosanitaris: atenció sociosanitària a pacients crònics i terminals, unitats de cures pal·liatives.
Serveis de salut mental: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament infantil i d'adults; hospitals de dia; centres de dia; pisos protegits; inserció sociolaboral; unitats de tractament de pacients en fase aguda; centres residencials per a pacients crònics; associacionisme de persones afectades, de familiars i altres grups; serveis d'atenció a persones amb demències i trastorns neurològics degeneratius.
Serveis d'atenció a les drogodependències: serveis d'atenció (informació, prevenció, diagnòstic i tractament) a les drogodependències, comunitats terapèutiques, centres de rehabilitació i de reinserció social i laboral.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Treball Social Sanitari (UOC)

Màster Universitari de Treball Social Sanitari (UOC)