Curs Monogràfic sobre Control de Gestió

Curs
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

El control de gestió és aquella part del procés empresarial que contribueix al compliment dels objectius i realització de l'estratègia. Aquest curs pretén desenvolupar una visió pràctica sobre el concepte de control de gestió, que apropi l'alumne a l'operativa i responsabilitats del controller.

Temari

• Fonaments de control de gestió. Sistemes d'informació. Com complir objectius estratègics i operatius. Limitacions dels sistemes de control. Tipus d'instruments de control.
• Organització per centres de responsabilitat. Centres de costos i de beneficis. Els preus de transferència.
• Planificació estratègica. Elaboració del pla estratègic. Definició d'estratègia competitiva de l'empresa.
• Sistemes de costos: complet, variable i estàndard. Anàlisi de desviacions. El sistema ABC: costos rellevants per a la presa de decisions.
• El pressupost. Funcions. Models pressupostaris: base zero, flexible ... L'obtenció del pressupost econòmic (operacions i inversions) i financer. Càlcul i anàlisi de desviacions pressupostàries.
• Control d'activitats operatives I: Aprovisionament, producció i comercial.
• Control d'activitats operatives II: Anàlisi d'inversions i valoració d'empreses. Quadre de comandament d'operacions.
• Control de gestió financera. Estructura financera. Liquiditat. Estocs i proveïdors. Control per ràtios.
• Control dels procediments administratius i auditoria de la gestió.
• El control de gestió com a eina per a la presa de decisions. La funció del controller.

Destinataris

Directors financers, responsables d'administració, controllers, gerents de planificació i control, responsables de projectes d'implantació de quadre de comandament (Balanç Scorecard), responsables d'implantació del sistema de costos basat en activitats, responsables de sistemes d'informació, auditors, assessors de empreses, responsables del desenvolupament corporatiu, i en general a totes aquelles persones amb coneixements bàsics sobre l'àrea financera que estiguin interessades en els aspectes pràctics de la funció de control.

Metodologia

Presencial: Es busca desenvolupar en els alumnes la participació i augmentar la seva capacitat per a la presa de decisions i la recerca de solucions a problemes complexos. Això s'aconsegueix a través de la formació interactiva, en què s'equilibra tant el treball individual com la participació en grups de treball, i en què s'utilitzen diverses metodologies. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals.

Durada

Inici: octubre 2022.

Objectius

Entre d'altres es poden assenyalar els objectius següents:
• Ensenyar a l'assistent a planificar situacions, organitzar recursos, dirigir persones cap als objectius i mesurar l'impacte dels resultats, dins l'àmbit del control del patrimoni i assegurament del valor de l'empresa.
• Conèixer les noves eines de planificació i pressupostació com a suport a la presa de decisions.
• Saber establir accions correctores a través del seguiment i control de les desviacions pressupostàries.
• Aprendre a construir sistemes d'informació i d'alertes per descobrir riscos potencials del negoci i poder anticipar-se a qualsevol situació.
• Establir tècniques per descobrir aspectes crítics favorables i desfavorables del negoci i avaluar el seu impacte en el valor real de l'empresa.

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial: 1.158 euros. Online: 731 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Monogràfic sobre Control de Gestió
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X