Curs Monogràfic de Gestoria fiscal, laboral i comptable

7 Persones han demanat informació
1046 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic de Gestoria fiscal, laboral i comptable
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

La gestoria fiscal, laboral i comptable és un instrument bàsic per al compliment de les obligacions legals que incumbeixen a empresaris i professionals.
La formació en aquesta professió exigeix, a més de coneixements en les àrees afectades, el domini de nombrosos tràmits i procediments administratius i l'ús d'eines de gestió apropiades.
El Centre d'Estudis Financers presenta aquest curs especialitzat per a la formació de continguts per al gestor administratiu que vulgui obtenir els coneixements necessaris per iniciar o assentar la seva tasca professional.

Temari

gestoria fiscal
• L'alta d'empresaris i professionals. Models 036 i 037.
• L'alta en l'IAE.
• NIF, domicili fiscal i altres obligacions formals.
• Les retencions:
o Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i imputacions de renda. Models 111 i 190.
o Retencions d'arrendaments d'immobles. Models 115 i 180.
• L'IRPF:
o Activitats econòmiques:
o Règims aplicables:
? Estimació directa: normal i simplificada. Obligacions.
? Estimació objectiva (mòduls).
o Pagaments a compte, pagaments fraccionats.
o llibres de registre.
• L'impost sobre societats:
o liquidació. Base imposable - resultat comptable.
o Obligacions comptables i registrals.
o Declaració. Model 200.
o Pagaments fraccionats. Model 202.
• L'IVA:
o règims de tributació:
? Règim general. Models 303 i 390.
? Règim simplificat (mòduls).
? Règim de recàrrec d'equivalència.
? Règim d'agricultura, ramaderia i pesca.
o El criteri de caixa.
o Operacions intracomunitàries.
• Les factures.
• Els llibres de registre de l'IVA.
• Declaracions informatives:
o Operacions incloses en els llibres de registre. Model 340.
o Operacions amb tercers. Model 347.
• Formes de presentació de les declaracions.
• Notificacions electròniques obligatòries.
• El certificat electrònic.
gestoria comptable
• Obligacions en matèria comptable de les empreses espanyoles:
o Pla General de Comptabilitat i Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
o Obligacions legals relatives a la comptabilitat dels empresaris.
o El mètode comptable.
• Compres i despeses:
o Notes preliminars: comptes que les designen i incidència en els comptes anuals.
o Concepte i registre comptable de les despeses.
o subgrup 60. Compres.
o subgrup 61. Variació d'existències.
o subgrup 62. Serveis exteriors.
o subgrup 63. Tributs.
o subgrup 64. Despeses de personal.
o subgrup 65. Altres despeses de gestió.
o subgrup 66. Despeses financeres.
o subgrup 67. Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals.
• Vendes i ingressos:
o Concepte i registre comptable dels ingressos.
o subgrup 70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc.
o subgrup 71. Variació d'existències.
o subgrup 73. Treballs realitzats per a l'empresa.
o subgrup 74. Subvencions, donacions i llegats.
o subgrup 75. D'altres ingressos de gestió.
o subgrup 76. Ingressos financers.
o subgrup 77. Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals.
• Aplicació del principi de meritació. Ajustaments per periodificació. Interessos meritats i no vençuts.
• El resultat de l'exercici. Notes fonamentals sobre el concepte de resultat de l'exercici. La regularització: determinació del resultat comptable.
• Immobilitzat material. Inversions immobiliàries. Actius no corrents mantinguts per a la venda:
o Normativa aplicable a l'immobilitzat material.
o Formes d'adquisició de l'immobilitzat.
o La valoració de l'immobilitzat material.
o Amortitzacions.
o Pèrdues per deteriorament de valor.
o Alienació de l'immobilitzat material.
o Inversions immobiliàries.
o Actius no corrents mantinguts per a la venda.
• Immobilitzat intangible:
o Concepte i criteris exigits per al seu reconeixement comptable.
o Normativa aplicable.
o Adquisició, amortització, pèrdues per deteriorament de valor i venda d'immobilitzats intangibles.
o Anàlisi de les diferents comptes.
• Arrendaments:
o Normativa aplicable.
o Arrendament financer o leasing.
o El contracte de lloguer o rènting.
o Contracte de venda amb arrendament financer posterior o surt & lease-back.
o Classificació dels contractes com a arrendament financer i arrendament operatiu.
o Breu referència al PGC de pimes.
• Existències:
o Concepte.
o Classificació.
o Registre comptable.
o Valoració inicial.
o Valoració posterior.
• Impost sobre beneficis:
o Càlcul i comptabilització de la despesa meritada per l'impost sobre societats.
o Diferències entre el resultat comptable i la base imposable.
o Diferències permanents.
o Diferències temporànies.
o Diferències temporànies originades per ingressos i despeses registrats directament en patrimoni net.
o Tractament de la despesa per l'Impost sobre Societats en pimes.
• Els comptes anuals de l'empresa:
o Dates límit dels estats financers i llibres obligatoris.
o Límits dels comptes anuals.
o Estructura i normes d'elaboració dels comptes anuals.
o El compte de resultats.
o L'estat de canvis en el patrimoni net.
o L'estat de fluxos d'efectiu.
o La memòria.
o La legalització de llibres i el dipòsit dels comptes en el Registre Mercantil.
Gestió laboral i nòmines
El rebut de salaris: generalitats del salari, encapçalament i període de liquidació de la nòmina.
El rebut de salaris: meritacions.
El rebut de salaris: deduccions.
El rebut de salaris: determinació de les bases de cotització a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, i de la base subjecta a retenció de l'IRPF. Tipus de cotització.
Documents de cotització. Bonificacions i reduccions en el pagament de la quota. Recàrrecs.
Supòsits pràctics.
 

Destinataris

Aquest programa està dirigit fonamentalment a gestors administratius, gestors d'empreses, comptables, i a qualsevol persona que vulgui aconseguir els coneixements necessaris per exercir la gestió i compliment de les obligacions legals que incumbeixen a aquestes àrees.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia presencial i online.

Durada

Inici: Abril 2022.

Titulació obtinguda

En la modalitat presencial es lliurarà un certificat acreditatiu de la realització del curs a aquells alumnes que assisteixin, com a norma general, amb aprofitament al 90% de les sessions.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial (Barcelona i Madrid): 1.450 euros. Presencial (València): 1.320 euros. Online: 1.100 euros.

Professorat

Barcelona: En José Luis Giral Tricas. Tècnic Tributari i Comptable. Censor Jurat de Comptes. D. Manuel Crespo Segura. Secretari General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.
Curs Monogràfic de Gestoria fiscal, laboral i comptable
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X