Curs Superior sobre Pràctica en Relacions Laborals

Curs
On-line
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Obtenir la pràctica necessària per al desenvolupament de totes aquelles qüestions plantejades a l'assessor jurídic-laboral en matèria de pactes i clàusules contractuals, frau de llei, compromís per pensions, pràctica retributiva, descentralització empresarial, aspectes fiscals...

Temari

• Disseny de Polítiques de Contractació i Política Retributiva:
o La delimitació entre el concepte de treballador i altres figures afins, fent especial èmfasi en:
? La figura del becari.
? Socis i administradors.
? Els autònoms econòmicament dependents.
• Disseny de la política de contractació a l'empresa:
o La discriminació a l'accés a l'ocupació.
o El precontracte de treball.
o Les modalitats de contractació laboral.
o El règim jurídic dels incentius a l'ocupació (reduccions i bonificacions a les quotes de Seguretat Social).
o Les possibles clàusules contractuals:
• Disseny de la política retributiva:
o Concepte i caràcters del salari.
o Lestructura salarial i els criteris de consolidació del salari.
o Clàusules de revisió i clàusules de salvaguarda salarial.
o Mecanismes d?ajust salarial:
o Modernes tendències en l'ordenació del salari:
• Efectes Laborals a la Reestructuració i Successió d'Empreses:
o Visió global de les mesures laborals de flexibilitat a l'empresa.
o Aspectes comuns a les diferents mesures de flexibilitat laboral.
o Modificació substancial de les condicions de treball.
o Inaplicació de condicions del conveni col·lectiu.
o Altres mesures de flexibilitat interna: mobilitat funcional, geogràfica i distribució irregular de la jornada.
o Acomiadament col·lectiu.
o Procediment de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
• Estratègia Empresarial en Matèria d'Acomiadaments i Indemnitzacions:
o La decisió empresarial d'acomiadar i d'altres formes d'extinció de la relació laboral.
o La carta d'acomiadament.
o La reacció del treballador davant la decisió empresarial d'acomiadar: actes previs al procés judicial.
o Els càlculs a efectuar en un acomiadament.
• Responsabilitat Empresarial per Incompliments Socio-Laborals:
o Relacions entre empreses.
o Contractes i subcontractes.
o Responsabilitat solidària de lempresa principal en matèria de prevenció de riscos laborals.
o El dret del treball i els grups dempreses.
o Empreses de treball temporal i cessió de treballadors.
o Assetjament a l'entorn laboral.
o La responsabilitat de lempresari en cas daccident de treball o malaltia professional.
• Seguretat Social i Empresa:
o El sistema de la Seguretat Social.
o Camp daplicació i inscripció dempreses.
o Afiliació, altes i baixes.
o Incapacitat temporal.
o Maternitat. Paternitat. Risc durant l'embaràs. Incapacitat permanent.
o Jubilació.
o Mort i supervivència.
o Atur.
• Negociació Col·lectiva:
o Els òrgans de representació de lempresa.
o Drets i garanties dels representants dels treballadors.
o Eleccions i mandat electoral.
o Aspectes estratègics de negociació.
o Aplicació i interpretació del conveni.

Destinataris

Totes les persones que persegueixin una especialització en làmbit de lassessoria juridicolaboral; que es responsabilitzin de contractes de treball, acomiadaments, prejubilacions, mesures de flexibilitat laboral, responsabilitats empresarials, etc.

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a obtenir un Títol Propi Universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA.
Curs Superior sobre Pràctica en Relacions Laborals
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X