Curs Professionalitzador de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals (UOC)

Curs
On-line
105 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
En el dinàmic entorn econòmic actual les empreses es veuen obligades a adaptar i reinventar els seus processos de producció, un procés en el qual la direcció ha d'activar els seus recursos humans per a aconseguir alinear el desenvolupament laboral amb el personal.
Davant aquest repte, les empreses demanden professionals de recursos humans amb formació suficient per a gestionar el dia a dia de les organitzacions, un profund coneixement del marc jurídic laboral vigent i habilitats per a mitjançar en les relacions entre empresa i treballador.

Temari

EL NOU ENTORN SOCI-LABORAL
 • Un nou concepte per a la gestió i direcció de persones
 • Estructura organitzativa. Tendències actuals
 • La flexibilització i individualització de les relacions laborals
ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIRECCIÓ D'RR.HH.
 • Visió, missió i valors culturals
 • Estratègia empresarial
 • Polítiques de recursos humans
RECLUTAMENT I SELECCIÓ
 • La planificació de recursos humans
 • Disseny i descripció de llocs de treball
 • Captació i selecció de recursos humans
 • Pla d'acollida
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
 • La formació en l'empresa
 • Desenvolupament de carreres professionals
AVALUACIÓ I RETRIBUCIÓ
 • L'avaluació
 • Gestió de la política retributiva. Nous enfoquis
RELACIONS LABORALS
 • Relacions entre empresa i Administració pública
 • Relacions entre empresa i treballador. La contractació
 • Relacions col·lectives de treball
ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS
 • Nòmines
 • Seguretat Social: Règim general
 • La protecció contributiva per desocupació
 • Protecció i seguretat de dades personals i relacions laborals
Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Aquesta assignatura constitueix el nucli central del programa. Inicialment permet contextualitzar la situació actual en l'àmbit sociolaboral i descobrir la importància d'aquesta per al compliment de la missió de l'empresa en tot el relacionat amb els recursos humans, és a dir, les polítiques que es defineixin quant a selecció i incorporació del personal, als plans de formació o de carrera, als criteris que s'apliquin per a establir la retribució i com s'avalua el compliment de les funcions.
Una vegada obtinguda una visió global de les funcions del departament de recursos humans i de la seva implicació estratègica en el funcionament de l'empresa, detalla tot el relacionat amb l'administració del personal: les relacions entre l'empresa i el treballador, de manera individual, que es defineixen bàsicament a través del contracte i dels elements que es defineixen, com són la jornada laboral, els descansos, el salari, etc.
També introdueix la relació entre l'empresa i els treballadors, de manera col·lectiva, tractant temes com l'estatut dels treballadors, el comitè d'empresa, etc.
Finalment, se centra en els aspectes administratius de la gestió del personal, com són la confecció de nòmines, les assegurances socials, quitances, etc.

Competències per a les quals et prepara el curs

Planificar , organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques i funcions de l'àrea de RH (Selecció, formació, desenvolupament professional, política retributiva, gestió de personal) Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i realització de la gestió administrativa en l'àmbit de les relacions laborals individuals. Disposar d'habilitats i coneixement dels aspectes de les relacions laborals col·lectives i de les Administracions vinculades en l'àmbit laboral. Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius en l'empresa a través de la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, així com disposar d'habilitats en la cerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent. Identificar, en l'àmbit de les TIC, les eines de gestió de RH, així com sistemes telemàtics i informàtics de relació amb les Administracions Públiques.

Requisits

 • Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura:Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Diploma d'extensió universitària:Amb la garantia d'UOC X.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Data d'inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

 • Disposar un marc de referència bàsic sobre el procés actual de transformacions de l'entorn sociolaboral.
 • Comprendre la importància de la visió, missió i valors culturals del projecte empresarial.
 • Conèixer en què consisteix i com es formula un pla estratègic empresarial, el seu impacte en les organitzacions i en les polítiques de recursos humans.
 • Conèixer els instruments necessaris per a realitzar una adequada planificació de recursos humans.
 • Aprendre com s'efectua el procés de descripció i disseny dels llocs de treball.
 • Aprendre a realitzar un procés de selecció,i ser capaces de crear instruments per a la integració dels nous empleats en l'organització.
 • Entendre les claus per a detectar les necessitats formatives i saber elaborar un pla de formació.
 • Saber establir un procés raonable per al desenvolupament de les carreres professionals dels empleats.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat de EducaciOnline en Gestió de recursos humans.

Promocions

Fracciona fàcil.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final
Curs Professionalitzador de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X