Cicles Formatius de Grau Superior

Formació Professional

Descripció, organització, objectius i requisits d'accés dels cicles formatius de grau superior.
El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; Planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Per a accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:
 • Haver superat el batxillerat o equivalent.
 • En cas de no disposar del batxillerat, cal superar una prova d'accés i tenir 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova.
 • Les persones que disposen d'un títol de tècnic o tècnica i tenen 18 anys poden:
  • Superar una prova d'accés específica.
  • Superar el curs d'accés a cicles formatius de grau superior.

Titulació: Tècnic/a superior de la professió corresponent

Modalitat: Presencial o a distància.

Llistat de Cicles Formatius de Grau Superior

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Superior Hores
Activitats físiques i esportives Animació d'activitats físiques i esportives 2.000
Administració i gestió Administració i finances
Secretariat
2.000
1.300
Agrària Gestió forestal i del medi natural
Gestió i organització d'empreses agropecuàries
Paisatgisme i medi rural
Ramaderia i assistència en salut animal
2.000
2.000
2.000
2.000
Arts gràfiques Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Disseny i gestió del a producció gràfica
2.000
2.000
Comerç i màrqueting Comerç internacional
Gestió comercial i màrqueting
Serveis al consumidor
Transports i logística
2.000
1.400
1.400
2.000
Edificació i obra civil Projectes d'edificació
Projectes d'edificació, perfil professional en rehabilitació i restauració
Projectes d'obra civil
Projectes d'obra civil, perfil professional d'ús d'aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)
Projectes d'obra civil, perfil professional de sobreestant
Realització i plans d'obra
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
1.700
Electricitat i electrònica Automatització i robòtica industrial
Manteniment electrònic
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Sistemes electrotècnics i automatitzats
2.000
2.000
2.000
2.000
Energia i aigua Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Energies renovables
2.000
2.000
Fabricació mecànica Construccions metàl·liques
Disseny en fabricació mecànica
Òptica d'ullera
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers
Programació de la producció en fabricació mecànica
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Fusta, moble i suro Disseny i moblament 2.000
Hoteleria i turisme Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
Animació turística
Direcció de cuina
Direcció de serveis de restauració
Gestió d'allotjaments turístics
Guia, informació i assistències turístiques
Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d'animació turística
2.000
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Imatge i so Animació en 3D, jocs i entorns interactius
Animació en 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional en mons virtuals, realitat augmentada i gamificació
Il·luminació, captació i tractament de la imatge
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
So per audiovisuals i espectacles
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Imatge personal Assessoria d'imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria
2.000
2.000
2.000
2.000
Indústries alimentàries Processos i qualitat en la indústria alimentària
Vitivinicultura
2.000
2.000
Informàtica i comunicació Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d'aplicacions per a webs
2.000
2.000
2.000
Instal·lació i manteniment Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Mecatrònica industrial
Mecatrònica industrial, perfil professional de fabricació de productes ceràmics
Prevenció de riscos professionals
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Maritimopesquera Aqüicultura
Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions
Transport marítim i pesca d'altura
2.000
2.000
2.000
Química Fabricació de productes farmacèutics i afins
Indústries de procés de pasta i paper
Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat
Química ambiental
Química industrial
1.400
1.400
2.000
1.400
2.000
 Sanitat Anatomia patològica i citologia
Audiologia protètica
Dietètica
Documentació sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Ortopròtesi i productes de suport
Pròtesis dentals
Radioteràpia
Salut ambiental
2.000
2.000
2.000
1.400
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000
1.700
2.000
Seguretat i medi ambient Educació i control ambiental 2.000
Serveis socioculturals i a la comunitat Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social
Interpretació de llengua de signes
Promoció de la igualtat de gènere
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Tèxtil, confecció i pell Patronatge i moda
Vestuari a mida i per a espectacles
2.000
2.000
Transport i manteniment de vehicles Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d'aviònica
2.000
2.000
2.000

Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Per poder realitzar aquesta prova cal tenir 19 anys, o complir-los durant l'any en que es realitza la prova d'accés i no tenir el títol de batxillerat o equivalent.

La prova es pot fer amb 18 anys o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova, si es posseeix el títol de tècnic/a de formació professional específica.

Els continguts de la prova s'ajusten a les matèries de 1r i 2n de batxillerat i aquests es divideix en dues parts, una part comuna per a tothom i una específica que varia en funció del cicle formatiu que es vol cursar:
 • Part comuna: són les matèries obligatòries per a l'accés a tots els cicles formatius:
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
  • Matemàtiques
Aquesta part té un valor del 50% de la nota.
 • Part específica: són dues matèries més, diferents en funció del cicle formatiu de grau superior al qual es vol accedir. Les persones que provenen d'un CFGM d'una família i volen accedir a un CFGS de la mateixa família o del mateix grup d'itineraris estan exempts d'aquesta part.
El valor d'aquesta part és del 50% de la nota.

Els grups d'itineraris de les diferents famílies professionals són els següents:

GRUP 1 GRUP2 GRUP3 GRUP 4
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)


 
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)


 
 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d'ensenyaments esportius
Matèries: tecnologia industrial, dibuix tècnic i física
 
Matèries: química, biologia i ciències de la terra i medi ambient. Matèries: segona llengua estrangera, psicologia i sociologia, economia de l'empresa i geografia. Matèries: educació física i una de matèries següents: biologia, ciències de la terra i del medi ambient i química.

La inscripció a la prova d'accés es fa a través d'internet des del portal del Departament d'Ensenyament de la Generaltiat de Catalunya.

La preinscripció a la prova s'acostuma a realitzar entre els mesos de febrer i març i la realització de la prova es convoca un cop a l'any, durant el mes de maig.

Curs d'accés a Cicles formatius de grau superior

Per realitzar aquest curs cal estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà específic, esportiu o d'arts plàstiques i disseny.

El curs té una durada mínima de 700 hores i els continguts s'organitzen en dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica  que varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir:

Part comuna: matèries que tothom ha de cursar de forma obligatòria.
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
Part específica: cada estudiant ha de triar dues matèries de la part específica (una ha de ser matemàtiques) i aquestes varien en funció del cicle formatiu de grau superior al que es vulgui accedir. L'estudiant haurà de triar entre una de les quatre possibles opcions:

Opció cientificotecnològica (CT) Opció humanística i social (HS) Opció artística (AR) Opció esportiva (EE)
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 
 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Fusta, moble i suro


 
 • Activitats físiques i esportives

 
Matèries: matemàtiques; física-tecnologia; química-biologia. Matèries: matemàtiques; economia d'empresa; psicologia i sociologia. Matèries: matemàtiques; física-tecnologia; expressió gràfica i plàstica. Matèries: matemàtiques; química-biologia; ciències de l'esport.

Totes les opcions donen també accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés pròpia d'aquests ensenyaments.

On prepara la prova d'accés o realitzar el curs d'accés

La preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior es pot fer per lliure o en diferents centres formatius. Alguns d'aquests, també ofereixen l'opció de fer el curs de preparació per l'accés a grau superior.
 • Centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (aquests ofereixen tant la preparació del curs d'accés com de la prova d'accés).
 • Alguns centres públics i concertats, distribuïts per Catalunya, ofereixen un curs preparatori d'accés a CFGS.
 • També hi ha una àmplia oferta de centres privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau Superior

PUBLICITAT