Orientació Acadèmica

Certificats de professionalitat

 • Què són els certificats de professionalitat?

  Els certificats de professionalitat són documents que acrediten que posseeixes un conjunt de coneixements, habilitats i aptituds que et capaciten per desenvolupar una activitat laboral. Aquests estan regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

  Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Alguns certificats poden acreditar només una part de la qualificació.

  L'expedició dels certificats la realitza el SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) i el SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)

  Els certificats de professionalitat estan associats a una de les 26 famílies professionals  i a un nivell de qualificació (de l'1 a 3).
   

  Per què serveix un certificat de professionalitat?

  Un certificat de professionalitat serveix perquè puguis acreditar les teves competències tècniques en una professió concreta. Són titulacions oficials que et permeten demostrar els teus coneixements.

  Aquesta acreditació et permet poder desenvolupar un treball relacionat amb el certificat que tinguis. En alguns sectors professionals, posseir un certificat de professionalitat o una altra formació reglada, com uns estudis de Formació Professional o un carnet professional, pot ser un requisit indispensable per poder accedir a un lloc de treball.

  Aquest certificat és vàlid per a tot el territori espanyol.

  Si vols anar a treballar a l'estranger, pots sol·licitar el suplement Europass del certificat de professionalitat, és un document informatiu en anglès o en altres llengües europees que permet la comprensió del títol a tercers (ocupadors o institucions). En ell s'hi inclou informació sobre competències i resultats d'aprenentatge adquirits, conjunt d'ocupacions accessibles, organismes d'expedició i acreditació, formes d'obtenir el certificat o títol, nivell internacional del mateix, requisits d'entrada i possibilitats d'accés a altres acreditacions oficials.
   

  Quines diferències hi ha entre un certificat de professionalitat i un títol de FP?

  Els títols de Formació Professional són estudis de major durada i s'imparteixen un nombre major de continguts. Cursant uns estudis de FP, pot ser que obtinguis diferents unitats de competència que poden anar relacionades amb un certificat de professionalitat. En finalitzar uns estudis de FP obtens una titulació acadèmica que et permet l'accés al món laboral o prosseguir els teus estudis cap a nivells superiors de formació.

  Els certificats de professionalitat són estudis de menor durada i es centren exclusivament en els continguts propis del certificat. En finalitzar els estudis conduents a un certificat, obtens una titulació amb efectes laborals, és a dir, que et permet l'accés al món laboral.

  Si posseeixes diferents certificats de professionalitat relacionats amb un títol de formació professional i els requisits d'accés a la FP, pots cursar el títol de formació professional i sol·licitar una convalidació parcial dels estudis.

  Ambdues formacions tenen un període obligatori de pràctiques en empreses.
   

  Com puc obtenir un certificat de professionalitat?

  Tens dues formes d'obtenir un certificat de professionalitat:
   
  • Realitzant una formació i superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
  • Participant en un procés d'acreditació de competències.

  Si no tens experiència professional relacionada amb el certificat que vols obtenir, hauràs de realitzar algun curs per obtenir el certificat. Si, per contra, tens experiència en aquest sector, és recomanable que primer realitzis un procés d'avaluació i acreditació de competències per saber si és possible aquesta acreditació i quines accions formatives hauràs de realitzar per obtenir el certificat de professionalitat.

  Les administracions laborals (SEPE i SOC) organitzen i autoritzen a centres per a la impartició de cursos per a l'obtenció de certificats de professionalitat.

  Alguns d'aquests cursos estan subvencionats i s'inclouen dins dels cursos de formació professional per a l'ocupació. Alguns altres es realitzen en centres acreditats pel SOC i són de caràcter privat.

  Els cursos es poden realitzar de forma presencial, semipresencial o online.       

  Per ser homologat, el curs ha de comptar amb un mínim d'hores i continguts. Abans d'inscriure't a un curs, verifica que t'ofereixen un certificat de professionalitat oficial i homologat pel servei d'ocupació. Si tens dubtes sobre l'oficialitat d'alguna titulació, consulta al servei públic d'ocupació de Catalunya.
   

  Quins són els requisits per accedir a un certificat de professionalitat?

  Cada certificat de professionalitat està associat a un nivell de qualificació. Depenent del nivell del certificat, els requisits d'accés seran uns o uns altres. A continuació t'enumerem els requisits d'accés per a cada nivell:
   
  Nivell 1: no s'estableixen requisits específics d'accés.

  Nivell 2:  
  • Estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius del certificat al que es desitja accedir.
  • Estar en possessió d'un certificat de professional de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tenir competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat (existeixen proves per acreditar aquestes competències).

   
  Nivell 3:
  • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius del certificat al que es desitja accedir.
  • Estar en possessió d'un certificat de professional de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o haver superat les proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tenir competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat (existeixen proves per acreditar aquestes competències).
    

  Quins certificats de professionalitat existeixen?

  Existeixen diferents certificats de professionalitat associats a les 26 famílies professionals. Dins de cada família es poden trobar certificats dels diferents nivells.

  A continuació, pots trobar el llistat de famílies professionals i un enllaç cap als certificats de professionalitat que existeixen de cada família:
  Troba a Educaweb el teu curs per obtenir el certificat de professionalitat o informa't sobre com realitzar el procés d'acreditació de competències.
Cursos relacionats