Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Certificats de Professionalitat

Què són els Certificats de Professionalitat?

Els Certificats de Professionalitat són titulacions oficials vàlides en tot l'Estat espanyol que acrediten el domini de determinades competències (coneixements, habilitats i aptituds) que capaciten per a desenvolupar una activitat laboral. Ens referim a les competències que permeten configurar cadascuna de les qualificacions regulades pel Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional mitjançant l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL), i aquí a Catalunya mitjançant l'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

Certificados de profesionalidad

Les Administracions autonòmiques són les responsables de l'emissió dels Certificats de Professionalitat. A territori català, és responsabilitat del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Igual que les qualificacions professionals i les seves corresponents competències, els Certificats de Professionalitat s'ordenen en funció de les 26 famílies professionals i dels nivells de qualificació als quals s'associen (de l'1 a 3).

Per a què serveix un Certificat de Professionalitat?

Un Certificat de Professionalitat et permet acreditar les teves competències tècniques en una professió concreta. Quan obtinguis l'acreditació podràs demostrar que estàs capacitat per a exercir el treball relacionat amb aquell Certificat.

En alguns sectors laborals, posseir un Certificat de Professionalitat o una altra titulació que acrediti el domini de determinades competències professionals pot ser un requisit indispensable per a poder accedir a un lloc de treball.

També permeten optar a ofertes d'ocupació pública, ja que algunes convocatòries estableixen determinats Certificats de Professionalitat com a requisit per a accedir al procés selectiu.

A més, per incrementar les teves oportunitats de mobilitat internacional quan obtinguis un Certificat de Professionalitat pots descarregar-te gratuïtament el suplement Europass. És un document complementari que pot acompanyar a Certificats de Professionalitat i també a títols de Formació de Professionalitat perquè els ocupadors o institucions educatives d'altres països entenguin la informació inclosa en la titulació oficial. 

Quines diferències hi ha entre un Certificat de Professionalitat i un títol d'FP?

A l'estat Espanyol s'organitza la Formació Professional com un sistema integrat per dos subsistemes que permeten acreditar les mateixes competències:
  • Formació Professional del sistema educatiu (cicles formatius d'FP).
  • Formació Professional per a l'Ocupació (Certificats de Professionalitat).

La principal diferència, per tant, és la que s'acaba d'esmentar: els títols d'FP s'emmarquen en el sistema educatiu i els Certificats de Professionalitat formen part de la Formació Professional per a l'Ocupació.

En finalitzar uns estudis d'FP obtens una titulació acadèmica que et permet accedir al món laboral però també prosseguir els teus estudis cap a nivells superiors de formació reglada. En superar els estudis conduents a l'obtenció d'un Certificat de Professionalitat aconsegueixes una acreditació amb efectes laborals, és a dir, que et permet l'accés al món laboral.

A més, els cicles de Formació Professional són estudis de major durada i en els quals s'imparteixen un nombre major de continguts. Un sol cicle d'FP permet acreditar, per tant, un major nombre de competències professionals que un Certificat de Professionalitat.

No obstant això, es tracta de formacions que comparteixen algunes característiques:
  • Totes dues s'estructuren en mòduls formatius. Si superes la formació associada a un determinat Certificat de Professionalitat i posteriorment curses un cicle d'FP, podràs sol·licitar la convalidació dels mòduls formatius corresponents a les unitats de competència que hagis acreditat prèviament amb el Certificat de Professionalitat, i a l'inrevés.
  • Les dues formacions contemplen un període obligatori de pràctiques en empreses. Es tracta del mòdul de Formació en Centres de Treball.
  • Tant les titulacions oficials que es poden obtenir amb els cicles d'FP com els Certificats de Professionalitat tenen validesa en tot el territori de l'Estat espanyol.

Com puc obtenir un Certificat de Professionalitat?

Tens dues maneres d'obtenir un Certificat de Professionalitat:

  • Cursant una formació en un centre autoritzat pel SOC per a atorgar el títol i superant tots els mòduls que integren aquest Certificat.
  • Participant en un procés d'acreditació de competències perquè reconeguin la teva experiència laboral o els aprenentatges adquirits mitjançant vies no formals.

Si tens experiència en el sector o has participat en activitats d'aprenentatge no formal relacionades amb el Certificat de Professionalitat que vols obtenir, és recomanable que t'inscriguis al procediment d'avaluació i acreditació de competències de la teva comunitat autònoma, per a saber si és possible obtenir l'acreditació i en quines accions formatives complementàries hauries de participar per a obtenir el Certificat.

Si no tens cap experiència professional o formativa relacionada amb el Certificat de Professionalitat que vols obtenir, hauràs de superar algun dels cursos de Formació Professional per a l'Ocupació que organitzen les Administracions laborals, a Catalunya el SOC. Es tracta de cursos que ofereixen centres registrats i autoritzats per a impartir els mòduls formatius associats a cada Certificat i per a atorgar la titulació oficial.

Cal tenir en compte que alguns centres de formació no reglada imparteixen cursos amb temari adaptat al dels Certificats de Professionalitat, però superar-los no comporta automàticament l'obtenció del títol, ja que no estan registrats ni autoritzats per fer-ho. Aquests cursos faciliten l'adquisició de competències professionals que poden conduir a l'obtenció d'un Certificat de Professionalitat, però, per a aconseguir-lo, després de completar el curs cal superar un procés d'avaluació i acreditació de competències.

Per tant, és important que abans d'inscriure't a un curs verifiquis si el centre que l'imparteix està reconegut pel SOC per a concedir el Certificat de Professionalitat que vols obtenir o si el que imparteix és una formació amb temari ajustat a aquest Certificat (és a dir, no és un centre registrat).

Quins són els requisits d'accés als Certificats de Professionalitat?

Les competències que acredita cada Certificat de Professionalitat estan associades a un nivell de qualificació. En funció d'aquest nivell, els requisits d'accés a la formació que permet obtenir els Certificats varia.

Per a cursos de nivell 1 no s'estableixen requisits específics d'accés.

Per a cursos de nivell 2 és necessari complir, almenys, un dels següents requisits:

Per als cursos de nivell 3 és necessari complir, almenys, un dels següents requisits:

Quins Certificats de Professionalitat existeixen?

Pots consultar l'oferta formativa existent a Educaweb de cursos per a obtenir un Certificat de Professionalitat.

A més, pots trobar la informació oficial relativa a tots els Certificats de Professionalitat inclosos en cadascuna de les famílies professionals al cercador d'especialitats formatives del SOC; només cal que marquis la casella "Sí" per buscar només els cursos corresponents als Certificats de Professionalitat i que seleccionis la família de la qual vols obtenir informació.


Si ho necessites, també pots consultar en el Reial Decret 34/2008, modificat pel Reial Decret 1675/2010, la normativa oficial que regula els Certificats de Professionalitat.