Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Nota d'admissió i paràmetres de ponderació

La nota d'admissió és la qualificació final amb la qual un estudiant sol·licita plaça a un grau universitari concret. Aquesta nota es calcula a partir dels teus estudis previs (Batxillerat o cicle formatiu de grau superior) i de la selectivitat o Prova d'Accés a la Universitat (PAU). La teva nota d'admissió és específica per a cada titulació de grau i, per tant, pot variar segons el grau sol·licitat.

De cara a afrontar amb seguretat la selectivitat és important que coneguis en detall com funciona el procés d'admissió per obtenir plaça en els graus que t'interessen. Aquí t'expliquem: 

 

Com es calcula la nota d'admissió?

La nota d'admissió a un determinat estudi de grau puntua des d'un mínim de 5 punts fins a un màxim de 14. Aquesta nota incorpora la qualificació de la nota d'accés juntament amb les qualificacions de la fase específica, també anomenada voluntària.

La nota d'accés s'obté de manera diferent segons els estudis de procedència: 

  • Pels estudiants amb el títol de Batxiller es comptabilitzaran les qualificacions de Batxillerat i de la fase general de la selectivitat.
  • En el cas dels Tècnics Superiors, la nota d'accés a una carrera universitària prové exclusivament de la nota mitjana obtinguda en el cicle formatiu de grau superior.

Pel que fa a les qualificacions de la fase específica de la selectivitat, es comptabilitza la nota de dues matèries de modalitat de les que t'examinis, ponderades segons el coeficient que els hi correspongui (0,1 o 0,2). Per comptabilitzar-se, aquestes matèries de modalitat han d'estar vinculades a la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau al qual vulguis accedir.

La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

 

Nota d'admissió = Nota d'accés + (a * M1) + (b * M2)

 

 

Nota d'accés: la nota mitjana del Batxillerat (60%) més la mitjana de la fase general de la selectivitat (40%). O la nota mitjana del CFGS (100%)

M1, M2: les dues matèries de modalitat que proporcionin millor nota d'admissió

a, b: els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat (0,1 o 0,2)

Què són els paràmetres de ponderació?

El paràmetre de ponderació és un coeficient que permet augmentar la nota de la fase específica, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.

Aquest coeficient és igual a 0,1 en les assignatures que tinguin relació amb els estudis universitaris que es volen cursar, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries de modalitat que es considerin més idònies per seguir amb èxit un ensenyament de grau concret.

Exemple: calculem la nota d'admissió d'en Pau

En Pau ha cursat el Batxillerat i es presenta aquest any a la selectivitat. Ell vol estudiar el Grau en Bioquímica a la Universitat de Barcelona. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per augmentar la seva nota d'admissió. 

També pot sumar nota en la fase específica amb la qualificació de la matèria de modalitat de la fase general, en aquest cas Matemàtiques. És a dir, la nota de la matèria de modalitat de la fase obligatòria de la selectivitat podrà comptar dos cops: una per calcular la nota de la fase general, i l'altra per calcular la nota de la fase específica, en el cas que sigui una de les dues millors notes ponderades.

Les seves notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:

Fase General Nota
Llengua Catalana i Literatura 7,500
Llengua Castellana i Literatura 6,850
Llengua Estrangera (anglès) 7,120
Història 8,030
Matèria de modalitat: Matemàtiques 8,250
Nota mitjana fase general 7,550
Nota mitjana del Batxillerat 8,500
Nota d'accés 8,120
Fase específica Nota examen Paràmetre de ponderació Nota ponderada
Biologia 8 0,2 1,60
Química 8,36 0,2 1,67
Física 9,30 0,1 0,93
(Matemàtiques) 7,50 0,2 1,50
NOTA D'ADMISSIÓ 11,390

 

Les seves dues millors notes ponderades són les dels exàmens de Biologia i Química. Aquestes es sumen a la seva nota d'accés, obtinguda a partir de les notes mitjanes de la fase general de la selectivitat i del Batxillerat. Finalment, la seva nota d'admissió per als estudis de Bioquímica a la Universitat de Barcelona serà d'11,390.

 

Nota d'admissió = 8,120 + 1,60 + 1,67 = 11,390

 

 

Paràmetres de ponderació a les universitats catalanes

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat del Batxillerat per accedir als diferents graus universitaris poden canviar respecte als dels anys anteriors. Consulta els paràmetres de ponderació pel curs 2024-2025.

En cas que t'interessi conèixer els paràmetres de ponderació d'altres universitats de l'Estat espanyol, consulta la versió en castellà d'aquesta secció

Informa't de la nota de tall dels estudis universitaris que t'interessen!