Orientació Acadèmica

La nota d'admissió i les taules de ponderacions

 • Cerca graus per nota de tall

  Com es calcula la nota d'admissió?

  La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de Batxillerat i la fase general, juntament amb les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement que està adscrit el títol de grau al qual vulguis accedir.

  La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

  Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

  Nota d'accés: mitjana del Batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
  M1, M2: dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió
  a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

  El paràmetre de ponderació és un coeficient que permet augmentar la nota d'admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. En les matèries de modalitat de la fase específica, aquest és igual a 0,1 en les assignatures que tinguin relació amb els estudis universitaris que es volen cursar, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

  Exemple:
  En Pau es presenta aquest any a la selectivitat, ell vol estudiar el Grau en Bioquímica a la Universitat de Barcelona. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per poder assegurar la seva plaça. També, té la possibilitat de sumar nota amb l'examen de la matèria de modalitat, en aquest cas Matemàtiques. És a dir, la nota de la matèria de modalitat de la fase obligatòria podrà comptar dos cops: una per calcular la nota de la fase general, i l'altra per calcular la nota de la fase específica, en el cas que sigui una de les dues millors notes.

  Les seves notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:
  Fase General Nota
  Llengua Catalana i Literatura 7,500
  Llengua Castellana i Literatura 6,850
  Llengua Estrangera (anglès) 7,120
  Història 8,030
  Matèria de modalitat: Matemàtiques 8,250
  Nota mitjana fase general 7,550
  Nota mitjana del Batxillerat 8,500
  Nota d'accés 8,120
  Fase específica Nota examen Paràmetre de ponderació Nota ponderada
  Biologia 8 0,2 1,60
  Química 8,36 0,2 1,67
  Física 7,65 0,1 0,76
  (Matemàtiques) 7,50 0,2 1,5
  NOTA D'ADMISSIÓ 11,390

  Les seves dues millors notes ponderades són les dels exàmens de Biologia i Química, aquestes es sumen a la seva nota mitjana de la fase general de la selectivitat i del batxillerat. Finalment la seva nota d'accés per als estudis de Bioquímica per la Universitat de Barcelona serà de 11,390.
   
  Nota d'admissió= 8,120 + 1,60 + 1,67 = 11,390
   

  Paràmetres de ponderació a les universitats catalanes

  Els paràmetres de ponderació per a l'any 2020 i 2021 a les diferentes universitats catalanes canviaran respecte als dels anys anteriors. Cosulta els paràmetres de ponderació de l'any 2020 i 2021.

  En cas que t'interessi conèixer els paràmetres de ponderació d'altres universitats a l'estat espanyol, consulta la versió en castellà d'aquesta secció
   

  Què són els paràmetres de ponderació? Com s'estableix la nota de tall d'una carrera?


  Informa't de la nota de tall dels estudis universitaris que t'interessen!
Cursos relacionats