Orientació Acadèmica

Què és la selectivitat?

Què és la selectivitat?

La Prova d'Accés a la Universitat (PAU), també coneguda com a selectivitat, és una prova obligatòria per als alumnes de Batxillerat que té com a finalitat valorar els coneixements i capacitats adquirits durant aquests estudis i comprovar que es posseeixen les competències necessàries per a realitzar amb èxit un grau universitari.

Pots presentar-te a aquesta prova si estàs en possessió del títol de Batxiller o el títol de Tècnic Superior de Formació Professional. En el segon cas, només podràs presentar-te a la fase específica de la prova per a pujar nota (fins a 4 punts) en el supòsit de no tenir suficient nota per a accedir a la universitat.

En què consisteix la prova?

La selectivitat s'organitza sobre la base de les matèries cursades en el Batxillerat i s'estructura en dues fases: la fase general i la fase específica.

Fase general

Està formada per cinc exercicis, quatre assignatures obligatòries i una de modalitat del segon curs de Batxillerat. És la fase que has de superar obligatòriament si provens d'aquests estudis.

En concret, consta dels següents exercicis: 
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès i italià
 • Història
 • Una matèria comuna d'opció, també anomenada matèria troncal de modalitat, a triar entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
  • Fonaments de les Arts 
Cada un dels exercicis consta d'un mínim de 2 i un màxim de 15 preguntes i té una durada màxima d'una hora i mitja i per a la realització d'aquests. Pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma per respondre, excepte en les proves de llengües.

Fase específica

Pots examinar-te de qualsevol de les matèries de modalitat de Batxillerat (3 com a màxim), encara que no l'has hagis cursat. Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides consistiran en respondre per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

Aquesta fase és optativa i serveix per pujar nota. Pots triar entre les matèries de modalitat següents: 
 
Anàlisi Musical
Biologia
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Cultura Audiovisual
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Disseny
Economia d'Empresa
Electrotècnia
Física
Fonaments de les Arts
Geografia, Grec
Història de l'Art
Història de la Filosofia
Literatura Castellana
Literatura Catalana
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química
Tecnologia Industrial

També et pots examinar d'alguna de les matèries comunes d'opció de la fase general, sempre que no l'hagis triat abans.

D'altra banda, tenint en compte les matèries que ponderen a la fase específica, la matèria comuna d'opció en la que t'hagis examinat a la fase general també es tindrà en compte per al càlcul de la nota d'admissió, sempre que la qualificació d'aquesta sigui igual o superior a 5.

La durada de cadascun dels exercicis serà d'una hora i mitja i pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma per respondre (excepte en les proves de llengües).

La superació de la fase general validesa infinita i la qualificació de les matèries de la fase específica tenen validesa durant els dos anys següents a la superació de la prova.  

Anualment se celebren dues convocatòries i pots presentar-te en successives convocatòries per a millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica.

¿Cómo se calcula la nota de selectividad?

Qualificació de la fase general:  

La nota d'accés fa referència a el resultat obtingut a partir del 60% de la mitjana del Batxillerat i el 40% de la fase general de la selectivitat.

Cada un dels exercicis es puntua de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals. La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis. Es considera superada aquesta fase si obtens una nota igual o superior a 4. La superació d'aquesta fase té una validesa indefinida.

Si provens d'un cicle formatiu de grau superior, la nota d'accés correspon a la nota mitjana obtinguda en aquests estudis.

Qualificació de la fase específica:  

A la nota d'accés se li afegeixen les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat de la fase específica, en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol a què es vulgui ser admès.

Cadascuna de les matèries de les que t'examinis en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts. Es considerarà superada la matèria quan obtinguis una qualificació igual o superior a 5 punts. Les qualificacions obtingudes són multiplicades pel paràmetre de ponderació corresponent (0,1 o 0,2) segons la matèria que es consideri més idònia per cursar el grau universitari.

La nota de selectivitat o nota d'admissió està formada per la nota d'accés i les qualificacions de les matèries de modalitat ponderades segons el coeficient que li correspongui.

Consulta el procediment detallat per calcular la nota d'admissió i els paràmetres de ponderació amb exemples específics per entendre com es qualifiquen les proves.


Què puc fer si no estic d'acord amb la meva nota?

Pots sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda en una o diverses proves. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds és de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. Pots demanar la verificació de la qualificació o una nova correcció. 

En la verificació de la qualificació es revisen les qüestions d'aspectes formals i errades administratives. Es comprova que s'hagin puntuat tots els apartats i s'hagi realitzat correctament la suma d'aquests. Si realitzes una reclamació, no pots sol·licitar la nova correcció del mateix examen.

Si sol·licites una nova correcció, un professor diferent del que va fer la primera correcció corregeix novament l'examen. La nova qualificació és la mitjana aritmètica de les dues correccions. En el cas de que hi hagi una diferència igual o superior a dos punts entre les dues qualificacions, es realitza una tercera correcció. En aquest cas, la nota és la mitjana aritmètica de les tres correccions. En aquest cas, la nota pot ser igual, superior o inferior a la que es tenia.

Com a estudiant, tens dret a veure l'examen corregit una vegada ha finalitzat el procés de revisió.

En el cas de no aconseguir la nota suficient per accedir a la universitat, hi ha una àmplia varietat d'alternatives a tenir en compte si això succeeix.
 

Normativa de la selectivitat

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE).

Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria, estableix que el Ministeri establirà a través d'una ordre ministerial les caracterìstiques, el disseny i el contingut de les proves d'avaluació, així com els procediments de revisió.

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Decret 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. 
 
Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

Informa't sobre com es calcula la nota d'admissió, les notes de tall i les dates i exemples d'exàmens.