Orientació Acadèmica

Què és la selectivitat?

Què és la selectivitat?

La Prova d'Accés a la Universitat (PAU), també coneguda com a selectivitat, és una prova obligatòria per als i les alumnes de Batxillerat, o amb títols equivalents, que volen cursar una carrera universitària.

Els Tècnics Superiors de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny o Ensenyaments Esportius poden presentar-se a la fase específica de la prova, que és voluntària, per tal de pujar nota (fins a 4 punts més) i augmentar així les possibilitats d'accedir al grau desitjat. 

T'expliquem tot el que necessites saber sobre la selectivitat per a afrontar-la amb confiança i amb garanties d'èxit.

En què consisteix la prova?

La selectivitat avalua els coneixements i capacitats adquirits durant el Batxillerat i s'estructura en dues fases: la fase general i la fase específica.

 

Fase general

És la fase que has de realitzar obligatòriament si provens de Batxillerat i està formada per cinc proves

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (pots triar entre Anglès, Alemany, Francès i Italià)
 • Història
 • Una matèria comuna d'opció, a triar entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
  • Fonaments de les Arts 

En les proves de llengües has de respondre en la llengua corresponent a la matèria avaluada. La resta d'exàmens de la PAU els pots contestar en català, en castellà o en aranès. 


Fase específica

Aquesta fase és optativa i serveix per a pujar nota. Pots triar les matèries de modalitat que més et convinguin, fins a un màxim de tres, independentment de la modalitat de Batxillerat que hagis cursat, entre les següents:

 • Anàlisi Musical
 • Biologia
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Artístic
 • Dibuix Tècnic
 • Disseny
 • Economia d'Empresa
 • Electrotècnia
 • Física
 • Fonaments de les Arts
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia
 • Literatura Castellana
 • Literatura Catalana
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències socials
 • Química
 • Tecnologia Industrial


També et pots examinar de les matèries comunes d'opció de la fase general en la fase específica, sempre que no les hagis triat a la fase general.

La matèria comuna d'opció de la qual t'examinis en la fase general també pot sumar a la fase específica per calcular la nota, és a dir, aquesta prova pot comptabilitzar dues vegades, sempre que la qualificació obtinguda sigui igual o superior a 5.

La durada de cada exercici és d'una hora i mitja. En alguns exàmens serà necessari l'ús de materials, com per exemple regles, calculadora o diccionari.
 

 

Anualment se celebren dues convocatòries. Pots presentar-te en successives convocatòries amb l'objectiu de millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. En aquest cas, es tindrà en compte la nota més alta.

Per als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu es realitzen adaptacions en les proves amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats. Pots consultar informació específica sobre com accedir a aquestes adaptacions al portal Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Com es calcula la nota de la selectivitat?

La nota obtinguda en la fase general té validesa indefinida.

Es resultats de la fase voluntària tenen validesa per a accedir a les universitats catalanes durant l'any que es realitzen les proves i els dos cursos universitaris següents a la superació de la PAU. 

La nota amb la qual optes a ingressar en la universitat és específica per a cada grau sol·licitat. Aquesta està formada per la nota d'accés i per les qualificacions de la fase voluntària. Per a calcular aquesta nota d'ingrés a les diferents carreres és important que coneguis els quatre conceptes següents:
 

Qualificació de la fase general 

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les proves. Cadascuna de les proves puntua de 0 a 10 punts. No cal haver aprovat tots els exàmens per calcular la mitjana.

Es considera superada la fase general si assoleixes una nota mitjana igual o superior a 4. La superació d'aquesta fase té una validesa indefinida. No obstant això, podràs tornar-te a presentar en altres convocatòries si vols millorar la teva qualificació.

Si superes aquesta fase, la qualificació obtinguda s'utilitzarà per a calcular la teva nota d'accés.
 

Nota d'accés

Per als estudiants de Batxillerat, la nota d'accés fa referència al resultat obtingut a partir de la mitjana del Batxillerat, que suposarà un 60% de la nota d'accés, i la qualificació de la fase general de la selectivitat, que comptarà un 40%.
 


Nota d'accés = (0,4 x Qualificació de la fase general) + (0,6 x Nota mitjana de Batxillerat)
 

 

Si provens d'un cicle formatiu de grau superior, la nota d'accés correspon exclusivament a la nota mitjana obtinguda en el cicle que hagis cursat.

La nota d'accés s'assoleix amb un mínim de 5 punts i pot arribar fins als 10. Aquesta nota també té una validesa indefinida.
 

Qualificacions de la fase específica

S'obté una puntuació independent per cada prova. Cadascuna de les matèries de les quals t'examinis en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts.

Es considera superada una prova de la fase voluntària si obtens una puntuació igual o superior a 5 punts. Aquestes notes són vàlides l'any en què es realitza la PAU i els dos cursos acadèmics següents.
 

Nota d'admissió

En la nota d'admissió a un grau concret, les qualificacions obtingudes en les matèries de modalitat són multiplicades pel paràmetre de ponderació corresponent (0,1 o 0,2).

Aquest coeficient l'estableix la universitat segons si la matèria es considera relacionada o idònia per cursar aquell grau universitari. Tingues en compte que no totes les matèries ponderen per a tots els graus.

Per calcular la teva nota d'admissió per cada carrera se sumen a la teva nota d'accés les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat un cop ponderades. Es tenen en compte tant les matèries de modalitat de la fase específica com la de la fase general (la matèria comuna d'opció).

Així, la fórmula per a calcular la nota d'admissió és:
 


Nota d'admissió = Nota d'accés + (a x Qualificació matèria 1) + (b x Qualificació matèria 2)
 

 

On a i b són els paràmetres de ponderació.

Per tant, la nota d'admissió pot anar des dels 5 punts fins a un màxim de 14, quan les dues matèries de modalitat tenen un coeficient de ponderació de 0,2 pel grau al qual es vol accedir.

Consulta el procediment detallat per calcular la nota d'admissió, amb exemples que ajuden a entendre com es configura la nota i com ponderen les matèries per cada titulació de grau.
 

Què puc fer si no estic d'acord amb la meva nota?

Pots sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda en una o diverses proves. Tindràs un termini de tres dies hàbils a partir de la publicació de les qualificacions per a presentar la sol·licitud de revisió.

Per cadascuna de les matèries que vulguis que et revisin podràs demanar o bé verificació de la qualificació o bé nova correcció (només un dels dos tipus de revisió per cada matèria).
 • Verificació de la qualificació: es comprova que totes les preguntes han estat avaluades i que no hi ha hagut errades en el càlcul de la qualificació. La nota que s'obté un cop realitzada la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial.
 • Nova correcció: les proves revisades són corregides per un professor diferent al que va realitzar la primera correcció. Si existeix una diferència menor a dos punts entre les dues qualificacions, es fa la mitjana entre ambdues. En el cas que la diferència sigui igual o major a dos punts, es realitza una tercera correcció i la qualificació final és la mitjana aritmètica de les tres puntuacions. La qualificació resultant després de fer la correcció pot ser superior, inferior o igual a la puntuació inicial.

Una vegada finalitzat el procés de revisió es notifica el resultat a la persona que l'ha sol·licitat. A partir d'aquest moment, com a estudiant tens dret a sol·licitar la visualització de les proves revisades en les dates que estableixi el calendari.

Tingues en compte que si no aconsegueixes la nota necessària per a accedir a la universitat existeix una àmplia varietat d'alternatives per a seguir amb el teu projecte acadèmic i professional.

Normativa de la selectivitat

Llei Orgànica 3/2020, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació (LOMLOE).

Reial decret 243/2022, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat 

Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria.

Reial Decret 412/2014, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Decret 171/2022, d'ordenació dels ensenyaments de Batxillerat.

Decret 107/2001, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Ordre PCM/63/2023, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat.

Ordre EDU/3242/2010, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. 

Ordre EDU/340/2009, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

Resolució REU/232/2023, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i la realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya i el calendari d'inscripció i la realització de la prova d'aptitud personal per accedir-hi al grau en Educació Infantil i al grau en Educació Primària de l'any 2023.

 

A continuació et pots informar en detall sobre els paràmetres de ponderació i el càlcul de la nota d'admissió, les notes de tall, el calendari i exemples d'exàmens de selectivitat.

També pots consultar el llistat de tots els graus i dobles graus que s'imparteixen a Catalunya el proper curs.