Orientació Acadèmica

Què és la selectivitat?

Què és la selectivitat?

La Prova d'Accés a la Universitat (PAU), també coneguda com a selectivitat, és una prova obligatòria per als i les alumnes de Batxillerat, o amb títols equivalents, que volen accedir a la universitat.

Té com a finalitat valorar els coneixements i capacitats adquirits durant aquests estudis i comprovar que es posseeixen les competències necessàries per a realitzar amb èxit un grau universitari.

Els Tècnics Superiors de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny o Ensenyaments Esportius poden presentar-se a la fase específica de la prova, que és voluntària, per tal de pujar nota i augmentar les possibilitats d'accedir als graus desitjats (fins a 4 punts). 
 

Continguts de la pàgina:

En què consisteix la prova?

La selectivitat s'organitza al voltant de les matèries del Batxillerat i s'estructura en dues fases: la fase general i la fase específica.


Fase general

Està formada per cinc proves, quatre d'assignatures obligatòries i una de modalitat del segon curs de Batxillerat. És la fase que has de realitzar obligatòriament si provens d'aquests estudis.

En concret, consta de les següents proves: 

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès i italià
 • Història
 • Una matèria comuna d'opció, també anomenada matèria troncal de modalitat, a triar entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
  • Fonaments de les Arts 

Cada una de les proves consta d'un mínim de 2 a un màxim de 15 preguntes o exercicis i té una durada màxima d'una hora i mitja per a la seva realització. Pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma per respondre, excepte en les proves de llengües.


Fase específica

Pots examinar-te de qualsevol de les matèries de modalitat de Batxillerat (3 com a màxim), encara que no les hagis cursat.

Les proves per cadascuna de les matèries escollides consistiran en respondre per escrit una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

Aquesta fase és optativa i serveix per pujar nota. Pots triar entre les matèries de modalitat següents:

Anàlisi Musical
Biologia
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Cultura Audiovisual
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Disseny
Economia d'Empresa
Electrotècnia
Física
Fonaments de les Arts
Geografia
Grec
Història de l'Art
Història de la Filosofia
Literatura Castellana
Literatura Catalana
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química
Tecnologia Industrial


També et pots examinar de les matèries comunes d'opció de la fase general en la fase específica, sempre que no l'hagis triada abans en la fase general.

La matèria comuna d'opció de la qual t'examinis en la fase general també pot ponderar per al càlcul de la nota d'admissió. És a dir, aquesta prova es pot comptabilitzar dues vegades, una a la fase general i una altra a la fase específica, sempre que la qualificació d'aquesta sigui igual o superior a 5.

La durada de cadascuna de les proves serà d'una hora i mitja i pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma per respondre (excepte en les proves de llengües).

La superació de la fase general validesa indefinida, en canvi les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa durant els dos anys següents a la superació de la prova.

Anualment se celebren dues convocatòries. Pots presentar-te en successives convocatòries amb l'objectiu de millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. En tal cas, es tindrà en compte la nota més alta.

Com es calcula la nota de la selectivitat?

La nota d'admissió de cada estudiante és específica per a cada grau sol·licitat. Aquesta està formada per la nota d'accés i per les qualificacions de les matèries de modalitat. Per tal de calcular la nota d'admissió és important que coneguis els següents quatre conceptes:
 

Qualificació de la fase general:  

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les proves. Cada una de les proves puntua de 0 a 10 punts.

Es considera superada aquesta fase si assoleixes una nota igual o superior a 4. La superació d'aquesta fase té una validesa indefinida.
 

Nota d'accés:

Pels estudiants de Batxillerat, la nota d'accés s'obté a partir del del 60% de la mitjana del Batxillerat i del 40% de la fase general o obligatòria de la selectivitat.

Si provens d'un cicle formatiu de grau superior, la nota d'accés correspon exclusivament a la nota mitjana obtinguda en el cicle que hagis cusat.

La nota d'accés s'assoleix amb un mínim de 5 punts i pot arribar fins als 10. Aquesta nota també té una validesa indefinida.
 

Qualificacions de la fase específica:  

S'obtindrà una qualificació separada per a cada prova. Cadascuna de les matèries de les quals t'examinis en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts.

Es consideraran superades quan assoleixis una puntuació igual o superior a 5 punts. Aquestes notes són vàlides l'any en que es realitzen les proves i els dos següents cursos acadèmics.
 

Nota d'admissió:

Per calcular la nota d'admissió se suma a la nota d'accés les dues millors qualificacions ponderades de les matèries de modalitat. Es tenen en compte tant les matèries de modalitat de la fase específica com la de la fase general (la matèria comuna d'opció).

En la nota d'admissió a un grau concret, les qualificacions obtingudes en les matèries de modalitat són multiplicades pel paràmetre de ponderació corresponent (0,1 o 0,2). Per tant, la nota d'admissió pot anar des dels 5 punts fins a un màxim de 14, quan les dues matèries de modalitat tenen un coeficient de ponderació de 0,2 pel grau al qual es vol ser admès o admesa.

Aquest coeficient l'estableix la universitat segons si la matèria es considera relacionada o idònia per cursar aquell grau universitari. Tingues en compte que no totes les matèries ponderen per a tots els graus.

Consulta el procediment detallat per calcular la nota d'admissió, amb exemples que ajuden a entendre com es configura la nota, i troba com ponderen les matèries per cada titulació de grau.

Què puc fer si no estic d'acord amb la meva nota?

Pots sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda en una o diverses proves. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds és de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. Pots demanar la verificació de la qualificació o una nova correcció.

En la verificació de la qualificació es revisen les qüestions d'aspectes formals i errades administratives. Es comprova que s'hagin puntuat tots els apartats i s'hagi realitzat correctament la suma d'aquests. Si realitzes una reclamació, no pots sol·licitar la nova correcció del mateix examen.

Si sol·licites una nova correcció, un professor diferent del que va fer la primera correcció corregeix novament l'examen. La nova qualificació és la mitjana aritmètica de les dues correccions. En el cas que hi hagi una diferència igual o superior a dos punts entre les dues qualificacions, es realitza una tercera correcció. En aquest cas, la nota és la mitjana aritmètica de les tres correccions. En tal cas, la nota pot ser igual, superior o inferior a la que es tenia.

Com a estudiant, tens dret a veure l'examen corregit una vegada ha finalitzat el procés de revisió.

En el cas de no aconseguir la nota suficient per accedir a la universitat, hi ha una àmplia varietat d'alternatives a tenir en compte si això succeeix.

Normativa de la selectivitat

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE).

Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria, estableix que el Ministeri establirà a través d'una ordre ministerial les característiques, el disseny i el contingut de les proves d'avaluació, així com els procediments de revisió.

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Decret 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. 

Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.


Informa't sobre com es calcula la nota d'admissió, les notes de tall i les dates i exemples d'exàmens.