Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què és la selectivitat?

T'expliquem tot allò que et cal saber per afrontar la selectivitat amb confiança i garanties d'èxit.

En què consisteix la prova?

La selectivitat, anomenada com a PAU (Prova d'Accés a la Universitat) a Catalunya, és una prova que avalua els coneixements i capacitats en relació a diverses matèries del Batxillerat.

Consta de varis exàmens i s'estructura en dues fases: la fase general i la fase específica. 

Cada any reuneix a milers d'estudiants que tenen l'objectiu d'aconseguir l'admissió a la universitat per a estudiar la carrera que els interessa.

La seva finalitat és doble: comprovar que un estudiant compta amb les competències per aprofitar uns estudis de grau universitari i ordenar l'adjudicació de places en les universitats públiques.

 

Qui s'ha de presentar a la selectivitat?

Existeixen diferències importants pel que fa a les fases a les quals presentar-se i a l'obligatorietat d'examinar-se.

 

Fase general. A aquesta fase s'han de presentar:

 • Tots els titulats de Batxillerat (i títols equivalents) que vulguin accedir a una carrera universitària.
Fase específica. Poden presentar-se per pujar nota les persones amb les següents titulacions:

Fases i matèries de la selectivitat

Escolliràs algunes de les matèries de la selectivitat. Per a saber quines t'interessa seleccionar i quins exàmens t'hauràs de preparar, és important entendre l'estructura de la prova.

 

Fase general

És la fase que has de realitzar obligatòriament si provens de Batxillerat.

En la fase general pots obtenir una nota màxima de 10 punts.

Està formada per 5 proves (4 d'assignatures obligatòries i 1 matèria obligatòria de modalitat de 2n de Batxillerat): 

 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Estrangera (pots triar entre Anglès, Alemany, Francès i Italià)
 • Història o Història de la Filosofia
 • Matèria obligatòria de modalitat, a triar entre:
  • Anàlisi Musical II
  • Arts Escèniques II
  • Ciències Generals
  • Dibuix Artístic II
  • Llengua i Cultura Llatines
  • Matemàtiques II
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

En les proves de llengües has de respondre en l'idioma corresponent a la matèria avaluada.

La resta d'exàmens de la PAU els pots contestar en català, en castellà o en aranès

 

Fase específica

Aquesta fase és optativa i serveix per a pujar nota.

Permet augmentar la nota d'admissió a la carrera fins als 14 punts per tal de tenir majors possibilitats de ser admesos a la carrera desitjada.

Poden presentar-se a la fase específica les persones amb un títol de:

Encara que no és obligatori que t'examinis de la fase voluntària, sí que és molt recomanable.

Ja que pot sumar punts extra necessaris per aconseguir plaça en carreres amb una alta demanda de places.

 

Pots triar fins a un màxim de 3 matèries de modalitat, entre les següents:

 • Anàlisi Musical II
 • Biologia II
 • Ciències Generals
 • Dibuix Artístic II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny II
 • Física II
 • Fonaments Artístics
 • Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Geografia
 • Geologia i Ciències Ambientals II
 • Llengua i Cultura Gregues II
 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Història
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Literatura Castellana
 • Literatura Catalana
 • Literatura Dramàtica
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Química II
 • Tecnologia i Enginyeria II

 

En la fase específica pots triar les matèries de modalitat que més et convinguin, independentment de la modalitat de Batxillerat que hagis cursat. Selecciona les que millor ponderin per al càlcul de la teva nota d'admissió.

També pots decidir examinar-te de matèries obligatòries de modalitat en la fase específica, sempre que no les hagis triat a la fase general.

La matèria obligatòria de modalitat de la qual t'examinis en la fase general també pot sumar a la fase específica. És a dir, aquesta prova pot comptabilitzar dues vegades per al càlcul de la nota d'admissió, sempre que la qualificació obtinguda sigui igual o superior a 5.

 

La durada de cada exercici és d'una hora i mitja.

En alguns exàmens serà necessari l'ús de materials, com per exemple regles, calculadora o diccionari.

 

Si tens necessitats específiques de suport educatiu pots sol·licitar adaptacions en les proves.

Pots consultar informació específica sobre com accedir a aquestes adaptacions al portal Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Qualificacions de les proves

Qualificació de la fase general

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les proves.

Cadascuna de les proves puntua de 0 a 10 punts. No és necessari aprovar totes les proves per a calcular la nota mitjana.

Es considera superada la fase general si assoleixes una nota mitjana igual o superior a 4. En aquest cas, la qualificació obtinguda s'utilitzarà per a calcular la teva nota d'accés.

La superació de la fase general té validesa indefinida. No obstant això, podràs tornar-te a presentar en altres convocatòries si vols millorar la teva qualificació.

 

Qualificació de la fase específica

S'obté una puntuació independent per cada prova. Cadascuna de les matèries de les quals t'examinis en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts.

Es considera superada una prova de la fase voluntària si obtens una puntuació igual o superior a 5 punts. En tal cas, les qualificacions de les matèries aprovades podran sumar punts per la nota d'admissió.

Aquestes notes són vàlides durant 3 cursos: l'any en què es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents. No obstant, podràs tornar a presentar-te per pujar nota.

Com es calcula la nota de la selectivitat? 

La nota amb la qual optes a ingressar en la universitat s'anomena nota d'admissió i és específica per a cada grau sol·licitat. Aquesta està formada per la nota d'accés i per les qualificacions de la fase voluntària.

 

Nota d'accés

La nota d'accés s'assoleix amb un mínim de 5 punts i pot arribar fins als 10

 • Per als estudiants de Batxillerat, es calcula a partir de la mitjana del Batxillerat (que suposarà un 60% de la nota d'accés) i la qualificació de la fase general de la selectivitat (que comptarà un 40%).
 
BATXILLERAT

 

Nota d'accés = (0,4 x Qualificació de la fase general) + (0,6 x Nota mitjana de Batxillerat)

 

 

 

TÈCNICS SUPERIORS

 

Nota d'accés = Nota mitjana de cicle formatiu de grau superior (CFGS)

 

 

Nota d'admissió

La nota d'admissió a un grau concret pot anar des dels 5 punts fins a un màxim de 14.

Per calcular la teva nota d'admissió per cada carrera se sumen a la teva nota d'accés les dues matèries de modalitat amb les millors qualificacions un cop ponderades. Es tenen en compte tant les matèries de modalitat de la fase específica com la de la fase general (la matèria obligatòria de modalitat).

Les qualificacions obtingudes en les matèries de modalitat són multiplicades pel paràmetre de ponderació corresponent per aquest grau (0,1 o 0,2).

Així, la fórmula per a calcular la nota d'admissió és:

 

 

Nota d'admissió = Nota d'accés + (a x Qualificació matèria 1) + (b x Qualificació matèria 2)

 

On a i b són els paràmetres de ponderació.

 

El coeficient de ponderació l'estableix cada universitat segons la relació que té una matèria amb el grau universitari en qüestió.

 

 

Tingues en compte que no totes les matèries ponderen igual per a tots els graus.

 

 

Consulta el procediment detallat per calcular la nota d'admissió, amb exemples que ajuden a entendre com es configura la nota i com ponderen les matèries per cada titulació de grau.

 

Què puc fer si no estic d'acord amb la meva nota?

Pots sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda en una o diverses proves. Tindràs un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació de les qualificacions per a presentar la sol·licitud de revisió.

Per cadascuna de les matèries que vulguis que et revisin podràs demanar o bé verificació de la qualificació o bé nova correcció (només un dels dos tipus de revisió per cada matèria).

 • Verificació de la qualificació: es comprova que totes les preguntes han estat avaluades i que no hi ha hagut errades en el càlcul de la qualificació.

 

La nota que s'obté un cop realitzada la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial.

 

 

 • Nova correcció: les proves revisades són corregides per un professor diferent al que va realitzar la primera correcció.
  • Si existeix una diferència menor a 2 punts entre les dues qualificacions: es fa la mitjana entre ambdues.
  • Si la diferència és igual o major a 2 punts: es realitza una tercera correcció i la qualificació final és la mitjana aritmètica de les tres puntuacions. 

 

La qualificació resultant després de fer la correcció pot ser superior, inferior o igual a la puntuació inicial.

 

 

Una vegada finalitzat el procés de revisió es notifica el resultat a la persona que l'ha sol·licitat. A partir d'aquest moment, tens dret a sol·licitar la visualització de les proves revisades en les dates que estableixi el calendari.

Tingues en compte que si no aconsegueixes la nota necessària per a accedir a la universitat existeix una àmplia varietat d'alternatives per a seguir amb el teu projecte acadèmic i professional.

Convocatòries de la selectivitat

Anualment se celebren dues convocatòries de la PAU, conegudes com a convocatòria ordinària (o de juny) i convocatòria extraordinària (o de setembre).

Consulta les dates d'inscripció a la selectivitat de les comunitats autònomes, així com els dies en els que t'examinaràs de les proves.

T'hauràs de presentar a la convocatòria extraordinària si:

 • No realitzes la inscripció per a la convocatòria ordinària a temps.
 • No disposes de la titulació requerida en la data dels exàmens de convocatòria ordinària.
 • Has suspès la selectivitat en la convocatòria ordinària.

Tingues en compte que, en l'adjudicació de places de la preinscripció extraordinària, només es pot optar a les carreres en les que han quedat places vacants.

A més, per ordenar l'admissió, tenen prioritat les notes de selectivitat de cursos anteriors o de la convocatòria ordinària del mateix curs.

 

Pots presentar-te en successives convocatòries de la PAU amb l'objectiu de millorar la qualificació de la fase general (en conjunt) o de qualsevol de les matèries de la fase específica (per separat). Es comptaran les notes més altes.

 

Si millores les teves notes en la convocatòria extraordinària, això et beneficiarà per a futurs processos d'admissió.

Tanmateix, no influirà en l'assignació extraordinària de l'any en curs, ja que tenen prioritat les teves notes anteriors.

 

Consulta de quines alternatives disposes si no aconsegueixes plaça en les carreres que desitges.

Normativa de la selectivitat

Llei Orgànica 3/2020, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació (LOMLOE).

Reial decret 243/2022, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat 

Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria.

Reial Decret 412/2014, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Decret 171/2022, d'ordenació dels ensenyaments de Batxillerat.

Decret 107/2001, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Ordre PJC/39/2024, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat.

Ordre EDU/3242/2010, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. 

Ordre EDU/340/2009, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

Resolució REU/46/2024, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i la realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya i el calendari d'inscripció i la realització de la prova d'aptitud personal per accedir-hi al grau en Educació Infantil i al grau en Educació Primària de l'any 2024.

 

Informa't en detall sobre els paràmetres de ponderació i el càlcul de la nota d'admissió, el calendari, exemples d'exàmens de selectivitat i les notes de tall.

 

També pots consultar el llistat de tots els graus i dobles graus que s'imparteixen a Catalunya el proper curs.