Orientació Acadèmica

Selectivitat

 • Què és la Selectivitat?

  Les Proves d'Accés a la Universitat o Selectivitat té com a finalitat valorar, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica que tens, així com els coneixements i les capacitats adquirides al Batxillerat i la teva capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments universitaris oficials de Grau .

  Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat si estàs en possessió del títol de Batxiller. La prova s'adequa al currículum del batxillerat i versa sobre les seves matèries.

  En què consisteix la prova?

  La prova d'accés als estudis universitaris oficials de Grau s'estructura en dues fases: fase general i fase específica

  Fase general: té per objectiu valorar la maduresa i les habilitats bàsiques que has d'assolir en finalitzar el batxillerat per seguir els estudis universitaris oficials de Grau. La fase general consta dels següents exercicis:  
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès i italià
  • Història
  • Una matèria comuna d'opció, a triar entre:
   • Llatí
   • Matemàtiques
   • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
   • Fonaments de les Arts
  Cada un dels exercicis té una durada màxima d'una hora i mitja i per a la realització d'aquests pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma per respondre, excepte en les proves de llengües.

  Fase específica:
  Pots examinar-te de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat (3 com a màxim). Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides consistiran en respondre per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

  Pots triar entre les matèries següents: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d'empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l'art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

  També et pots examinar-te d'alguna de les matèries de la fase general, sempre que no l'hagis triat per a aquesta fase o de qualsevol altra matèria, encara que no l'hagis cursat al batxillerat.

  D'altra banda, tenint en compte les matèries que ponderen a la fase específica, la matèria comuna d'opció en la que t'hagis examinat a la fase general, també es tindrà en compte per al càlcul de la nota d'admissió, sempre i quant la qualificació d'aquesta sigui igual o superior a 5.

  La durada de cadascun dels exercicis serà d'una hora i mitja i pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma per respondre.

  Característiques

  Anualment se celebren dues convocatòries i pots presentar-te en successives convocatòries per a millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. La superació de la fase general té validesa infinita i la qualificació de les matèries de la fase específica tenen validesa durant els dos anys següents a la superació de la prova.  

  Qualificacions i nota mitjana:

  Qualificació de la fase general:  

  Cada un dels exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts. La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10. Es considera superada aquesta fase si obtens una nota igual o superior a 4. La superació d'aquesta fase té una validesa indefinida.

  Qualificació de la fase específica:  

  Cadascuna de les matèries de les que t'examinis en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts. Es considerarà superada la matèria quan obtinguis una qualificació igual o superior a 5 punts.

  Per a l'admissió als ensenyaments universitaris de grau es realitza l'accés tenint en compte el següent càlcul:
   

  Nota d'admissió = 0.6 * NMB + 0.4 * QFG + a * M1 + b * M2


  NMB: Nota mitjana del Batxillerat
  QFG: Qualificació fase general
  M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades de la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
  a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

  La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol al qual es vulgui accedir. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica serà igual a 0,1, però les universitats podran augmentar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per seguir amb èxit els estudis universitaris oficials de grau.
   

  Revisió de les qualificacions


  Si no estàs d'acord amb la nota obtinguda en un o més exàmens, pots sol·licitar una reclamació o una doble correcció.

  En la reclamació es revisen les qüestions d'aspectes formals i errades administratives. Es comprova que s'hagin puntuat tots els apartats i s'hagi realitzat correctament la suma d'aquests. El termini de presentació de la reclamació és de tres dies hàbils, a partir de la data de publicació de les qualificacions. Si realitzes una reclamació, no pots sol·licitar la doble correcció del mateix examen.

  Si sol·licites una doble correcció, un professor diferent del que va fer la primera correcció corregeix novament l'examen. La nova qualificació és la mitjana aritmètica de les dues correccions. En el cas de que hi hagi una diferència igual o superior a dos punts entre les dues qualificacions, es realitza una tercera correcció. En aquest cas, la nota és la mitjana aritmètica de les tres correccions. El termini de sol·licitud de doble correcció és de tres dies hàbils, a partir de la data de publicació de les qualificacions. En aquest cas, la nota pot ser igual, superior o inferior a la que es tenia.

  Com a estudiant, tens dret a veure l'examen corregit després de la segona correcció.

  Normativa de la selectivitat

  Ordre PCI/12/2019, de 14 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució
  dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2018/2019.

  Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

  Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

  Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. 

  Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

  Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

  Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles.

  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

  Decret 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.


  Informa't sobre com es calcula la nota d'admissió, les notes de tall i les dates i exemples d'exàmens.
Cerca graus per nota de tall