Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Programes de garantia juvenil per a l'ocupació

Què són els programes de garantia juvenil?

Els programes de garantia juvenil són una estratègia europea que tenen l'objectiu de facilitar l'accés als joves al mercat de treball, i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil.

Aquests programes s'emmarquen dins de l'estratègia d'Emprenedoria Jove del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Per accedir als programes de garantia juvenil és necessari complir amb una sèrie de requisits, si es compleix amb els requisits, s'ofereix al jove, en un període màxim de quatre mesos, una oportunitat d'ocupació, autoocupació, període de pràctiques o una acció formativa.

Per inscriure's als programes de garantia juvenil, es pot fer presencialment a través d'una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC, o de forma digital a través de la pàgina web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En funció de les característiques de cada jove, s'ofereix un itinerari o un altre d'entre els següents:
 
 • Itinerari acadèmic: oferir al jove una acció formativa.
 • Itinerari professional: oferir al jove una oportunitat d'ocupació, autoocupació o un període de pràctiques en empreses.

Requisits per accedir a un programa de garantia juvenil

Si vols accedir als programes de garantia juvenil, has de complir amb els següents requisits:
 
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estigui a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També es poden inscriure els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30, en el cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Programes de garantia juvenil per a l'ocupació a Catalunya

Dins dels programes de garantia juvenil es realitzen diferents accions per afavorir l'accés al mercat de treball als joves, a Catalunya, actualment, les mesures que s'estan oferint i que van directament lligades amb l'ocupació són les següents:

 

Contractació en pràctiques

Contractes en pràctiques per a joves titulats que busquen una primera experiència professional. Contractes en pràctiques de 6 mesos de durada per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

Fem ocupació per a joves

Experiència professional mitjançant contracte laboral i formació vinculada al contracte de treball; orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Projectes Singulars

Formació especialitzada i orientació per a treballar en sectors laborals concrets; suport a l'emprenedoria o projectes de mobilitat internacional. Aquests projectes inclou:

 • Mesures de suport a l'activació: accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional, informació labora i acompanyament en la cerca d'ocupació.
 • Mesures de millora d'ocupabilitat: formació, especialment en idiomes i TIC; pràctiques no laborals en empreses; impuls de la formació professional dual a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge; formació per obtenir certificats de professionalitat; programes mixtos d'ocupació i formació; programes de mobilitat per millorar les competències professionalas.
 • Mesures de foment de l'emprenedoria: ajuts a l'auto-ocupació, assessorament per a l'auto-ocupació i la creació d'empreses; formació per l'emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora; mesures per afavorir l'auto-ocupació i l'emprenedoria col·lectiva en el marc de l'economia social.
 • Mesures de suport a la contractació: ajuts a l'ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a 6 mesos; foment de l'ocupació per a les persones joves investigadores; foment de l'economia social.

Portal Feina Activa

Borsa de feina més gran de Catalunya.

Ajuts i subvencions a l'emprenedoria

Ajuts econòmcis per a persones emprenedores i treballadors autònoms que s'hagin donat d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 d'octubre de 2017. S'atorga una subvenció de 9.900? per a la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Xarxa Emprèn

Assessorament, seguiment individualitzat i formació centrada en habilitats empresarials. 

TLN Mobilicat

Pràctiques per un temps mínim de 2 mesos a qualsevol país de la Unió Europea en empreses que necessiten personal format en les especialitats d'aquest programa.

Eurodissea

Programa d'intercanvi de l'Assamblea de les Regions d'Europa (ARE) que ofereix pràctiques de 3 a 7 mesos, a l'estranger, a les persones jove que estan buscant feina i tenen de 18 a 30 anys.

Xarxa Eures

A  les oficines de treball del SOC, gràcies a la Xarxa EURES, t'ajudarem en el procés de recerca de feina per treballar en d'altres països europeus.