Orientació Laboral

Com buscar feina? - Programes de garantia juvenil per a l'ocupació

 • Què són els programes de garantia juvenil?

  Els programes de garantia juvenil són una estratègia europea que tenen l'objectiu de facilitar l'accés als joves al mercat de treball, i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil.

  Aquests programes s'emmarquen dins de l'estratègia d'Emprenedoria Jove del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

  Per accedir als programes de garantia juvenil és necessari complir amb una sèrie de requisits, si es compleix amb els requisits, s'ofereix al jove, en un període màxim de quatre mesos, una oportunitat d'ocupació, autoocupació, període de pràctiques o una acció formativa.

  Per inscriure's als programes de garantia juvenil, es pot fer presencialment a través d'una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC, o de forma digital a través de la pàgina web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

  En funció de les característiques de cada jove, s'ofereix un itinerari o un altre d'entre els següents:
   
  • Itinerari acadèmic: oferir al jove una acció formativa.
  • Itinerari professional: oferir al jove una oportunitat d'ocupació, autoocupació o un període de pràctiques en empreses.

  Requisits per accedir a un programa de garantia juvenil

  Si vols accedir als programes de garantia juvenil, has de complir amb els següents requisits:
   
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estigui a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També es poden inscriure els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

  Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

  Programes de garantia juvenil per a l'ocupació a Catalunya

  Dins dels programes de garantia juvenil es realitzen diferents accions per afavorir l'accés al mercat de treball als joves, a Catalunya, actualment, les mesures que s'estan oferint i que van directament lligades amb l'ocupació són les següents:
   

  Espais de recerca de feina

  En els Espais de Recerca de Feina s'hi pot trobar assessorament, recursos i eines que ajuden al procés de recerca de feina. A més, es posa a disposició un equip de professionals que donen suport en tot moment.
   

  Programa d'Experiències Professionals

  El Programa d'Experiències Professionals ofereix un contracte laboral en pràctiques o un conveni de pràctiques no laborals a 4.200 joves que ja disposen d'una formació.
   

  Programa LNT Mobility

  El programa LNT Mobility és un projecte europeu dirigit a joves d'entre 18 i 24 anys (o fins a 30 si tenen una discapacitat igual o superior al 33%), en situació d'atur i inscrites al programa Garantia Juvenil. Aquest programa permet realitzar pràctiques per a un període mínim de 2 mesos a empreses de qualsevol país de la Unió Europea.
  Les persones beneficiaries del programa reben una preparació prèvia a l'estada a l'estranger, se'ls assigna un tutor o mentor per poder contactar al llarg de l'experiència i es realitza un seguiment posterior a les pràctiques.
   

  Programa Emprenedoria

  El programa Emprenedoria contempla tres línies bàsiques d'actuació:
   
  • Accions d'empreneduria: per a les persones d'entre 16 i 24 anys (o menys de 30 amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%), s'ofereix assessorament, seguiment individualitzat i formació centrada en habilitat empresarials.
  • Suport a les societats cooperatives: aquest programa pretén que les empreses cooperatives i d'economia social facin socis treballadors a joves acollits a la Garantia Juvenil.
  • Suport al treball autònom: Subvencions de 9.080,40 euros als joves que es constitueixin com a autònoms i segueixin sent treballadors autònoms durant 1 any. També hi ha subvencions corresponents a l'import de 14 mensualitats del salari mínim interprofessional als treballadors autònoms que contractin a joves acollits a la Garantia Juvenil durant 1 any.
Cursos relacionats