Orientació Laboral

Com seran les noves professions?

Noves professions

Noves professionsLes noves professions no seran estàtiques. El nou professional haurà d'adaptar-se a professions canviants amb un tipus de tasques molt diverses.

Hi hauran canvis tant en el contingut com en les tasques pròpies dels diferents professionals, fent-se imprescindible una formació contínua del treballador per continuar sent competitiu.

La tecnologia tindrà un paper destacat, hi haurà moltes professions lligades a la tecnologia i l'ús de la tecnologia estarà present en els processos productius i de gestió. Les competències tecnològiques seran imprescindibles per a qualsevol professional.

Les competències en idiomes i altres competències transversals seran necessàries per a qualsevol professional. La mobilitat laboral augmentarà la competència, i només aquells que es mantinguin actualitzats i sàpiguen adaptar-se bé als canvis aconseguiran progressar en la seva carrera professional.

Desapareix també la idea d'una carrera professional lineal i ascendent, el treballador serà més procliu a controlar de forma activa la seva carrera professional i assumir les responsabilitats en el seu desenvolupament professional.

Les competències tècniques seran apreciades, però les competències transversals agafaran un paper important en el desenvolupament professional, algunes d'elles són: adaptabilitat, flexibilitat, autoaprenentatge, capacitat de reciclatge, habilitat multidisciplinar, capacitat d'innovació, creativitat, habilitats comunicatives i d'interrelació, capacitat per l'anàlisi i l'interpretació de dades, esperit emprenedor i competències interculturals.

10 claus pel futur laboral

A continuació pots trobar 10 aspectes que seran claus pel futur laboral i poder-te desenvolupar com a professional.
 
  • Treballadors qualificats: les persones que no tinguin cap titulació tindran dificultats per accedir al mercat de treball.
  • Necessitat de formació contínua dels treballadors: l'actualització dels coneixements serà necessària per continuar sent un treballador competent.
  • Adquisició de competències transversals per progressar professionalment: a banda de les competències tècniques, les transversals tindran molt valor en el perfil professional.
  • Valors professionals com: l'esforç la perseverança o el gust per la feina ben feta seran valorats.
  • Necessitat de professionals flexibles i que se sàpiguen adaptar als canvis.
  • Domini de la tecnologia i els idiomes: per les característiques dels llocs de treball serà necessari posseir aquestes competències.
  • Treballadors més emprenedors i digitals: aquestes dues habilitats seran necessàries per progressar professionalment.
  • Carrera professional no lineal: canvis més freqüents de feina i sectors professionals.
  • Forta competència professional: la mobilitat farà créixer la competència, en algunes feines és possible que es competeixi amb professionals d'arreu del món.
  • Noves formes de treballar i organitzar la feina: feines més flexibles i deslocalitzades.dos.

Segueix llegint la nostra secció sobre noves professions per conèixer tots els canvis que vindran i els sectors emergents.Nota: algunes de les dades d'aquesta secció han estat extretes dels següents informes:
PWC. Trabajar en 2033.
ADECCO. Informe Adecco sobre el futuro del trabajo en España 2016.