Cos de mestres Educació Infantil

Oposicions
Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Treballa a les diferents escoles públiques mantenint un contacte directe amb els nens de P3 a P5. Prepara't per poder traslladar els coneixements bàsics i essencials de les diferents matèries escolars als alumnes.

GARANTIES
• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats.
• Opció a assistir a classes presencials.
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i en la correcció de la programació. Simulacres de proves.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Temari

• Característiques generals del nen i la nena fins als 6 anys.
• Desenvolupament psicomotor i desenvolupament de la personalitat.
• El nen descobreix als altres.
• Desenvolupament cognitiu.
• Principals corrents pedagògics i psicològiques en l'Educació infantil.
• La família com a primer agent de socialització.
• Educació per a la salut. Descans. Higiene. Alimentació. I. sexual.
• Àrees del currículum d'I. infantil. Principis d'intervenció.
• Programacions del primer i segon cicle d'Educació infantil.
• La funció del mestre en l'Educació infantil.
• Organització d'espai i temps. Equipament.
• Desenvolupament del llenguatge. Ensenyament i aprenentatge de la llengua.
• Literatura infantil. Educació musical. Expressió plàstica i corporal.
• Influència de la imatge en el nen. Desenvolupament lògic-matemàtic.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Nacionalitat espanyola o d'un estat membre de l'O.I. o d'un país amb lliure circulació de treballadors.
• Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No tenir incapacitat o incompatibilitat per causes legals.
• Estar en possessió del títol de Maestro o Diplomat en professorat d'I.G.B. o Maestro d'Ensenyament Primari
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
• No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent de nomenament.
• A Catalunya: Nivell C de Català.

• Preparació de totes les proves (teòrica, programació didàctica, unitats didàctiques i exposició) donis del primer dia.

Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X