Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
2512 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Podré analitzar, especificar, crear i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, en entorns fixos i mòbils.
Podré fer projectes de locals i d'instal·lacions destinats a la producció i a l'enregistrament de senyals d'àudio i de vídeo.
Podré elaborar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústics; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.
Sabré crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent a criteris d'usabilitat i d'accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
Adquiriré coneixements bàsics sobre l'ús i la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
Sabré diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i les aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.

Presentació
Les tecnologies relacionades amb el processament i la transmissió del so i de la imatge juguen cada cop més un paper rellevant en la nostra societat. Els formats digitals i la gran accessibilitat de les tecnologies de telecomunicació estan accentuant la necessitat d'enginyers competents en aquestes matèries.
 
El principal objectiu d'aquesta titulació és formar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius, amb capacitat per concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia, per col·laborar amb professionals de tecnologies afins i per prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, temps i respectant els principis propis de la professió.
 
Els graduats d'aquesta titulació estaran preparats per exercir la professió en el seu àmbit més tècnic, així com també per assumir tasques de responsabilitat de direcció en les organitzacions i per treballar a l'administració pública, sent plenament conscients en tot moment de les dimensions humana, econòmica, social, legal i ètica que el desenvolupament d'aquesta professió comporta.

Temari

Els tres graus de l'Escola Superior Politècnica de la UPF (Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria en Informàtica i Enginyeria Telemàtica) estan dissenyats molt integradament, i aquest disseny comporta que el primer any sigui comú en gran part a tots tres estudis, i que al segon any hi hagi algunes assignatures comunes. A més a més, també possibilita que l'estudiant d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals pugui obtenir amb poc temps addicional una segona titulació, l'Enginyeria en Informàtica o l'Enginyeria Telemàtica, si cursa com a optatives les assignatures que són obligatòries en aquestes dues titulacions
 
El pla d'estudis ofereix, doncs, una formació sòlida, pràctica i multidisciplinària dins l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, amb una orientació específica cap als sistemes audiovisuals i els continguts multimèdia.
 
Itineraris
So i Música
Imatge i Vídeo
Multimèdia
Gestió d'Empresa i Innovació
Xarxes i Serveis
Informàtica
Sistemes Avançats
Competències que s'adquiriran

Estades a l'estranger
El pla d'estudis preveu que es puguin fer estades a l'estranger amb caràcter optatiu a partir de tercer curs.

Competències per a les quals et prepara el curs

Els graduats en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals per la UPF adquireixen al llarg dels seus estudis competències generals i específiques. Les competències generals o transversals enriqueixen la personalitat i es poden aplicar profitosament a la vida professional en qualsevol àmbit social o econòmic. Aquestes inclouen l'expressió oral i escrita, tant en català i en castellà com en anglès, i capaciten els graduats per treballar en equips interdisciplinaris i també de manera autònoma, amb una clara motivació per la qualitat. Les competències específiques adquirides pels nostres graduats, que són necessàries per desenvolupar activitats en un entorn tecnològic i empresarial, els permetran tenir una sòlida comprensió de les tecnologies actuals i adaptar-se a les futures tecnologies, competència que resulta essencial en un entorn tan canviant com és el sector de la informàtica i les telecomunicacions.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). La introducció de l'anglès com a llengua docent i d'ús a classe serà progressiva.

Durada

4 anys

Pràctiques

El pla d'estudis preveu fer pràctiques en empreses externes amb caràcter optatiu a partir de tercer curs.

Perspectives laborals

La formació oferta capacita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic de Telecomunicació, especialitat Imatge i So, així com també per exercir càrrecs de responsabilitat en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions: direcció, supervisió i desenvolupament de projectes, serveis tècnics, serveis comercials, etc.
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X