Grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) (UOC)

1121 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Actualment l'ús de la tecnologia i internet genera una gran quantitat de dades i extreure'n el valor en forma d'informació i coneixement és el gran repte de qualsevol empresa o institució. Dirigeix la teva carrera professional cap a l'anàlisi de dades i el big data amb el grau de Ciència de Dades Aplicades (Applied Data Science) online de la UOC. Treballa al sector amb més demanda mundial de professionals especialitzats.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Fonaments de programació 6
• Programació per a la ciència de dades 6
• Àlgebra lineal 6
• Mètodes numèrics en ciència de dades 6
• Probabilitat i estadística 6
• Anàlisi multivariant 6
• Introducció a la ciència de dades 6
• Fonaments de xarxes i arquitectures 6
• Treball en equip a la xarxa 6
• Anglès B2.1 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Programació en scripting 6
• Disseny i programació orientada a objectes 6
• Modelatge i optimització 6
• Modelització i inferència bayesiana 6
• Disseny i ús de bases de dades analítiques 6
• Bases de dades per a Data warehousing 6
• Bases de dades no relacionals 6
• Tipologia i fonts de dades 6
• Captura i preparació de dades 6
• Privadesa i seguretat de les dades 6
• Mineria de dades 6
• Aprenentatge automàtic 6
• Anàlisi en entorns de Big data 6
• Mineria de textos 6
• Anàlisi de xarxes socials 6
• Disseny d'interacció i disseny d'interfícies 6
• Visualització de dades 6
• Comunicació de dades i societat 6
• Disseny i gestió de projectes de ciència de dades 6
• Contextualització i disseny del treball final de grau 6
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6
• Anglès B2.2 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria 6
• Pensament computacional per aprendre a programa r6
• Optimització de bases de dades en entorns analítics 6
• Sistemes distribuïts 6
• Infraestructures tecnològiques per a Big Data 6
• Seguretat de sistemes 6
• Aplicacions per a la presa de decisions 6
• Analítica de clients 6
• Disseny de productes de dades 6
• Mineria de processos 6
• Pràctiques 12
• Treball final de grau 12

Destinataris

Els estudis del grau de Ciència de Dades Aplicada s'adrecen a qualsevol professional que vulgui adquirir les competències i els coneixements necessaris per treballar com a científic de dades o data scientist.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau en Ciència de Dades Aplicades (Applied Data Science) de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides al llarg de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és formar titulats universitaris preparats per fer front a problemes complexos que involucrin conjunts de dades de tipologia diversa, que apliquin els seus coneixements cientificotècnics per arribar a solucions innovadores, que treballin en col·laboració amb equips multidisciplinars, amb capacitat crítica en l'anàlisi i la interpretació de resultats, i la facilitat comunicativa en diferents contextos.
Algunes de les competències són
Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millora en qualsevol tipus dorganització que poden ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
Concebre, organitzar, planificar, redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics a l'àmbit de la ciència de les dades.
Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, així com recursos necessaris per al desenvolupament i lexecució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.
Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, processament, emmagatzematge, anàlisi i visualització de dades.
Utilitzar de forma combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per desenvolupar solucions a problemes a l'àmbit de la ciència de les dades.
Entendre com els algoritmes i les estructures de dades es dissenyen, s'optimitzen i s'apliquen segons l'escala del volum de dades
Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components de programari

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Perspectives laborals

Els graduats i graduades en Ciència de Dades Aplicades poden desenvolupar la seva activitat en qualsevol organització, especialment al sector financer i d'assegurances, el sector de la consultoria, en institucions públiques, bancs centrals i agències europees, en instituts de recerca i en departaments de anàlisi de tota mena d'indústria i empresa de serveis. Els titulats poden desenvolupar els perfils professionals següents: Científic de dades (data scientist). Analista de dades Analista de dades massives Responsable, cap de projecte o analista de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci Emprenedor de negocis basats en l'anàlisi de dades i en productes i serveis basats en dades Analista de projectes de R+D

Promocions

8% descompte!
Grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X